Ceny výrobců - Revize

 

Revize systému produkce dat

Účelem revize je aktualizace systému tvorby cenové statistiky, a to zejména z důvodů nahromaděných změn v reálné popisované oblasti. Tato aktualizace se týká výběrových souborů reprezentantů a respondentů, váhového schématu, cenového základu a konceptu výpočtu. Revize se provádí plánovaně, obvykle v pětiletých periodách.

Běžná revize zveřejněných dat

Běžné revize, tj. revize za účelem zpřesnění zveřejněných dat se neprovádějí. Výjimkou jsou měsíční data za index cen stavebních prací, která se revidují (zpětně zpřesňují) vždy po ukončeném čtvrtletním šetření.

Detailnější informace k revizím:

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců 2021

Byla dokončena revize výpočtu indexů cen průmyslových výrobců, ve které došlo ke změně z původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2015 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2021. Došlo k mírné obměně vah na úrovni některých agregací klasifikace CZ-CPA na trojmístné a čtyřmístné úrovni a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů.

Základní časová řada bazických indexů se základem průměr 2015 = 100 nadále pokračuje. Cenové indexy vypočítávané k základu prosinec 2015 = 100 jsou nahrazeny indexy s novým cenovým základem prosinec 2021 = 100. Takto vypočtené indexy jsou od čtyřmístné úrovně CZ-CPA (a výše) váhového schématu řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100, čímž je zajištěno pokračování dosavadní časové řady. Z časové řady se základem průměr 2015 = 100 je spočtena časová řada se základem průměr 2021 = 100. Výpočet časových řad k základům průměr roku 2005 = 100  a průměr roku 2010 = 100 byl v prosinci 2022 ukončen.

Informace k revizi indexu cen zemědělských výrobců 2020

V průběhu roku 2022 proběhla standardní komplexní revize výpočtu indexů cen zemědělských výrobců.
Cenové indexy zemědělských výrobců jsou od ledna 2023 počítány na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2019, 2020 a 2021. Indexy jsou počítány k novému základu průměr roku 2020 = 100. Zveřejněné indexy za roky 2020, 2021 a 2022 byly zrevidovány.
Řada se základem průměr roku 2015 = 100 byla ukončena.