08 Rekreace, kultura a náboženství

 

08 REKREACE, KULTURA A NÁBOŽENSTVÍ

Výdaje vládních institucí v oblasti rekreace, sportu, kultury a náboženství zahrnují výdaje na služby poskytované jednotlivým osobám a domácnostem (na individuálním podkladě) a výdaje na služby kolektivního charakteru. Služby, které jsou poskytovány na individuální bázi, jsou zahrnuty do skupin 08.1 a 08.2, skupiny 08.3 až 08.6 jsou považovány za služby kolektivního charakteru poskytované společnosti jako celku. Patří sem např. vytváření a řízení vládní politiky, stanovení legislativy, uvádění do praxe norem pro poskytování služeb v oblasti rekreace a kultury a dále aplikovaný výzkum a vývoj týkající se rekreace, sportu, kultury a náboženství.

08.1 Rekreační a sportovní služby
08.1.0 Rekreační a sportovní služby (IS)

Správa, vedení, provoz a poskytování zařízení pro aktivní nebo pasivní provozování sportovních činností nebo závodů a pro rekreační činnosti včetně zařízení pro sportovní ubytování. Zařízení pro provozování aktivních sportů zahrnují hřiště, kurty, běžecké dráhy, golfová a jiná hřiště, umělá kluziště, tělocvičny atd. Zařízení pro pasivní sporty zahrnují zejména speciálně vybavené prostory pro stolní hry apod. Zařízení pro rekreační činnosti zahrnují parky, pláže, kempinky, veřejná tábořiště apod., která jsou zařízena na nekomerční bázi. Do rekreačních zařízení patří také bazény a veřejné lázně sloužící ke koupání. Jsou sem zahrnuty výdaje na reprezentaci národních, regionálních a místních týmů ve sportovních akcích a výdaje na vybavení, trénování a ostatní záležitosti potřebné pro prezentaci týmů nebo hráčů. Půjčky, dotace na podporu týmů nebo jednotlivých sportovců či hráčů.

Z:
- výdaje na rekreační služby, které nesouvisí se službami sociální péče
- výdaje na rekreační služby určené zejména pro starší občany
- dotace pro týmy nebo jednotlivé závodníky

N:
- zoologické nebo botanické zahrady, akvária, arboreta a ostatní zařízení, která jsou považována za zařízení kulturní; jejich správa, podpora formou dotací (08.2.0)
- sportovní a rekreační zařízení přidružená ke vzdělávacím institucím (příslušná třída oddílu 09)

08.2 Kulturní služby
08.2.0 Kulturní služby (IS)

Správa kulturních záležitostí. Vedení, provoz, podpora, poskytování zařízení pro kulturní činnost, jakými jsou knihovny, muzea, umělecké galerie, divadla, výstavní síně, památníky, historické domy a objekty, zoologické a botanické zahrady, akvária, arboreta atd. Produkce, provozování, podpora kulturních událostí včetně koncertů, divadelních a filmových produkcí, uměleckých představení, výstav atd. Dotace nebo jiné typy podpory určené jednotlivým umělcům, spisovatelům, návrhářům, skladatelům a ostatním osobám působícím v oblasti umění. Další formy podpory určené organizacím, které se zabývají propagací kulturních aktivit. Patří sem také výdaje podporující národní, regionální nebo místní oslavy a ostatní záležitosti kultury jinde nespecifikované.

N:
- výdaje podporující kulturní události, které mají být organizovány za hranicemi ČR (01.1.3)
- slavnosti a oslavy (regionální nebo místní), jejichž záměrem je zejména přilákat turisty (04.7.3)
- výdaje na produkci kulturního nebo uměleckého díla, které má být šířeno prostřednictvím médií (08.3.0)

08.3 Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby
08.3.0 Rozhlasové a televizní vysílání a vydavatelské služby (KS)

Správa, provoz, podpora a regulace záležitostí v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti vydavatelství. Výdaje včetně půjček a ostatních forem podpory určené na stavbu nebo získávání budov, vybavení nebo materiálu pro vydávání novin, časopisů, knih, jakož i výdaje určené na shromažďování zpráv nebo ostatních informací a na distribuci vydaných děl.

Výdaje včetně půjček nebo ostatních druhů podpory určené na stavbu nebo získávání zařízení pro televizní a rozhlasové vysílání, pro výrobu programů a pořadů a pro jeho šíření prostřednictvím vysílání.

Z:
- rozhlasové a televizní vysílací systémy
- výdaje na produkci kulturního nebo uměleckého díla, které má být šířeno na základě vysílání médií

N:
- výdaje na státní tiskové kanceláře a tiskárny (01.3.3)
- vzdělávání prostřednictvím rozhlasového nebo televizního vysílání (oddíl 09)

08.4 Náboženské a ostatní společenské služby
08.4.0 Náboženské a ostatní společenské služby (KS)

Správa náboženských a jinde neuvedených společenských záležitostí a služeb. Poskytování zařízení a podpora jejich udržování a provozu. Platby duchovním a ostatním hodnostářům náboženských institucí, podpora pro vykonávání náboženských obřadů. Poskytování zařízení, půjček a dotací určených občanským, mládežnickým a jiným společenským organizacím, odborovým svazům a politickým stranám.

08.5 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rekreace, kultury a náboženství

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

08.5.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rekreace, kultury a náboženství (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti rekreace, sportu, kultury a náboženství. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

N:
- základní výzkum (01.4.0)


08.6 Rekreační, kulturní a náboženské služby jinde neuvedené
08.6.0 Rekreační, kulturní a náboženské služby jinde neuvedené (KS)

Vytváření a řízení vládní politiky v uvedených oblastech, vytváření norem pro poskytování služeb a jejich uvádění do praxe včetně činností, které nelze samostatně zařadit do žádné z předcházejících skupin oddílu 08.

Z:
- organizace poskytující veřejnosti informační služby a propagaci týkající se oblasti sportu, rekreace, kultury a náboženství vč. sběru, analýzy a šíření statistických údajů
- programové celky rozvíjející celkovou politiku a sestavující rámcové plány a rozpočty v uvedené oblasti

ZT:
- záležitosti ochrany památek, jejich obnova, činnost památkových ústavů