Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji České republiky - 2000 - 2005

 
Kód: e-1379-07
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF
1. Charakteristika územního uspořádání České republiky PDF
2. Multikriteriální hodnocení regionálních rozdílů PDF
2.1 Souhrnné postavení správních obvodů ORP v České republice PDF
2.1.1 Demografické prostředí, sídelní struktura
2.1.2 Sociální prostředí
2.1.3 Ekonomické prostředí
2.1.4 Infrastruktura, poloha, dostupnost, životní prostředí
2.2 Rozdíly v postavení správních obvodů ORP v rámci jednotlivých krajů PDF
2.2.1 Demografické prostředí, sídelní struktura
2.2.2 Sociální prostředí
2.2.3 Ekonomické prostředí
2.2.4 Infrastruktura, poloha, dostupnost, životní prostředí
2.3 Srovnání vnitroregionálních diferencí v republikovém a krajském pohledu PDF
3. Regionální rozdíly podle správních obvodů ORP (vybrané ukazatele) PDF
3.1 Demografické prostředí, sídelní struktura PDF
3.1.1 Vývoj počtu obyvatel
3.1.2 Index stáří obyvatel
3.1.3 Úhrnná plodnost na 1 000 žen ve věku 15 – 49 let
3.1.4 Standardizovaná úmrtnost na 1 000 obyvatel
3.1.5 Saldo stěhování na 1 000 obyvatel
3.1.6 Podíl cizinců na obyvatelstvu celkem
3.2 Sociální prostředí PDF
3.2.1 Dokončené byty na 1 000 obyvatel
3.2.2 Míra ekonomické aktivity
3.2.3 Saldo pracovních míst
3.2.4 Změna míry nezaměstnanosti
3.2.5 Míra nezaměstnanosti
3.3 Ekonomické prostředí PDF
3.3.1 Podnikatelská aktivita fyzických osob
3.3.2 Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze
3.3.3 Podíl orné půdy na výměře zemědělské půdy
3.3.4 Průměrná mzda v průmyslu
3.3.5 Změna počtu zaměstnaných
3.4 Porovnání jednotlivých krajů a vybrané ukazatele za obce České republiky PDF
4. Závěr PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF
Tabulková příloha PDF
Číselník a zkratky správních obvodů obcí s rozšířenou působností PDF
---------------------------------------------------
Celá publikace zabalená ve formátu PDF (velikost 21,5 MB) ZIP

Zveřejněno dne: 30.11.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.