Působnost ČSÚ ve volbách a v referendu

 

Právní normy v oblasti voleb a celostátního referenda v ČR svěřují všechny činnosti při jejich přípravě a provedení do působnosti volebních orgánů a definují je jako výkon státní správy. Jedním z volebních orgánů je určen i ČSÚ a má jako hlavní úkol stanoveno:

vypracování závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, příp. výsledků hlasování v celostátním referendu, a zajištění vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel zpracování a poskytování výsledků voleb a referenda

V rámci tohoto úkolu ČSÚ dále:

 • zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů, případně také u krajských úřadů, u Státní volební komise nebo u Ministerstva zahraničních věcí; při tom s těmito volebními orgány spolupracuje,
 • zpracovává výsledky voleb, vyhotovuje zápisy o výsledcích voleb, zpracovává celkové výsledky a vyhotovuje podklady pro zápis Státní volební komise,
 • technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,
 • po vyhlášení celkových výsledků voleb na vyžádání poskytuje informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění
 • vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících volebních stran a číselníky volebních území,
 • sděluje případné duplicity kandidujících politických subjektů a kandidátů příslušnému volebnímu orgánu
 • pro jednotlivá volební pracoviště zabezpečuje zaměstnance ČSÚ pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb, jakož i potřebný počet dalších osob, nezbytných pro plnění úkolů těchto pracovišť, a provádí jejich školení,
 • provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,
 • vydává okrskovým volebním komisím písemný doklad osvědčující, že výsledky z volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,
 • předává zápisy o průběhu a výsledku hlasování, převzaté od okrskových volebních komisí, do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu,
 • řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb.