Publikační etika

 

 

 
 

Úvod
Ediční a Výkonná rada
Publikační etika
Pokyny autorům a příjem příspěvků
Zaměření příspěvků a recenzní řízení

Online verze

Předplatné
Kontakty

Anglicky English version

Publikační etika

Jednou z hlavních priorit a odpovědností Výkonné rady časopisu Statistika je prevence a předcházení jakýmkoliv nezákonným a neetickým praktikám. Plagiátorství není v žádném případě tolerováno. Autoři již zasláním svého rukopisu potvrzují, že se jedná o jejich originální článek. Níže uvedená pravidla jsou závazná pro všechny strany participující na publikování časopisu Statistika: Statistics and Economy Journal.

Odpovědnost a povinnosti Výkonné rady:
Výkonná rada
- odpovídá za obsah a celkovou odbornou kvalitu časopisu,
- má právo odmítnout či přijmout článek do recenzního řízení a v případě úspěšného recenzního řízení rozhodnout o jeho publikování,
- nakládá se všemi informacemi týkajícími se zaslaných rukopisů jako s důvěrnými,
- zajišťuje anonymitu recenzentů i autorů v rámci recenzního řízení,
- předchází konfliktům a možnému střetu zájmů autorů i recenzentů.

Odpovědnost a povinnosti autorů:
Autoři
- nesou odpovědnost za dodržení pokynů pro autory a formálních náležitostí článku (viz Pokyny autorům a vzorový článek),
- nesou odpovědnost za to, že článek zaslaný do redakce Statistiky nebyl současně zaslán k recenznímu řízení v jiných časopisech,
- nesou odpovědnost za to, že redakci zaslaný text nebyl dosud nikde publikován, a to ani jako článek ani jako příspěvek na konferenci; v opačném případě je nutné uvést v textu doplňující informace o tom, že se jedná o novou, či významně přepracovanou verzi již dříve vydaného autorova díla (za významně přepracovanou verzi se považuje taková, která je přepracována minimálně ze 40 %);
- potvrzují originálnost článku uzavřením Licenční smlouvy nakladatelské, která je uzavírána se všemi autory článků publikovaných ve Statistice,
- nesou odpovědnost za správné citování použitých (již dříve publikovaných) materiálů a řádné uvedení všech použitých zdrojů dat, včetně DOI čísel článků,
- nesou odpovědnost za uvedení autorství všech spoluautorů, kteří se podíleli na přípravě a vzniku článku, a za to, že všichni spoluautoři viděli verzi článku zaslanou do recenzního řízení a souhlasí s jejím obsahem i s uvedením svých jmen jako spoluautorů,
- jsou povinni neprodleně oznámit veškeré závažné chyby a nepřesnosti obsažené v článku,
- nesou odpovědnost za provedení finálních autorských korektur před tiskem a opravy chyb,
- jsou povinni oznámit jakýkoliv konflikt zájmů.


Odpovědnost a povinnosti recenzentů:
Recenzenti
- jsou povinni nakládat se všemi informacemi týkajícími se zaslaných rukopisů jako s důvěrnými,
- jsou povinni oznámit jakékoliv podobnosti či překrývání recenzovaného článku s jiným již publikovaným dílem, které recenzent zná,
- nesou odpovědnost za objektivní recenzi zaslaného anonymního článku a za zdůvodnění svých názorů včetně jasných argumentů; autorům by měli navrhnout doplňující literaturu a zdroje, které nebyly v článku zahrnuty (viz recenzní formulář); publikování článku mohou umožnit pouze pozitivní recenze,
- jsou povinni oznámit bezodkladně nemožnost dodržení termínu pro zaslání recenze tak, aby mohl být článek zaslán případně jinému recenzentovi,
- jsou povinni oznámit jakýkoliv konflikt zájmů.