Publikační etika - Demografie

 

Publikační etika – Demografie
Vydavatelem časopisu Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje, je Český statistický úřad. Redakční rada je složena z nezávislých členů – významných osobností v oboru demografie a příbuzných disciplínách z České republiky i ze zahraničí.
Předcházení profesním pochybením a dodržování pravidel publikační etiky patří mezi hlavní priority a odpovědnosti redakční rady časopisu Demografie. Dále uvedené zásady jsou závazné pro všechny subjekty podílející se na vydávání časopisu Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje.

1. Autorství a odpovědnost autorů
- Autoři jsou povinni uvést seznam citací (referencí) a informace o případné finanční podpoře.
- Plagiátorství a užívání nedůvěryhodných údajů jsou nepřijatelné.
- Autoři nesmějí předložit současně tentýž příspěvek k publikaci více než jednomu časopisu a musí garantovat, že příspěvek dosud nebyl nikde publikován (v opačném případě je nutné v příspěvku uvést informaci o tom, že se jedná o novou či významně přepracovanou verzi již dříve vydaného autorova díla).
- Autoři zodpovídají za správné citování použitých (již dříve publikovaných) materiálů a řádné uvedení všech použitých zdrojů dat.
- Autoři jsou povinni se podílet na procesu recenzování příspěvku.
- Autoři nesou odpovědnost za uvedení autorství všech spoluautorů, kteří se podíleli na přípravě a vzniku příspěvku a za to, že všichni spoluautoři viděli a odsouhlasili verzi článku zaslanou do recenzního řízení a souhlasí s uvedením svých jmen jako spoluautorů.
- Autoři zodpovídají za to, že všechny údaje uvedené v příspěvku jsou správné a přesné.
- Autoři jsou povinni neprodleně oznámit redakci veškeré závažné chyby a nepřesnosti obsažené v článku a odstranit nebo opravit chyby.
- Autoři nesou odpovědnost za provedení finálních autorských korektur před tiskem a opravy chyb.
- Autoři jsou povinni oznámit jakýkoliv konflikt zájmů vyplývající ze vztahů k redakční radě a jejím členům, recenzentům nebo jiným subjektům.
- Autoři jsou oprávněni odvolat se proti rozhodnutím redakční rady; nevyřešené problémy jsou diskutovány v souladu s pravidly Committee on Publication Ethics (COPE) (dostupné na http://publicationethics.org/resources/guidelines).

2. Recenzování příspěvků a odpovědnost recenzentů
- Podrobná pravidla recenzování příspěvků jsou publikována v Zásadách recenzování a schvalování publikace příspěvků do časopisu Demografie.
- Recenzování probíhá „dvojitě slepou“ metodou, tj. jména autorů a recenzentů nejsou vzájemně oznámena.
- Recenzní posudky musí být objektivní.
- Recenzenti nesmí být v konfliktu zájmů ve vztahu k výzkumu, k autorům nebo subjektu, který výzkum financuje.
- Recenzenti musí upozornit, pokud je jim známo, že byl již zveřejněn podobný příspěvek v jiném časopisu nebo pokud v příspěvku nejsou citovány relevantní práce.
- Recenzované články jsou důvěrné.

3. Odpovědnost vydavatele a redakční rady
- Redakce má plnou odpovědnost a právo přijmout nebo odmítnout příspěvek do recenzního řízení a v případě úspěšného řízení rozhodnout o publikování příspěvku.
- Publikovány mohou být pouze příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením. Pouze příspěvky informativního a datového charakteru nepodléhají recenznímu řízení.
- Konečné rozhodnutí o publikaci příspěvku přísluší redakční radě a musí být založeno výhradně na odpovídající vědecké hodnotě příspěvku, jeho významu, originalitě, srozumitelnosti a souladu se zaměřením časopisu.
- Vydavatel dbá na prevenci jakýchkoliv konfliktů zájmů mezi pracovníky redakce, autory, recenzenty a členy redakční rady.
- Vydavatel nesmí být v konfliktu zájmů ve vztahu k přijatým nebo odmítnutým příspěvkům.
- Redakční rada sleduje a chrání zásady publikační etiky.
- Redakční rada ručí za to, že příspěvky odpovídají mezinárodně uznávaným etickým zásadám a akademickým zvyklostem.
- Redakční rada chrání důvěrnost individuálních údajů.
- Redakční rada publikuje zásady pro recenzování příspěvků a v případě potřeby je aktualizuje.
- Pokud jsou v publikovaném příspěvku nalezeny chyby, redakce zajistí jejich odstranění nebo opravu.
- Anonymita recenzentů je přísně chráněna.

4. Hlavní zásady publikační etiky
- Zajistit, že příspěvky, které budou publikovány, odpovídají mezinárodně přijatým etickým zásadám a akademickým zvyklostem.
- Zabránit, aby intelektuální a etické zásady byly ovlivněny komerčními hledisky.
- Umožnit zveřejnění oprav, vysvětlení, a omluv, týkající se příspěvku nebo jeho částí, případně odstranění příspěvku, pokud je to potřebné.
- Sledovat podezření na nekorektní počínání a v případě nutnosti přijetí odpovídajících rozhodnutí.

Zásady recenzování a schvalování publikace příspěvků do časopisu Demografie
Tyto zásady rozšiřují obecná pravidla uvedená v bodu 2.
- Příspěvky doručené redakci jsou zařazeny do recenzního řízení, pokud vyhovují formálním požadavkům (viz Pokyny pro autory) a jsou v souladu s odborným zaměřením časopisu Demografie.
- Příspěvky výhradně informačního nebo datového charakteru nepodléhají recenznímu řízení, redakce je projednává přímo s autory.
- O zařazení příspěvku do recenzního řízení rozhoduje předseda redakční rady po konzultaci s dalšími členy redakční rady.
- Výběr recenzentů provádí redakce, popřípadě jej konzultuje s redakční radou nebo jejími jednotlivými členy.
- Recenzent není členem pracoviště žádného z autorů recenzovaného příspěvku a nesmí být ohledně tématu příspěvku v konfliktu zájmů s autory nebo subjekty financujícími výzkum, jehož se příspěvek týká.
- Recenzenti jsou povinni oznámit bezodkladně nesouhlas se svou nominací, případně nemožnost dodržení termínu pro zaslání recenzního posudku tak, aby mohl být příspěvek zaslán případně jinému recenzentovi.
- Příspěvky zasílá redakce členům redakční rady nejpozději 10 dnů před jednáním redakční rady.
- Členové redakční rady zašlou své vyjádření nejpozději 3 dny před jednáním redakční rady.
- Stanovisko k ne/publikování příspěvku vysloví redakční rada. Při shodném počtu kladných a záporných stanovisek rozhoduje hlas předsedy redakční rady. Ve výjimečných případech může hlasování členů redakční rady proběhnout per rollam.
- Recenzní posudky a připomínky redakční rady zasílá redakce autorům do 14 dnů po zasedání redakční rady a stanoví termín zapracování požadovaných úprav a vypořádání připomínek do 10 dnů.
- Zapracování připomínek autory zkontroluje garant článku a (ne)doporučí článek k publikaci redakci.

 

  • publikacni_etika.pdf