Krátkodobá statistika průmyslu - Metodika

 

Změny od roku 2018

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období krátkodobých statistik, což představuje standardní krok prováděný v pětileté periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému. V případě statistiky průmyslu se tato změna týká ukazatelů index průmyslové produkce, tržby z průmyslové činnosti a nové průmyslové zakázky.

Změna má následující důsledky:

-       Základní období u bazických indexů se změnilo z průměru roku 2010 na průměr roku 2015.

-       Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2015.

-       Pro přepočet do stálých cen byly použity nové cenové indexy (též na bázi roku 2015).

-       V souladu s manuálem Eurostatu ke krátkodobým statistikám byly nové váhy využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2014. To má za následek revizi dat 2014-2017.

-       Data za roky 2000-2013 byla s aktualizovanými výsledky propojena za pomoci přepočítacích můstků metodou annual overlap. Vlastností této metody je, že meziroční indexy 2014/2013 za celoroční kumulace zůstávají po propojení stejné jako u původních dat a nemění se průběh řad za roky 2000-2013, tzn. po propojení se nemění meziroční indexy. Důsledkem změn však je, že historické řady před rokem 2014 ztrácí aditivitu, tzn. nejsou agregovatelné pomocí aktuálního váhového schématu.

Historické časové řady, které byly do konce roku 2017 publikovány na bázi roku 2010, jsou nadále k dispozici na internetových stránkách ČSÚ v archivu časových řad statistiky průmyslu.


Metodika krátkodobé statistiky průmyslu

I. Základní vymezení odvětví zařazovaných do průmyslu podle CZ-NACE

Za průmyslové jsou podle CZ-NACE považovány činnosti klasifikované v sekcích B (Těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), D (Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu) a E (Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi). Rozsah poskytovaných dat se odvíjí od aktuálních předpisů Eurostatu ke krátkodobým statistikám, které některá odvětví z pokrytí konjunkturální statistikou výslovně vylučují (mj. sekci E, jejíž obsah z větší části nebyl podle dřívější klasifikace OKEČ součástí průmyslu). S ohledem na tyto požadavky pokrývá konjunkturální statistika průmyslu pouze sekce B, C a D, pokud není pro konkrétní ukazatele stanoveno jinak.

II. Zdroj dat

Výpočet měsíčních ukazatelů konjunkturální statistiky se opírá o výsledky zpracování měsíčního výkazu Prům 1-12 s využitím administrativních zdrojů dat. Čtvrtletní ukazatele o práci (počty zaměstnanců/zaměstnaných, průměrné mzdy) jsou vytvářeny na základě měsíčního výkazu Prům 1-12, čtvrtletního výkazu P 3-04 a s využitím administrativních zdrojů dat. Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1.

III. Tvorba základního, resp. výběrového souboru

Vykazující podnikatelské subjekty jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti. Výběrový soubor je složen z výběrové a plošné části. Obecně je obsah a účel statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů upraven ve vyhlášce o programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok.

IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Index průmyslové produkce (IPP) měří vlastní výstup průmyslových odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů. Jedná se o základní ukazatel konjunkturální statistiky průmyslu. Při jeho výpočtu se z větší části vychází z tržeb za vlastní výrobky a služby přeceněných do stálých cen, v případě vybraných odvětví charakterizují vývoj odvětví fyzické objemy produkce výrobkových reprezentantů. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index, v současné době k průměrnému měsíci roku 2015, a to na úrovni dvouciferného oddílu CZ-NACE. Při agregaci na vyšší úroveň se využívají váhy odvozené ze struktury přidané hodnoty v bazickém roce (agregace na úroveň sekcí, hlavních průmyslových seskupení a na průmysl celkem). Od bazických indexů jsou dále odvozeny indexy meziroční a případné kumulace v čase (čtvrtletní, pololetní, roční kumulace). V souladu s předpisy Eurostatu index průmyslové produkce pokrývá sekce CZ-NACE B, C, D (kromě skupiny 35.3).

Tržby z průmyslové činnosti reprezentují pouze tržby za výrobky a služby z CZ-CPA 05-39, jedná se tedy o tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v běžných cenách sledovaného roku.

Průmyslovými zakázkami se rozumí hodnota objednaných průmyslových výrobků a prací (v dohodnutých cenách bez spotřební daně a DPH), kterou má výrobce smluvně potvrzenou odběrateli, bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Patří sem i hodnota produkce pro předem známého odběratele, i když s ním není uzavřena písemná smlouva. Statistika zakázek je součástí podnikové konjunkturální statistiky. To znamená, že veškeré objemy zakázek průmyslových výrobků a služeb jsou zjišťovány za podnik celkem, který je zatříděn podle své převažující činnosti do příslušného odvětví (dle CZ-NACE). Zakázky tedy nejsou zjišťovány a publikovány podle jednotlivých průmyslových výrobků a služeb. Z objemu zakázek jsou vyloučeny hodnoty zakázek nakoupeného zboží určeného k dalšímu prodeji bez dalšího opracování. Zjišťování zakázek probíhá pouze ve vybraných oddílech CZ-NACE (13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), které vyrábějí převážně na zakázku, s dlouhodobějším výrobním cyklem a s většími zásobami zakázek. Primárně je sledován ukazatel nově přijatých zakázek v daném referenčním období.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců zahrnuje všechny stálé i dočasné zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k vykazující jednotce, a to bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají. V průmyslových odvětvích nejsou do evidenčního počtu zaměstnanců zahrnuti zaměstnanci pracovních agentur, kteří jsou jinak sledováni v rámci CZ-NACE 782.

Průměrný počet zaměstnaných osob kromě zaměstnanců v evidenčním počtu zahrnuje i osoby pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr a ostatní zaměstnané, kteří se podílejí na práci ve firmě a nejsou s ní v pracovním poměru, zejména pracující majitele podniku. Na rozdíl od evidenčního počtu zaměstnanců je tento ukazatel metodicky shodný s ukazatelem počtu zaměstnaných osob, jak jej předepisují předpisy EU pro oblast krátkodobé statistiky.

Průměrná měsíční mzda vyjadřuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů (jde o hrubou mzdu bez ostatních osobních nákladů).

V. Zpětné opravy, revize


Revize a zpětné opravy dat se řídí kalendářem revizí, který vychází z revizní politiky ČSÚ. V případě krátkodobých měsíčních statistik se revize standardně provádějí se zpracováním prvního měsíce, který následuje po ukončeném kalendářním čtvrtletí. V případě zpracování únorových dat vždy dochází k revizi ledna. S revizí prvního čtvrtletí daného roku pak dochází k revizi roku předchozího. V případě závažných oprav vstupních dat, které mají významný vliv na publikované výsledky, se připouštějí i mimořádné revize mimo zveřejněný kalendář revizí.

VI. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast krátkodobých statistik je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách. Používanou klasifikaci činností, včetně dopadů do krátkodobých statistik, dále upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech. Všechny publikované konjunkturální ukazatele jsou vytvářeny v souladu s těmito právními předpisy.

VII. Sezónní očišťování

Sezónní očišťování se provádí v případě indexu průmyslové produkce, a to metodou TRAMO / SEATS implementovanou v programu JDEMETRA+. Tato metoda patří k preferovaným metodám Eurostatu pro účely sezónního očišťování časových řad ekonomických ukazatelů. Aplikována je tzv. přímá metoda, kdy dochází k samostatnému očištění všech jednotlivých agregačních úrovní.

VIII. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Výsledky měsíčních šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ze čtvrtletních, respektive ročních šetření.

Údaje podnikových statistik zahrnují pouze data za podnikatelské subjekty, čímž v případě průmyslu vznikají např. mírné odlišnosti vůči statistice práce (zaměstnanost, mzdy).

IX. Typy zveřejňovaných údajů

Výsledky z měsíčního šetření jsou zveřejňovány:

1) v Rychlých informacích Průmysl - v měsíční periodicitě

2) v časových řadách na internetových stránkách ČSÚ - Časové řady

3) zasílány do EurostatuShort-term business statistics

4) v dokumentech na internetu

X. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Podrobná metodika ukazatele IPP

Eurostat: Metadata k sériím podle Nařízení Rady č. 1165/98 (anglicky):

Index průmyslové produkce (série A110)

Tržby v průmyslu (série A120, A121, A122)

Zaměstnanost v průmyslu (série A210, A220, A230)


Eurostat: Legislativa EU ke krátkodobým statistikám (anglicky)

Eurostat: Metodika a manuály ke krátkodobým statistikám (anglicky)Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová  tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@czso.cz


Průmyslová produkce

Období: září 2018
Růst/Pokles, v %: -0,9
Datum zveřejnění: 06.11.2018