Krátkodobá statistika průmyslu - Metodika

 

Změny od roku 2021

Počínaje daty za leden 2021 došlo ke změně v prezentaci dat o vývoji tržeb z průmyslové činnosti a nových průmyslových zakázek. Nově jsou, stejně jako v případě průmyslové produkce, upřednostněny očištěné údaje. Meziroční tempa jsou publikována ve formě očištěné o počet pracovních dnů. Meziměsíční, příp. mezičtvrtletní indexy jsou navíc očištěny o vliv sezónnosti.

Kompletní časové řady indexů průmyslových tržeb a zakázek přepočtené od roku 2000 jsou k dispozici ve Veřejné databázi.

 

Změny od roku 2019
 

Spolu s publikováním výsledků za leden 2019 došlo ke změně modelu použitého pro očišťování časových řad indexu průmyslové produkce. Nově je použita nepřímá metoda očišťování, která probíhá na zdrojových nejnižších agregátech indexu průmyslové produkce a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr očištěných zdrojových dat.

Pro zachování srovnatelnosti publikovaných dat, byly všechny dotčené časové řady přepočteny novou metodou zpětně do roku 2013.

V Rychlé informaci Průmysl byl upraven text týkající se indexu průmyslové produkce. Nově jsou akcentovány údaje očištěné o vliv počtu pracovních dnů. Zároveň došlo ke změně v publikování údajů o zaměstnanosti, kdy namísto absolutních hodnot za soubor průmyslových podniků s 50 a více zaměstnanci jsou publikovány pouze meziroční indexy za celou statistickou populaci podniků s převažující průmyslovou činností.
 

Změny od roku 2018

Spolu s publikováním výsledků za leden 2018 došlo ke změně bazického období krátkodobých statistik, což představuje standardní krok prováděný v pětileté periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému. V případě statistiky průmyslu se tato změna týká ukazatelů index průmyslové produkce, tržby z průmyslové činnosti a nové průmyslové zakázky.
 

Změna má následující důsledky:

  • Základní období u bazických indexů se změnilo z průměru roku 2010 na průměr roku 2015.
  • Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2015.
  • Pro přepočet do stálých cen byly použity nové cenové indexy (též na bázi roku 2015).
  • V souladu s manuálem Eurostatu ke krátkodobým statistikám byly nové váhy využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2014. To má za následek revizi dat 2014-2017.
  • Data za roky 2000-2013 byla s aktualizovanými výsledky propojena za pomoci přepočítacích můstků metodou annual overlap. Vlastností této metody je, že meziroční indexy 2014/2013 za celoroční kumulace zůstávají po propojení stejné jako u původních dat a nemění se průběh řad za roky 2000-2013, tzn. po propojení se nemění meziroční indexy. Důsledkem změn však je, že historické řady před rokem 2014 ztrácí aditivitu, tzn. nejsou agregovatelné pomocí aktuálního váhového schématu.

Historické časové řady, které byly do konce roku 2017 publikovány na bázi roku 2010, jsou nadále k dispozici na internetových stránkách ČSÚ v archivu časových řad statistiky průmyslu.
 

Metodika krátkodobé statistiky průmyslu
 

I. Základní vymezení odvětví zařazovaných do průmyslu podle CZ-NACE

Za průmyslové jsou podle CZ-NACE považovány činnosti klasifikované v sekcích B (Těžba a dobývání), C (Zpracovatelský průmysl), D (Výroba a rozvod elektřiny, plynu tepla a klimatizovaného vzduchu) a E (Zásobování vodou; Činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi). Rozsah poskytovaných dat se odvíjí od aktuálních předpisů Eurostatu ke krátkodobým statistikám, které některá odvětví z pokrytí konjunkturální statistikou výslovně vylučují (mj. sekci E, jejíž obsah z větší části nebyl podle dřívější klasifikace OKEČ součástí průmyslu). S ohledem na tyto požadavky pokrývá konjunkturální statistika průmyslu pouze sekce B, C a D, pokud není pro konkrétní ukazatele stanoveno jinak.
 

II. Zdroj dat

Výpočet měsíčních ukazatelů konjunkturální statistiky se opírá o výsledky zpracování měsíčního výkazu Prům 1-12 s využitím administrativních zdrojů dat. Čtvrtletní ukazatele o práci (počty zaměstnanců/zaměstnaných, průměrné mzdy) jsou vytvářeny na základě čtvrtletního zjišťování Práce 2-04 s využitím administrativních zdrojů dat. Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1.
 

III. Tvorba základního, resp. výběrového souboru

Vykazující podnikatelské subjekty jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů, a to na základě jejich hlavní (převažující) ekonomické činnosti. Výběrový soubor je složen z výběrové a plošné části. Obecně je obsah a účel statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů upraven ve vyhlášce o programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok.
 

IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Index průmyslové produkce (IPP) měří vlastní výstup průmyslových odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů. Jedná se o základní ukazatel konjunkturální statistiky průmyslu. Při jeho výpočtu se z větší části vychází z tržeb za vlastní výrobky a služby přeceněných do stálých cen, v případě vybraných odvětví charakterizují vývoj odvětví fyzické objemy produkce výrobkových reprezentantů. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index, v současné době k průměrnému měsíci roku 2015, a to na úrovni dvouciferného oddílu CZ-NACE. Při agregaci na vyšší úroveň se využívají váhy odvozené ze struktury přidané hodnoty v bazickém roce (agregace na úroveň sekcí, hlavních průmyslových seskupení a na průmysl celkem). Od bazických indexů jsou dále odvozeny indexy meziroční a případné kumulace v čase (čtvrtletní, pololetní, roční kumulace). V souladu s předpisy Eurostatu index průmyslové produkce pokrývá sekce CZ-NACE B, C, D (kromě skupiny 35.3).

Tržby z průmyslové činnosti reprezentují pouze tržby za výrobky a služby z CZ-CPA 05-39, jedná se tedy o tržby očištěné od vedlejších neprůmyslových činností podniku. Zjišťují se v běžných cenách sledovaného roku.

Průmyslovými zakázkami se rozumí hodnota objednaných průmyslových výrobků a prací (v dohodnutých cenách bez spotřební daně a DPH), kterou má výrobce smluvně potvrzenou odběrateli, bez ohledu na začátek prací a dobu jejich realizace. Patří sem i hodnota produkce pro předem známého odběratele, i když s ním není uzavřena písemná smlouva. Statistika zakázek je součástí podnikové konjunkturální statistiky. To znamená, že veškeré objemy zakázek průmyslových výrobků a služeb jsou zjišťovány za podnik celkem, který je zatříděn podle své převažující činnosti do příslušného odvětví (dle CZ-NACE). Zakázky tedy nejsou zjišťovány a publikovány podle jednotlivých průmyslových výrobků a služeb. Z objemu zakázek jsou vyloučeny hodnoty zakázek nakoupeného zboží určeného k dalšímu prodeji bez dalšího opracování. Zjišťování zakázek probíhá pouze ve vybraných oddílech CZ-NACE (13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), které vyrábějí převážně na zakázku, s dlouhodobějším výrobním cyklem a s většími zásobami zakázek. Primárně je sledován ukazatel nově přijatých zakázek v daném referenčním období.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců zahrnuje všechny stálé i dočasné zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru k vykazující jednotce, a to bez ohledu na to, jakou činnost vykonávají. V průmyslových odvětvích nejsou do evidenčního počtu zaměstnanců zahrnuti zaměstnanci pracovních agentur, kteří jsou jinak sledováni v rámci CZ-NACE 782.

Průměrný počet zaměstnaných osob kromě zaměstnanců v evidenčním počtu zahrnuje i osoby pracující na dohody o pracích mimo pracovní poměr a ostatní zaměstnané, kteří se podílejí na práci ve firmě a nejsou s ní v pracovním poměru, zejména pracující majitele podniku. Na rozdíl od evidenčního počtu zaměstnanců je tento ukazatel metodicky shodný s ukazatelem počtu zaměstnaných osob, jak jej předepisují předpisy EU pro oblast krátkodobé statistiky.

Průměrná měsíční mzda vyjadřuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů (jde o hrubou mzdu bez ostatních osobních nákladů).
 

V. Zpětné opravy, revize

Revize a zpětné opravy dat se řídí kalendářem revizí. Zpravidla se provádějí se zpracováním prvního měsíce, který následuje po ukončeném kalendářním čtvrtletí. V případě závažných oprav vstupních dat, které mají významný vliv na publikované výsledky, se připouštějí i mimořádné revize mimo zveřejněný kalendář revizí.


VI. Srovnatelnost

Výsledky měsíčních šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ze čtvrtletních, respektive ročních šetření.

Údaje podnikových statistik zahrnují pouze data za podnikatelské subjekty, čímž v případě průmyslu vznikají např. mírné odlišnosti vůči statistice práce (zaměstnanost, mzdy).

Pro oblast krátkodobých statistik je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 ze dne 6. července 2005, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. Používanou klasifikaci činností, včetně dopadů do krátkodobých statistik, dále upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech. Všechny publikované konjunkturální ukazatele jsou vytvářeny v souladu s těmito právními předpisy.

VII. Sezónní očišťování

Sezónní očišťování se provádí v případě indexu průmyslové produkce, a to metodou TRAMO / SEATS implementovanou v programu JDEMETRA+. Aplikována je tzv. nepřímá metoda očišťování o sezonní a kalendářní vlivy, která od ledna 2019 nahradila dříve používanou přímou metodu. Nepřímá metoda očišťování je založena na váženém průměru očištěných zdrojových dat, přičemž očišťování probíhá pouze na nejmenších agregátech indexu průmyslové produkce. Metodu TRAMO / SEATS a nepřímou metodu očišťování v současné době preferují i metodické manuály Eurostatu k sezónnímu očišťování časových řad ekonomických ukazatelů.

V aktuálním modelu pro sezónní očišťování byl také zaveden speciální regresor v oddílu C29, který umožňuje odstranit sezonní vliv vznikající celozávodními dovolenými velkých výrobců v automobilovém průmyslu. Užití regresoru odstraňuje tento dopad i v agregaci za zpracovatelský průmysl a také za průmysl celkem.


VIII. Typy zveřejňovaných údajů

Výsledky z měsíčního šetření jsou zveřejňovány:

1) v Rychlých informacích Průmysl - v měsíční periodicitě
2) v časových řadách na internetových stránkách ČSÚ - Časové řady
3) zasílány do Eurostatu – Short-term business statistics
4) v dokumentech na internetu
 

IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Podrobná metodika ukazatele IPP
Eurostat: Metadata k sériím podle Nařízení Rady č. 1165/98 (anglicky):
Index průmyslové produkce (série A110)
Tržby v průmyslu (série A120, A121, A122)
Zaměstnanost v průmyslu (série A210, A220, A230)
IPP - Váhy 2015
Eurostat: Legislativa EU ke krátkodobým statistikám (anglicky)
Eurostat: Metodika a manuály ke krátkodobým statistikám (anglicky)

 

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová, tel. 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@czso.cz

Průmyslová produkce

Období: prosinec 2023
Růst/Pokles, očištěno o pracovní dny, v %: -0,7
Datum zveřejnění: 06.02.2024