Provozní řád SafeCentra ČSÚ

 

1       Údaje o provozovateli

Český statistický úřad
Na padesátém 3268/81
100 82 Praha 10

IČO: 00 02 55 93

E-mail: safecentrum@czso.cz

Tel.: 274 051 111 (ústředna)
 

2       Úvodní ustanovení:

2.1       Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky SafeCentra (dále jen "SC") v ČSÚ. Odpovědný zaměstnanec ČSÚ s ním seznámí každého návštěvníka SC.
2.2       Přístup do SC centra je možný pouze po uzavření příslušné smlouvy:

  • pro vědecké účely vč. disertačních prací;
  • pro účely diplomových prací.

2.3       Smlouva se uzavírá na základě Žádosti o poskytnutí přístupu k důvěrným statistickým údajům pro účely vědeckého výzkumu nebo Žádosti o poskytnutí přístupu k mikrodatům pro účely vypracování diplomové práce (dále jen Žádost).
2.4       Přístup do SC mají pouze osoby uvedené v Žádosti, které podepsaly slib mlčenlivosti.
2.5       Před vstupem do SC

a) je každý návštěvník SC povinen:

  • Seznámit se se zásadami a podmínkami poskytování statistických údajů
  • Absolvovat úvodní proškolení pro práci v SC.
  • Absolvovat školení BOZP a PO.
  • Bezprostředně před vstupem do SC odložit svrchní ošacení a veškeré osobní věci jako jsou zavazadla, psací potřeby, mobilní telefon, notebook, iPad, tablet, fotografický přístroj apod. do uzamykatelné skřínky.

b) každý návštěvník SC obdrží ID uživatele a heslo pro přístup do počítače.
 

3       Provozní doba SC

Úřední hodiny:

Po
Út
St
Čt
 

9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00


 
4       Pravidla práce na PC v SC

4.1       Pracovní rozvrh výzkumníka v SC musí být předem schválen dle možností a vytíženosti SC. Výzkumník je povinen nahlásit veškeré R package, které potřebuje nainstalovat pro svou práci.
4.2       Návštěvník SC pracuje v rámci daného adresáře samostatného počítače, ve kterém jsou všechny zdroje dat a kam ukládá také výstupy.
4.3       Před prací dalšího výzkumníka je PC zcela vyčištěn a reinstalován.
4.4       V SC není dovoleno: tisknout dokumenty, kopírovat data na CD, DVD, USB aj. ani na hard disk, připojit nahrávací zařízení k sériovým, paralelním a USB portům, připojovat notebook k síti, používat e-mail a internet, pořizovat záznamy o mikrodatech a výsledcích statistických analýz.
4.5       Softwarové procedury mohou běžet přes noc.
4.6       Návštěvník SC může použít svá vlastní data a software pouze po předchozí dohodě. Po jejich předání a kontrole mohou být umístěna do daného adresáře týmem SC.
 

5       Schválení výstupů vědecké práce v SC 

5.1       Výstup musí být uložen v určeném adresáři na PC v SC. Návštěvník SC informuje pracovníka SC o ukončení své práce. Je vhodné, aby osobně představil výsledky své práce.
5.2       Výstup musí obsahovat jméno výzkumného pracovníka a instituce, název projektu, datum výstupu, všechna výsledná data včetně použitých programů a kódů k zpracování dat.
5.3       Návštěvník SC musí zajistit, aby výstupy výzkumu neobsahovaly informace, které by umožnily přímou nebo nepřímou identifikaci subjektu. Všechny výsledky jsou kontrolovány, aby nedošlo k úniku důvěrných údajů (primární i sekundární důvěrnost).
5.4       Výstup by měl být prověřen a schválen do 2 týdnů, v závislosti na rozsahu.
5.5       Návštěvník SC uhradí manipulační poplatek a poplatek za kontrolu výstupu podle vynaloženého času odborného pracovníka ČSÚ.
5.6       Schválený výstup je zaslán výzkumnému pracovníkovi prostřednictvím FILRu  nebo e-mailem.
 

6       Odmítnutí výstupů vědecké práce v SC

6.1       Výstup bude odmítnut, pokud nesplňuje principy důvěrnosti, je nesrozumitelný nebo velmi dlouhý. V tom případě ho musí výzkumník přepracovat nebo ukončit práci v SC.
 

7       Ostatní a závěrečná ustanovení

7.1       Prostor SC je po celou dobu monitorován.
7.2       V SC je k dispozici telefonní linka pro interní volání; k dispozici je seznam důležitých telefonních čísel.
7.3       V prostorách SC je zakázána konzumace potravin, alkoholických nápojů a požívání omamných látek.
7.4       V prostorách SC je nutno dodržovat pořádek.
7.5       V prostorách ČSÚ platí zákaz kouření.
7.6       Návštěvník SC má povinnost i po skončení vědecké práce v SC zachovávat mlčenlivost o důvěrných statistických údajích, se kterými se v průběhu výzkumné práce seznámil.
7.7       Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem podpisu.