Produkce, využití a odstranění odpadu v roce 2007

 


Produkce, využití a odstranění odpadu v roce 2007

Dle statistického šetření Odp5-01 bylo v roce 2007 v ČR vyprodukováno 25,1 mil. tun odpadu. Oproti roku 2006 nezaznamenala produkce odpadu významný výkyv.

Z celkové produkce odpadu tvoří nebezpečný odpad 1 311 tis. tun, což je 5,2 % a oproti roku 2006 zůstala jeho výše na přibližně stejné úrovni.

Činností ekonomických subjektů (podniků) bylo v roce 2007 v ČR vyprodukováno celkem 21,7 mil. tun odpadu. V porovnání s rokem 2006 zůstala celková produkce odpadu ekonomických subjektů na stejné úrovni.

Největší nárůst produkce nastal ve stavebnictví (OKEČ 45) o 8,2 % a dopravě (OKEČ 60) o 2 %. Dále vzrostlo množství odpadu vykázané z OKEČ 90 – odpad z odstraňování odpadních vod, pevného odpadu a čištění města. Největší podíl na produkci odpadu tvoří odpady stavební, zejména beton, cihly, směsný stavební a demoliční odpad a vytěžená zemina. Oproti tomu množství odpadu pocházející ze zemědělství a lesnictví (OKEČ 01-02), z dolování a těžby (OKEČ 10-14), z průmyslu (OKEČ 15-37) a z energetiky (mimo radioaktivního odpadu (OKEČ 40) ve srovnání s rokem 2006 kleslo. Výraznější pokles produkce odpadu z dolování a těžby (OKEČ 10-14) byl způsoben vyřazením popílku z evidence odpadů z důvodu jeho využití původcem odpadu jako suroviny k produkci výrobků.

Odpad vykázaný obcemi se zvýšil o 2,8 % oproti roku 2006 na 3 458 tis. tun v roce 2007.


Tab. 1


V tabulce 2 je uvedeno, jakým způsobem byl u ekonomických subjektů (podniků) odpad využit nebo odstraněn na vlastním zařízení producenta nebo u příjemce odpadu.

Celkem bylo v roce 2007 nakládáno s 28,5 mil. tun odpadu. Z celkového množství odpadu bylo 8 mil. tun využito (R kódy) (z toho recyklace a regenerace 5,5 mil. tun), 6 mil. tun odstraněno (D kódy) a s 14,4 mil. tun odpadu bylo nakládáno ostatními způsoby nakládání (N kódy). Oproti roku 2006 vzrostl podíl využívaného odpadu o 23 % (z 6,5 mil tun v roce 2006 na 8 mil. tun v roce 2007). Z celkového množství odstraněného odpadu bylo 80 % skládkováno nebo odstraněno ostatními způsoby ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu.


Tab. 2

Tab. 3


Odpad z obcí zahrnuje kromě komunálního odpadu i další odpad vznikající na území obce např. stavební odpad, odpad z čištění odpadních vod a další odpad zařazený mimo komunální odpad (skupinu 20 Katalogu odpadů).

V produkci komunálního odpadu je kromě odpadu z provozu domácností, odpadu z čištění veřejných komunikací a prostranství a odpadu z údržby veřejné zeleně obsažena i produkce odpadu živnostenského (odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká z nevýrobní činnosti a provozu živností, úřadů a škol).

Množství odpadu z obcí zaznamenalo nárůst z 3,4 mil. tun v roce 2006 na 3,5 mil. tun v roce 2007. Komunální odpad se podílel na produkci odpadu z obcí 85,7 %. Množství komunálního odpadu připadající na jednoho obyvatele je 293 kg.

Za příznivý lze považovat nárůst vytříděného komunálního odpadu. V roce 2007 bylo vytříděno 37 kg komunálního odpadu na obyvatele, v roce 2006 to bylo 32 kg na obyvatele.


Tab. 4


Podle statistického zjišťování o odpadech bylo v roce 2007 dovezeno do ČR 269,6 tis. tun odpadů (v roce 2006 170,7 tis. tun). Dovoz z členských zemí EU tvořil 263,3 tis.tun, ze zemí mimo EU bylo dovezeno 6,3 tis. tun. Nejčastěji dovezeným odpadem by železo, ocel, plasty, kaučuk, papír, lepenka, hliník a pneumatiky.


Další informace budou zveřejněny v publikaci Produkce, využití a odstraňování odpadů v roce 2007, která bude vydána v září 2008.

Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
Český statistický úřad

  • TZ_Odpady_2007.doc