Proč existují dvojí údaje o počtech obyvatel měst a obcí

 


Proč existují dvojí údaje o počtech obyvatel měst a obcí


V uplynulých dnech se pan Petr Pávek, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem, v několika periodikách („Obce přišly o miliony“ deníky Bohemia- Liberecký den 25.11.2004, „Vesnice versus byrokraté“ Magazín Práva 27.11.2004) kriticky vyjádřil k činnosti Českého statistického úřadu ohledně vykazování počtu obyvatel. Přitom poukázal na rozdíly, které existují mezi evidencí obyvatel vedenou obcí a údajem udávaným statistikou.


Používání údajů Českého statistického úřadu z bilance obyvatelstva pro stanovení počtu obyvatel jednotlivých obcí je dané existujícími legislativními předpisy (zejména zákonem o rozpočtovém určení daní a navazující vyhláškou MF ČR o podílu jednotlivých obcí na stanovených částech sdílených daní).

Český statistický úřad si je vědom rozdílů, které existují mezi evidencí obyvatel vedenou Centrálním registrem obyvatel, spravovaným Ministerstvem vnitra, a počty obyvatel podle bilance statistického úřadu.
Proto již od roku 2001 ČSÚ doporučuje, aby se určujícím údajem o počtu obyvatel obce stal právě údaj z evidence obyvatel. Tento svůj návrh statistický úřad při projednávání uvedené vyhlášky MF ČR již několikrát zopakoval.

Český statistický úřad nevede a nikdy nevedl evidenci obyvatel. Evidence vychází z jiných principů a plní také odlišné funkce než statistika. Zatímco úkolem evidence obyvatel je přesně identifikovat jedince, statistické zpracování údajů o jednotlivcích poskytuje souhrnné údaje podle nejrůznějších kombinací zjišťovaných znaků a nikdy nejde o konkrétní individuální údaj.

Základem bilance obyvatelstva jsou údaje z provedeného sčítání lidu, domů a bytů. Na tyto údaje navazují data z pravidelných statistických zjišťování o přirozeném a mechanickém pohybu obyvatel (narození, úmrtí, stěhování). Bilance je pak zpracována od úrovně obcí až do úrovně státu. Centrální registr obyvatel však doposud údaje ze sčítání lidu, domů a bytů ke své aktualizaci nevyužíval. Zejména z tohoto důvodu vznikají diference mezi počty obyvatel podle Centrálního registru obyvatel Ministerstva vnitra a bilancemi obyvatel podle ČSÚ.
Některé rozdíly však vznikly i proto, že před posledním sčítáním lidu v březnu 2001 probíhala poměrně intenzivní kampaň, vyzývající občany, aby nevyplňovali sčítací formuláře. Mezi ty, kteří se na této kampani podíleli byl i starosta Jindřichovic pod Smrkem pan Petr Pávek. Tyto doklady, na základě zákona o sčítání, ČSÚ po pořízení dat z vyplněných sčítacích formulářů již fyzicky zlikvidoval. Nelze tedy zpětně zkontrolovat, kdo z občanů (nejen Jindřichovic pod Smrkem) zákonem stanovenou povinnost vyplnit sčítací tiskopisy splnil a kdo nikoliv. Můžeme jen konstatovat, že počet občanů této obce, kteří vyplnili sčítací tiskopisy, byl o 20 nižší, než uváděla ke stejnému datu evidence obyvatel. Z ostatních důvodů, které rozdíly způsobují, lze připomenout zejména problémy se sečtením cizinců a s údaji o jejich stěhování. Dosavadní systém jejich evidence totiž neumožňuje ověřit správnost údaje o obci pobytu. V kombinaci s faktem, že cizinec nebyl v obci vůbec sečten (popř. přihlášen) pak snadno dojde k jeho „vystěhování“ a tím ke snížení bilancovaného počtu obyvatel. Dalším důvodem pak jsou nezasílaná hlášení o stěhování obyvatel z ohlašoven pobytu, mnohdy s poukazem na „byrokratické zatěžování“ jejich úřadů.

Z výše uváděného vyplývá, že problém tedy není v tom, že by statistici neuměli „sečíst čísla obcí a zapsat je do tabulky“, jak tvrdí pan Petr Pávek. Je dán jak legislativními příčinami, tak přístupem některých obyvatel i představitelů samosprávy k plnění zákonem stanovených povinností. Český statistický úřad je tedy v tomto případě zcela neadekvátně kritizován.

Českému statistickému úřadu není tato již delší dobu trvající situace lhostejná. Proto probíhá řada jednání s Ministerstvem vnitra s cílem využívat Centrální registr obyvatel také pro statistické účely a doplnit, popř.i nahradit jím dosud existující statistická zjišťování o pohybu obyvatelstva. Konkrétním výsledkem je například to, že již od ledna 2005 nebudou matriky a občané při změně trvalého bydliště vyplňovat „Hlášení o stěhování Obyv 5-12“, protože údaje budou přebírány z Centrálního registru obyvatel. Další využití dat z tohoto registru pro statistické účely je podmíněno novelizací zákona o státní statistické službě, jejíž návrh je nyní ve stádiu připomínkového řízení a navrhovaná novelizace by mohla začít platit od počátku roku 2006. Naopak se předpokládá, že výsledky z dalšího sčítání lidu, domů a bytů, které se má konat podle doporučení OSN kolem roku 2010, by mohly být využity pro zpřesnění Centrálního registru obyvatel. To by měl umožnit připravovaný zákon, který bude pravděpodobně navržen pro následující populační census, obdobně jako tomu bylo při sčítání lidu v roce 2001. Celkový výsledek však bude záležet i na tom, zda občané a zejména pak starostové obcí pochopí význam sčítání lidu a místo výzev k jeho ignorování přispějí k tomu, aby vynaložené prostředky přinesly co nejpřesnější výsledky, které slouží mnoha účelům, včetně potřeb rozvoje měst a obcí.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • Pavek_reakce_1104.doc