Strukturální šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení - 2016


Přílohy k části II
1 Struktura zemědělských subjektů Excel PDF
2 Zemědělské subjekty dle velikostních skupin obhospodařované zemědělské půdy Excel PDF
3 Podíl vlastní půdy v zemědělských subjektech podle velikostních skupin
 
Excel PDF
4.1 Využití obhospodařované zemědělské půdy Excel PDF
4.2 Podíl subjektů na typech pozemků dle právních forem Excel PDF
4.3 Obhospodařovaná zemědělská půda - průměrná velikost zemědělských subjektů
 
Excel PDF
5.1 Základní ukazatele o zemědělské půdě: zemědělství celkem Excel PDF
5.2 Základní ukazatele o zemědělské půdě: subjekty fyzických osob Excel PDF
5.3 Základní ukazatele o zemědělské půdě: subjekty právnických osob
 
Excel PDF
6.1 Využití orné půdy - obiloviny, luskoviny Excel PDF
6.2 Využití orné půdy – technické plodiny Excel PDF
6.3 Využití orné půdy - okopaniny, plodiny sklízené na zeleno Excel PDF
6.4 Využití orné půdy – ostatní plodiny
 
Excel PDF
7.1 Zemědělské subjekty hospodařící bez půdy Excel PDF
7.2 Průměrný počet zvířat připadající na 1 zemědělský subjekt bez půdy Excel PDF
7.3 Podíl právních forem na subjektech bez půdy Excel PDF
7.4 Podíl subjektů bez půdy na úhrnu všech zemědělských subjektů
 
Excel PDF
8.1 Základní ukazatele živočišné výroby podle právních forem subjektů Excel PDF
8.2 Podíl subjektů dle právních forem na celkových stavech hospodářských zvířat Excel PDF
8.3 Živočišná výroba - průměrná velikost zemědělských subjektů
 
Excel PDF
9.1 Základní ukazatele o živočišné výrobě: zemědělství celkem Excel PDF
9.2 Základní ukazatele o živočišné výrobě: subjekty fyzických osob Excel PDF
9.3 Základní ukazatele o živočišné výrobě: subjekty právnických osob
 
Excel PDF
10 Zemědělské subjekty podle počtu chovaného skotu Excel PDF
11 Zemědělské subjekty podle počtu chovaných prasat Excel PDF
12 Zemědělské subjekty podle počtu chované drůbeže Excel PDF
13 Zemědělské subjekty podle počtu chovaných ovcí Excel PDF
14 Zemědělské subjekty podle počtu chovaných koz
 
Excel PDF
15.1 Stavy hospodářských zvířat – skot Excel PDF
15.2 Stavy hospodářských zvířat – drůbež Excel PDF
15.3 Stavy hospodářských zvířat – prasata, ovce, kozy Excel PDF
15.4 Stavy hospodářských zvířat – koně, ostatní zvířata
 
Excel PDF
16 Pracující v zemědělství celkem Excel PDF
17 Pravidelně zaměstnaní pracující podle počtu odpracovaných hodin Excel PDF
18 Pravidelně zaměstnaní pracující podle věkových skupin
 
Excel PDF
19.1 Základní ukazatele o pracujících: zemědělství celkem Excel PDF
19.2 Základní ukazatele o pracujících: subjekty fyzických osob Excel PDF
19.3 Základní ukazatele o pracujících: subjekty právnických osob
 
Excel PDF
20.1 Zemědělské subjekty podle počtu pracujících: zemědělství celkem Excel PDF
20.2 Zemědělské subjekty podle počtu pracujících: subjekty fyzických osob Excel PDF
20.3 Zemědělské subjekty podle počtu pracujících: subjekty právnických osob Excel PDF

Zveřejněno dne: 27.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.