Příjemci osobních údajů a jejich případné předání do třetí země

 

ČSÚ a ostatní orgány vykonávající státní statistickou službu si mohou poskytnout navzájem důvěrné statistické údaje (jejichž součástí jsou osobní údaje), pokud je potřebují pro zajištění státní statistické služby, a to způsobem, který zajišťuje ochranu jejich důvěrnosti. Tímto způsobem si mohou navzájem poskytnout též důvěrné statistické údaje pro tvorbu statistiky Evropských společenství, a jestliže je to nezbytné pro plnění jejich úkolů při vytváření statistických informací, mohou být tyto údaje předány  jiné osobě, která na základě smlouvy zajišťuje jejich zpracování pro statistické účely.

Ve výjimečných případech (např. kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů) mohou být získané osobní údaje zpřístupněny příslušným státním orgánům a osobám, které mají zákonné právo tyto informace po správci požadovat, a to způsobem, který zajišťuje ochranu jejich důvěrnosti.

Za příjemce osobních údajů jsou považováni také dodavatelé a poskytovatelé služeb, kteří jsou v pozici smluvního zpracovatele. ČSÚ má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který s ním uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Osobní údaje ve formě důvěrného statistického údaje mohou být předány do zahraničí, jestliže je to nezbytné ke splnění závazků z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a jestliže přejímající strana zajistí alespoň takovou ochranu tohoto údaje, jaká je mu poskytována v České republice.