Přehled ocenění ČSÚ v roce 2009

 

Český statistický úřad - vítěz Národní ceny kvality ČR za rok 2009

 

Český statistický úřad byl vyhlášen vítězem Národní ceny kvality České republiky za rok 2009 v kategorii Veřejný sektor. Cena je udělována Sdružením pro oceňování kvality – nevládní a neziskovou organizací dříve známou pod původním názvem Sdružení pro Cenu ČR za jakost.

Program Národní ceny ČR za jakost přijala vláda České republiky svým usnesením č. 806/2001 Sb. S přijetím nové strategie Národní politiky kvality na období let 2008 – 2013 byla cena přejmenována na Národní cenu kvality ČR. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti.

Pro Český statistický úřad je toto ocenění velkou poctou ale současně i závazkem pro budoucnost. Je výsledkem více než pětileté systematické práce na zvyšování kvality jak v oblasti produktů a služeb, tak v oblasti kvality procesů a řízení. V ČSÚ jsou systematicky dlouhodobě uplatňovány principy celkové kvality řízení (TQM – Total Quality Management), vedení úřadu tyto snahy všestranně podporuje a iniciuje. Nicméně bez iniciativy zdola a široké akceptace těchto principů velkou většinou pracovníků úřadu by dosažený a nyní oceněný pokrok nebyl možný.

ČSÚ se k systematickému naplňování principů TQM hlásí od roku 2003. Tyto principy byly a jsou postupně naplňovány ve všech oblastech TQM: orientace na uživatele, kvalita výstupů, snižování zátěže respondentů, orientace na zaměstnance, efektivnost procesů, řízení podle faktů. Tyto oblasti jsou také plně reflektovány a rozpracovány v základním strategickém dokumentu ČSÚ „Mise, vize, strategické cíle a podcíle“ přijatém již v roce 2004. O pokroku ve všech oblastech TQM Český statistický úřad pravidelně od roku 2005 informuje v samostatném podrobném materiálu „TQM aktivity ČSÚ v roce 200X“ a rovněž ve svých výročních zprávách.

Národní cena kvality ČR je udělována na základě hodnocení „Zprávy o sebehodnocení modelem excelence EFQM“ externími hodnotiteli (použít lze i model CAF nebo model Společenská odpovědnost organizací). ČSÚ „Zprávu o sebehodnocení…“ vypracoval poprvé za rok 2005. Se zprávou za referenční rok 2006 se v roce 2007 poprvé zúčastnil Národní ceny kvality za rok 2007 a získal v hodnocení 250 bodů, což přineslo „bronzový“ stupeň v kategorii Veřejná správa. Za „Zprávu o sebehodnocení…“ za rok 2007 získal ČSÚ v soutěži o Národní cenu kvalitu (ročník 2008) 376 bodů a pomyslnou „stříbrnou“ medaili. „Zpráva o sebehodnocení…“ za referenční rok 2008 byla v soutěži za rok 2009 oceněna 464 body a vítězstvím v této soutěži.

Pokrok se tedy zdá být na první pohled jaksi samozřejmým a automatickým, ale v realitě tomu tak není. Je podložen tvrdou systematickou a dlouhodobou prací, permanentním hodnocením správnosti vytýčeného směru a jeho případnými následnými korekcemi. Podstatou hodnocení je samozřejmě ve „Zprávě…“ obsažená faktografie, ale svoji roli hraje i způsob a forma její prezentace. Celá „Zpráva o sebehodnocení…“ nesmí překročit v popisu 9 kritérií hodnocení 72 stran, což vyžaduje mj. i značnou sebedisciplínu autorského kolektivu. ČSÚ měl a má to štěstí, že se zde sešla skupina „autorů“, která náročným požadavkům byla schopna (a ochotna) dostát. Měl a má to štěstí, že jeho pracovníci jsou schopni (a ochotni) ve velké většině k snahám po pokroku a zvyšování kvality přispívat.

Zástupci Českého statistického úřadu převzali Národní cenu kvality za rok 2009 na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu dne 11. listopadu 2009.


Jiří Křovák