Přehled nejdůležitějších změn v Intrastatu od 1. 1. 2022

 

Nové nařízení vlády č. 333/2021 Sb. je implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik a jeho prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava. Výše zmíněná nařízení nabývají v oblasti zahraničního obchodu účinnosti dne 1. 1. 2022 a v souvislosti s nimi dochází ke změně používané terminologie. Namísto v současnosti používaného termínu odeslání se bude používat vývoz zboží do jiného členského státu Evropské unie (do zemí uvnitř EU) a namísto přijetí se bude používat dovoz zboží z jiného členského státu Evropské unie (ze zemí uvnitř EU).  

Významnou změnou a zjednodušením je zavedení možnosti zjednodušeného vykazování pro zpravodajské jednotky, které umožňuje po splnění určitých podmínek odeslat jedno hlášení ročně bez uvedení podrobných údajů (to znamená, že se ve výkazu Intrastatu vyplní a odešle jen typ věty ZH určený pro zjednodušené hlášení, směr pohybu zboží a referenční období).  Prahy pro vykazování do Intrastatu se novou právní úpravou nemění a zůstávají na 12 milionech Kč v obou směrech obchodu. Základní podmínkou pro využití zjednodušeného hlášení je dosáhnout prahu pro vykazování Intrastatu ve výši 12 miliónů Kč a zároveň nepřekročit celkovou hodnotu 20 milionů Kč ve směru dovozu zboží z jiného členského státu Evropské unie nebo ve směru vývozu zboží do jiného členského státu Evropské unie (pro každý směr vykazování se posuzuje zvlášť). Současně zpravodajská jednotka nesmí obchodovat v předešlém roce ani v roce vykazování s komoditami uvedenými ve Sdělení Českého statistického úřadu č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK). Zjednodušené hlášení mohou tedy podat ty zpravodajské jednotky, jejichž objem obchodu s jinými členskými státy EU se pohybuje mezi dvanácti až dvaceti milióny korun a zároveň neobchodovaly ve stanovené době s určitým zbožím, které je definované v tomto Sdělení. Popsaným zjednodušením se pro vybrané zpravodajské jednotky fakticky zvyšují prahy pro vykazování údajů o zboží na 20 mil. Kč a namísto dvanácti výkazů za rok tak bude možné poslat pouze jedno zjednodušené hlášení pro daný směr vykazování. Více informací ke zjednodušenému vykazování naleznete zde Zjednodušené vykazování.

Od 1. 1. 2022 se také rozšíří okruh údajů, které budou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu Evropské unie. K dosavadním položkám (kombinovaná nomenklatura zboží, fakturovaná hodnota, vlastní hmotnost, množství v doplňkové měrné jednotce a kódy druhu dopravy, skupiny dodacích podmínek, země původu, povahy transakce a dalším) budou zpravodajské jednotky nově vykazovat údaje o zemi původu vyváženého zbožídaňovém identifikačním nebo obdobném číslu, které bylo přiděleno pro účely DPH partnerskému subjektu v členském státě Evropské unie, kam bude zboží vyvezeno. V případě, že bylo zboží vyvezeno pro partnerský subjekt, který nemá přiděleno daňové identifikační nebo obdobné číslo používané pro účely daně z přidané hodnoty, nebo zpravodajská jednotka toto číslo partnerského subjektu nezná, vyjádří se kódem „QV123“.

Výraznou změnou projdou také kódy povahy transakce, podrobné informace naleznete zde Nové kódy povahy transakce. Pro snazší orientaci v nových kódech povahy transakce můžete využít také Převodník kódů povahy transakce.

Limit malých zásilek se ze současných 200 EUR navyšuje na 400 EUR.

Od 1. 1. 2022 dochází také k usnadnění způsobu vykazování údajů o množství zboží, které je vyjádřeno v doplňkových měrných jednotkách. Zaokrouhlování doplňkových měrných jednotek se nově bude provádět stejným způsobem jako u vlastní hmotnosti. Do Výkazu pro Intrastat se množství v doplňkové měrné jednotce zboží menší než číslo 1 uvede s přesností na tři desetinná místa. Údaj o doplňkové měrné jednotce vyšší než číslo 1 se do Výkazu uvede matematicky zaokrouhleně na celá čísla. Aplikace pro vykazování Intrastatu (InstatOnline a InstatDesk) však umožní uvést množství v doplňkové měrné jednotce i nezaokrouhleně a po upozornění a odsouhlasení zpravodajskou jednotkou provede zaokrouhlení samotná aplikace pro vykazování Intrastatu.

Pokud je od 1. 1. 2022 časová prodleva mezi dovozem nebo vývozem zboží a zdanitelným plněním delší než dva kalendářní měsíce, je referenčním obdobím měsíc, v němž se dovoz nebo vývoz uskutečnil.

Další změnou je vykazování tzv. stoprocentního dobropisu. Při poskytnutí dobropisu, kterým je prodávajícím vrácena (dobropisována) zpět kupujícímu celá uhrazená cena za dodané zboží, bez ohledu na skutečnost, vztahuje-li se takový úplný dobropis na celou zásilku zboží nebo jen na některou její část, ve Výkazu uvedené údaje se následně opravují a původně uvedená hodnota zboží před poskytnutím dobropisu se sníží o hodnotu dobropisu nebo se daný řádek Intrastatu smaže.  Dodatečně se ale neopravují údaje uvedené v již předaném Výkazu o vyvezeném nebo dovezeném zboží v případech, kdy se celá zásilka zboží nebo i jen její část vrací zpět (zpětný dovoz původně vyvezeného nebo zpětný vývoz původně dovezeného zboží se většinou označí kódem transakce „21“).

I v novém Intrastatu se nemění způsob vykazování podrobných komodit, které jsou obsaženy ve Sdělení Českého statistického úřadu č. 498/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN), které je určeno pro stanovení statistického znaku vybraného zboží a nikoliv pro použití zjednodušeného vykazování.

Veškeré změny, ke kterým dochází od 1. 1. 2022, budou také uvedeny v Příručce Intrastatu ve verzi V22 (Příručka platná pro rok 2022).