Předběžné tržní konzultace

 

Český statistický úřad si Vás tímto s odkazem na § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dovoluje vyzvat k účasti na předběžné tržní konzultaci k připravované VZ "Terénní práce SLDB 2021". Informace k předběžné tržní konzultaci jsou uveřejněné na profilu zadavatele na adrese: https://ezak-czso.cz/publication_display_37.html.