Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie – Demografie 1/2017

 

20. března 2017

Sylva Höhne ve svém příspěvku Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech prezentuje a diskutuje nové údaje týkající se právě tohoto tématu. Autorka poukazuje na měnící se strukturu příjemců rodičovského příspěvku v souvislosti s demografickými i jinými změnami ve společnosti. Z analýzy je zřejmé určité zkracování doby pobírání příspěvku, nicméně zájem o jeho čerpání až do 3 let věku dítěte přetrvává.

V článku Modelování úmrtnosti ve vysokých věcích v České republice s využitím kohortních dat ze sousedních zemí se autoři (Jan Fojtík, Tomáš Karel, Martin Matějka a Pavel Zimmermann) snaží navrhnout způsob jak zlepšit statistickou neurčitost odhadů úmrtnosti ve vysokém věku. V příspěvku pomocí inovativních metod zkoumají údaje za Českou republiku a okolní státy (Maďarsko, Východní Německo a Slovensko). Autoři pro svou analýzu využili kohortní data o počtu zemřelých a o velikosti expozice k riziku smrti v dokončených jednoletých věcích. Data o expozici jsou zpřesněna metodou vymřelých kohort. Výsledky studie naznačují, že při použití kredibilitního přístupu k mixování dat lze při minimální změně předpovědi dosáhnout velmi výrazného zvýšení přesnosti odhadů.

Ladislav Průša se v příspěvku Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování zdravotní péče  provádí rozbor dat ve vztahu k udržitelnosti financování zdravotnictví. Autor charakterizuje determinanty vývoje nákladů na zdravotní péči a následně za využití regresní přímky prezentuje odhad očekávaného vývoje nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči do roku 2030. Na základě publikovaných propočtů je zřejmé, že dojde k výraznému nárůstu výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.

V článku Kvalitativní faktory stárnutí populace Martina Šimková a Jitka Langhamrová prezentují komplexnější přístup k problematice kvality života stárnoucí populace. Příspěvek přináší do diskuse o stárnutí vybrané kvalitativní aspekty související zejména s problematikou zdravotního stavu, rozdílné struktury spotřebních výdajů starších osob a bezpečnostní a zdravotní problematikou

Jarmila Marešová v přehledovém článku Cizinci v ČR a jejich ekonomické aktivity čtenářům prezentuje základní data týkající se této problematiky.

V rubrice Sčítání informuje Petr Pšenička o roli sčítání lidu v dopravním plánování, o jeho výhodách (dlouhé a ucelené časové řady), ale zmiňuje i slabé stránky (desetiletá perioda).

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.

 

Kontakt:
Marie Průšová
redakce Demografie
tel.: +420 274 052 834
e-mail:
redakce@czso.cz

 

  • avizo_demografie_1_2017.docx