Postup při poskytování mikrodat

 

1)     pro vědecké účely:

a.     Žadatel zašle vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí přístupu k důvěrným statistickým údajům pro účely vědeckého výzkumu (dále Žádost o data), přičemž zpracování disertační práce se také považuje za vědecký výzkum.
b.   
ČSÚ na základě vyplněné Žádosti o data posoudí, zda je možné pro deklarovaný účel mikrodata poskytnout a zda mu bude umožněn přístup do SafeCentra nebo zda budou data poskytnuta přímo.
c.    
ČSÚ připraví návrh smlouvy, který zašle objednavateli elektronicky ke kontrole a k doplnění. Současně ČSÚ zašle formulář „Slib mlčenlivosti“ k vyplnění a podpisu.
d.   
Oprávněná osoba smlouvu podepíše a zašle ve čtyřech vyhotoveních na adresu ČSÚ nebo elektronickou cestou, bude-li podepsána elektronickým podpisem spolu s dalšími potřebnými dokumenty: doklad o vědecké činnosti objednatele, zadání výzkumného projektu a slib mlčenlivosti za každou osobu, která bude s mikrodaty přicházet do styku (dále výzkumník); vysoké školy, zřízené dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, a ústavy Akademie věd ČR nemusí dokládat předmět činnosti.
e.    
Přílohou ke smlouvě bude Zadání projektu, Žádost o data, Slib mlčenlivosti, Prohlášení o proškolení a Provozní řád.
f.    
V případě umožnění přístupu do SafeCentra:
       i.   
cena 500,- Kč uvedená ve smlouvě bude zahrnovat jeden den návštěvy SC a přípravu dat, proškolení (viz níže), konzultace k datům a ověřování výstupů v rozsahu 2 hodin. 
      ii.   
ČSÚ připraví požadovaná data, která budou zpřístupněna v SafeCentru.
     iii.   
ČSÚ dohodne s výzkumníkem termín, kdy mu bude umožněn přístup do SafeCentra
     iv.   
Před zahájením prací bude výzkumník proškolen v problematice bezpečnosti dat, v metodice, popisu dat, obsahu poskytovaných souborů atd. v rozsahu cca 0,5 dne (součástí bude i samostudium).
      v.   
Po skončení prací uživatelem odborný pracovník ČSÚ zkontroluje výsledná data. 
     vi.   
Bude vypočten případný doplatek za
            1.    
více času stráveného v SC – základní časovou jednotkou, kterou budeme účtovat, bude "půlden" (9-12 nebo 12-15) v ceně 200 Kč.
            2.    
náročnost závěrečných kontrol výstupů ve VPO, přičemž delší ověřování bude zpoplatněno sazbou 400 Kč za hodinu. 
      vii.   
Po zaplacení faktury budou výstupy odeslány výzkumníkovi e-mailem nebo prostřednictvím zabezpečeného úložiště FILR.
     viii.   
ČSÚ zajistí instalaci všech potřebných R balíčků, schválených vlastních dat a softwarů.
g.   
Budou-li data poskytnuta přímo uživateli:
        i.   
cena uvedená ve smlouvě bude vycházet z platného Ceníku.
       ii.   
ČSÚ po podepsání smlouvy vystaví fakturu, kterou zašle elektronicky objednavateli.
       iii.   
Po zaplacení faktury budou uživateli zpřístupněna data prostřednictvím zabezpečeného úložiště FILR.

2)     pro účely diplomových prací:

a.     Žadatel zašle vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí přístupu k mikrodatům pro účely diplomové práce (dále Žádost o data). Žádost o data zasílá student magisterského či inženýrského programu (dále diplomant). Budou poskytovány pouze předem připravené standardní mikrodatové sady uvedené v katalogu produktů.
b.   
ČSÚ na základě vyplněné Žádosti o data posoudí, zda je možné pro deklarovaný účel mikrodata poskytnout. Jsou poskytována pouze data ze statistických zjišťování, u kterých je zajištěno, že nemůže dojít k přímé ani nepřímé identifikaci subjektu údajů.
c.    
V případě diplomantů nebude sepisována smlouva, ale bude dostačující podpis vedoucího diplomové práce na Žádosti o data a Zadání diplomové práce (dokument příslušné VŠ).
d.   
ČSÚ dohodne s diplomantem termín, kdy mu bude umožněn přístup do SafeCentra
e.    
Před vstupem do SafeCentra zaplatí diplomant manipulační poplatek 200,- Kč, který bude zahrnovat jeden den návštěvy SC a přípravu dat, konzultace k datům a ověřování výstupů v rozsahu 2 hodin.
f.    
Před zahájením prací musí diplomant podepsat Slib mlčenlivosti a bude proškolen v problematice bezpečnosti dat, v metodice, popisu dat, obsahu poskytovaných souborů atd. v rozsahu cca 2 hodin.
g.   
Po skončení prací diplomantem odborný pracovník ČSÚ zkontroluje výsledná data, bude vypočten doplatek ve výši 200 Kč za každou jednotku, případné delší ověřování výstupů ve VPO bude zpoplatněno sazbou 400 Kč a bude vystavena faktura nebo vystaven pokladní doklad při platbě v hotovosti. Následně budou výstupy odeslány diplomantovi e-mailem nebo prostřednictvím FILR.