Postavení venkova v Pardubickém kraji - N

 
Kód: e-531361-09
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Celá publikace v PDF (12,9 MB) PDF
Úvod PDF
1. Vymezení venkova PDF
1.1. Obecné poznatky k vymezení venkova
1.2. Vymezení venkova v národních dokumentech
1.3. Venkov a dokumenty na regionální úrovni
1.4. Výběr vhodné varianty pro vymezení venkova
1.5. Varianta použitá pro mezikrajské srovnání v kapitole 4
1.6. Varianta použitá pro hodnocení postavení venkova v Pardubickém kraji v kapitole 2
2. Venkovský, přechodný a městský prostor v Pardubickém kraji PDF
2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost
2.2. Obyvatelstvo
2.3. Ekonomika
2.4. Trh práce
2.5. Bydlení, bytová výstavba
2.6. Občanská a technická vybavenost
2.7. Porovnání venkovského, přechodného a městského prostoru kraje ve vybraných ukazatelích
2.8. Územní rozdíly ve venkovském území kraje (shluková analýza)
3. Vývoj zemědělství a lesnictví v Pardubickém kraji PDF
3.1. Zemědělství
3.2. Lesnictví
4. Mezikrajské srovnání venkovského a městského prostoru PDF
4.1. Území, sídelní struktura, dostupnost
4.2. Obyvatelstvo
4.3. Ekonomika
4.4. Trh práce
4.5. Bydlení, bytová výstavba
4.6. Občanská a technická vybavenost
4.7. Postavení venkovského a městského prostoru Pardubického kraje v ČR
Závěr PDF
Seznam použité literatury a informačních zdrojů PDF
Seznam tabulek PDF
Přílohové tabulky
Grafy
Mapy a kartogramy

 

 

TEMATICKÉ ODKAZY
Pilotní publikace Rozvoj venkova v Pardubickém kraji 2000 - 2006 Odkaz [nové okno]
Varianty vymezení VENKOVA a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích - 2000 - 2006

Zveřejněno dne: 30.09.2009
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.