Popis orgánů státní statistické služby a ONAs

 

Ministerstvo dopravy je orgán státní statistické služby a je zároveň institucí ONA. Provádí statistická zjišťování podle vyhlášky o programu statistických zjišťování. Oslovuje provozovatele vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní železniční dopravy, autobusové dopravy, silniční nákladní dopravy, vnitrozemské vodní dopravy, letecké a též městské hromadné dopravy. Zjišťuje od nich údaje o jejich činnostech, skladbě a počtu zaměstnanců, o přepravních kapacitách jednotlivých druhů dopravy, o počtu cestujících, o struktuře jednotlivých druhů dopravy, o provozním a vozovém parku  a řadu dalších údajů. Ministerstvo provádí zjišťování převážně vyčerpávající metodou (tj. oslovuje obecně všechny subjekty, na které je zjišťování zaměřeno).

Ministerstvo financí je orgán státní statistické služby. Data získává na základě resortních právních předpisů. Provádí šetření makroekonomických prognóz. Dále zpracovává makroekonomické predikce, fiskální výhledy, statistiku vládního sektoru, informace a statistiky související se státním dluhem České republiky, daňové a celní statistiky, další fiskální údaje a statistické přehledy, přehledy legálních provozovatelů hazardních her a výsledky z jejich provozování.

Ministerstvo kultury je orgán státní statistické služby. Svou působnost delegovalo na příspěvkovou organizaci Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS). Státní statistickou službu vykonává sběrem dat a publikací statistických informací z oblasti kultury (např. o návštěvnosti divadel, galerií, muzeí a památníků, o vydavatelské a výstavní činnosti, apod.), přičemž se řídí jak národními právními předpisy, vč. vyhlášky o programu statistických zjišťování, tak legislativou EU. Ministerstvo provádí šetření především vyčerpávající metodou (tj. oslovuje obecně všechny subjekty, na které je zjišťování zaměřeno).

Ministerstvo pro místní rozvoj je orgán státní statistické služby. Data získává na základě resortních právních předpisů. Publikuje statistické informace o cestovním ruchu a jeho význam pro státní statistickou službu spočívá zejména ve spolupráci s ČSÚ, kterému na základě písemných dohod předává údaje z této oblasti. Data o cestovním ruchu pak ČSÚ využívá pro tvorbu svých statistik.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je orgán státní statistické služby a je zároveň institucí ONA. Uskutečňuje statistická zjišťování z oblasti práce (např. o souhrnných údajích o zaměstnancích a zaměstnavatelích, výši a struktuře výdělků, odpracované a neodpracované době apod.) a z oblasti poskytování a využívání různých druhů sociálních služeb. Statistická zjišťování MPSV jsou součástí vyhlášky o programu statistických zjišťování a data z nich jsou nezbytná pro tvorbu evropské statistiky a plnění povinností ve vztahu k dalším mezinárodním organizacím.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je orgán státní statistické služby a je zároveň institucí ONA. Realizuje statistická zjišťování podle vyhlášky o programu statistických zjišťování. V rámci toho sbírá údaje od subjektů zabývající se výrobou, nákupem, prodejem a distribucí pohonných hmot, energií, plynu, tepla a paliv a od výrobců a prodejců zbrojní techniky s 20 a více zaměstnanci. Jedná se např. o údaje o provozu a vybavení čerpacích stanic pohonných hmot, o dodávkách pevných paliv a jejich těžbě, o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a paliv, o biopalivech a výrobě energie z obnovitelných zdrojů a o zbrojní technice. Ministerstvo provádí některá zjišťování jak metodou výběrového šetření (tj. oslovuje reprezentativní vzorek subjektů), tak i vyčerpávající metodou (tj. oslovuje obecně všechny subjekty, na které je zjišťování zaměřeno).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je orgán státní statistické služby a je zároveň institucí ONA. Tvoří statistiky z oblasti vzdělávání na všech typech škol v ČR, sbírá také data o mzdách a zaměstnancích v tomto oboru. Sběr statistických údajů je realizován na základě národních právních předpisů, nejčastěji vyhlášek, které navazují na základní resortní zákony. Realizace statistických zjišťování slouží také k plnění právních předpisů EU a plnění povinností vyplývajících z členství v mezinárodních organizacích (OSN, OECD).

Ministerstvo vnitra je orgán státní statistické služby a je zároveň institucí ONA. Ministerstvo neprovádí statistická zjišťování podle vyhlášky o programu statistických zjišťování. Nicméně se zabývá sběrem, zpracováním a zveřejňováním údajů o cizincích s dlouhodobým a trvalým pobytem a také údajů o mezinárodní ochraně. Další statistiky, jako jsou statistiky prevence nelegálního vstupu a pobytu, statistiky o povoleních k pobytu a pobytu státních příslušníků třetích zemí a statistiky na návratech, shromažďuje a vytváří ve spolupráci s Policií ČR. Statistiky jsou také publikovány ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Dále také zveřejňuje statistické informace o azylové a migrační politice, lustracích, počtu obyvatel, zbraních a střelivu, kriminalitě, stavu veřejné správy či o správní činnosti.

Ministerstvo zdravotnictví je orgán státní statistické služby. Svou působnost delegovalo na podřízený orgán Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). ÚZIS je zároveň institucí ONA. Státní statistickou službu vykonává sběrem dat a publikací statistických informací z oblasti zdravotnictví, přičemž se řídí jak národními právními předpisy, vč. vyhlášky o programu statistických zjišťování, tak legislativou EU. Je oficiálním předkladatelem dat Eurostatu a v oblasti zdravotnické statistiky spolupracuje i s dalšími mezinárodními organizacemi, jako jsou WHO, OECD, OSN aj.

Ministerstvo zemědělství je orgán státní statistické služby a je zároveň institucí ONA. Vykonává státní statistickou službu sběrem dat a publikací statistických informací z oblasti zemědělství a lesnictví. Statistická zjišťování jsou realizována v rámci vyhlášky o programu statistických zjišťování, ale řídí se i legislativou EU. Svými statistickými daty se podílí na tvorbě evropské zemědělské statistiky a na spolupráci s dalšími mezinárodními organizacemi.

Ministerstvo životního prostředí je orgán státní statistické služby. Realizuje státní statistickou službu v oblasti sběru dat o životním prostředí. Jedná se zejména o zjišťování poplatků za ukládání odpadů, zásob ložisek nerostných surovin a zjišťování o zemědělském půdním fondu. Povinnost sběru statistických dat vyplývá z resortních právních předpisů a právních předpisů EU. Statistické informace o životním prostředí publikuje na webu www.cenia.cz.

Celní správa České republiky je institucí ONA. Data získává na základě resortních právních předpisů a předpisů EU. Podílí se spolu s ČSÚ na tvorbě statistik zahraničního obchodu (Intrastatu). Celní správa je odpovědná za sběr, zpracování, kontrolu a předávání získaných údajů ČSÚ, a to na základě dohody o spolupráci v oblasti statistiky zahraničního obchodu, spotřebních daní, ekologických daní a vzdělávání.

Český telekomunikační úřad je orgán státní statistické služby. Úřad neprovádí statistická zjišťování podle vyhlášky o programu statistických zjišťování.  Přesto provádí prostřednictvím svého systému každoročně sběr dat o existenci sítí elektronických komunikací umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu v různých rychlostních kategoriích. Sebraná data pak postupuje MPO. ČTÚ také, na základě smlouvy, poskytuje ČSÚ základní údaje o infrastruktuře informačních a komunikačních technologií, o službách a sítích elektronických komunikací a o poštovních službách a sítích.

Správa státních hmotných rezerv je orgán státní statistické služby. Českému statistickému úřadu poskytuje statistická data v oblasti energetiky (např. o těžbě, dovozu, vývozu, zpracování a prodeji ropy a ropných produktů a zásobách ropného průmyslu). Dále zpracovává údaje a hlášení požadovaná Mezinárodní energetickou agenturou a Evropskou komisí. Svá data ve formě statistik tato instituce sama veřejně neprezentuje. Při sběru dat se řídí jak národní legislativou, tak předpisy EU.