Pokyny pro autory - Demografie

 

Redakce přijímá rukopisy v elektronické podobě.

Rozsah příspěvku
Textová část studie/článku nesmí přesahovat 20 normostran (1 NS = 1 800 znaků vč. mezer), tj. 36 000 znaků včetně mezer. Příspěvky do oddílů: Přehledy by neměly přesahovat 15 NS, recenze 4 NS, zprávy 2 NS a anotace literatury 0,5 NS. Je třeba, aby studie obsahovala anglický abstrakt do 5 řádků (Ř), klíčová slova v angličtině, anglické resumé do 20 Ř, abecední seznam citované literatury a CV – stručnou informaci o autorovi a jeho odborném zaměření (do 5 Ř). Součástí článku je abecední seznam citované literatury.
Rukopis je třeba zaslat v textovém editoru Word, zdrojová data pro tabulky a grafy v programu Excel, obrázky a mapy ve formátu *.tif, *.jpg, *.eps. Tabulky, grafy a obrázky je třeba zařadit do textu. Názvy i těla tabulek, grafů a obrázků musí být dvojjazyčné (česko-anglické).
Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Rozhodnutí o publikování rukopisu, resp. závěru redakční rady, je autorovi sděleno do 14 dnů po zasedání redakční rady.

Redakce provádí jazykovou úpravu textu. Anglický text je revidován rodilým mluvčím na náklady redakce.

Zásady pro optimální podobu podkladů
A. Texty (v textovém editoru MS Word)
1. V nastavení odstavce používejte pouze zarovnání VLEVO (na levou zarážku).
2. Vyznačování v odstavci (kurzívou, tučně) a používání indexů bude do sazby korektně přeneseno.
3. Nepoužívejte (v nastavení vypněte) funkci, která nuceně přesunuje do další řádky jednohláskové předložky a spojky (a, s, z, v, k apod.), jež by jinak vyšly na konec řádku. Textový editor vsune do textu programové informace o tomto tzv. nuceném dělení, které nelze jinak než pracně odstranit.

B. Grafy, obrazové soubory
1. Pro zpracování grafů je kromě požadovaného typu (sloupcový, spojnicový, bodový apod.) nutné připojit zdrojová data v programu Excel.
2. Všechny obrazové soubory – např. mapy, fotografie ukládejte mimo textový soubor samostatně ve formátech *.tif, *.jpg, *.eps s odkazem v textu (graf 1, schéma 1 apod.).
3. Pro další technologické zpracování je důležité, aby bitmapové soubory měly ve velikosti 1:1 rozlišení 300 dpi.

C. Pravidla citací a popisky
Pokud má dokument přiděleno DOI, musí být v citaci uvedeno.


Příklady základních druhů citací:
Monografie
Roubíček, V. 1997. Úvod do demografie. Praha: Codex Bohemia. (U publikace s více než třemi autory se uvádí jen příjmení prvního autora, za ním následuje zkratka a kol., u zahraničních publikací et al.)
Hantrais, L. (ed.). 2000. Gendered Policies in Europe. Reconciling Employment and Family Life. London: Macmillan Press.
Potraty. 2005. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky.

Články v časopisech
Dudová, R. – Vohlídalová, M. 2018. Muži a ženy pečující o seniory v rodině. Sociologický časopis, 54(2), s. 219–252. https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.2.400.

Články ve sbornících
Daly, M. 2004. Rodinná politika v evropských zemích. In Perspektivy rodinné politiky v ČR, s. 62–71, Praha: MPSV ČR.

Elektronické dokumenty
Je třeba uvést:
1. Specifikaci média (on-line, databáze, datový soubor).
2. Datum stažení (cit. 29. 10. 2005).
3. Webovou adresu (dostupné z http://www.czso.cz).

Přednášky z konferencí
Maur, E. Problémy studia migrací v českých zemích v raném novověku. Příspěvek přednesený na konferenci Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Praha, 14. 10. 2005.

Seznam literatury a odkazy
Jednotlivé položky jsou řazeny podle abecedy, více prací od téhož autora je řazeno sestupně od nejstarší k nejnovější. Pokud má autor v seznamu v jednom roce více položek, rozlišují se přidáním písmen a, b, c… za rok vydání.
Příklad:
Syrovátka, A. 1962a. Úrazy v domácnosti. Česká pediatrie, 17, s. 750–753.
Syrovátka, A. 1962b. Úmrtnost dětí v českých zemích na dopravní úrazy. Časopis lékařů českých, 101, s. 1513–1517.

Odkazy v textu na seznam literatury
(Srb, 2004); (Srb, 2004: 36–37); (Syrovátka a kol., 1984), (Dudová – Vohlídalová, 2018)

Popisky tabulek a grafů (dodat v češtině a angličtině)
Tab. 1: Pohyb obyvatelstva, 1990–2010; Population and vital statistics, 1990–2010
Graf 1: Relativní věková struktura cizinců a obyvatelstva ČR celkem, 31. 12. 2009; Relative age distribution of foreigners and total population of CR, 31 Dec 2009

D. Doporučená struktura článku
Abstrakt
Úvod a diskuze literatury
Data a metodika (podrobná metodika do příloh)
Výsledky
Diskuze
Závěr
Literatura
Poděkování (nepovinné)
Příloha (nepovinné)
 

Adresa redakce:
Český statistický úřad, redakce Demografie
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10-Strašnice
Tel.: 274 054 299, e-mail: redakce@czso.cz
http://www.czso.cz/csu/czso/demografie

 

  • Pokyny pro autory