Podniky a ICT - Zdroje dat, metodika šetření

 

Pokrok ve vývoji digitální ekonomiky je považován za zásadní pro zlepšení konkurenceschopnosti ekonomiky každé země. Informační a komunikační technologie (ICT) se velmi rychle staly nedílnou součástí podniků a využívání těchto technologií výrazně ovlivnilo jejich fungování. ICT se již nedotýkají pouze vnitrofiremní komunikace, sdílení informací s obchodními partnery nebo způsobů komunikace s jejich zákazníky, ale digitalizace se postupně stává v čím dál větší míře součástí téměř všech podnikových procesů. ICT v podnikatelském sektoru mají nezastupitelnou roli již několik let. V současné době již téměř nenajdeme podnik, ve kterém by nepoužívali počítač nebo neměli připojení k internetu.

V souvislosti s tímto trendem sleduje ČSÚ již od roku 2002 údaje o využívání ICT v podnikatelském sektoru v rámci statistického výkazu ICT 5-01. Od roku 2006 probíhá toto šetření dle Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu ke statistikám informační společnosti: „REGULATION No. 808/2004“, a tím umožňuje přinášet srovnatelné údaje v rámci zemí EU.

Šetření je prováděno každoročně v 1. čtvrtletí sledovaného roku na výběrovém vzorku cca 8 tis. podniků s 10 a více zaměstnanci ve vybraných odvětvích. Výsledky jsou pak dopočítány na celkovou populaci sledovaných podniků, tj. cca 40 tis. podniků s 10 a více zaměstnanci. Zjištěná data jsou k dispozici v třídění podle převažující ekonomické činnosti (odvětví dle klasifikace CZ-NACE), velikosti sledovaných podniků a jejich vzájemné kombinaci.

Výběrový soubor byl stanoven tak, aby zabezpečil dostatečně reprezentativní výsledky, tj. aby výsledná směrodatná odchylka nepřekročila 2 procentní body pro celkové údaje za všechna sledovaná odvětví, 5 procentních bodů pro podniky jednotlivých sledovaných odvětví či 8 procentních bodů pro podniky jednotlivých sledovaných odvětví ve třech sledovaných velikostních  skupinách podle počtu jejich zaměstnanců. Ve většině případů je směrodatná odchylka významně nižší než uvedené hodnoty. Obecně je možno upozornit na to, že spolehlivost poměrových ukazatelů klesá s počtem dotazníků použitých pro dopočty a jejich podílem na počtu subjektů v základním souboru i s počtem subjektů v základním souboru.

Pro většinu z údajů je zjišťován stav vybavenosti či využití sledovaných ICT ve firmách za leden příslušného roku. V případě elektronického obchodování, využití 3D tisku a Big Data jsou data vztažena k celému předchozímu roku.

Obsah výkazu ICT 5-01 z pohledu zjišťovaných témat podléhá z velké části potřebám Evropské komise. Ty jsou promítnuty do modelového dotazníku Eurostatu, který se každoročně podle těchto požadavků obměňuje. Výkaz zahrnuje mj. otázky týkající se interní počítačové sítě a souvisejících technologií dostupných ve firmách, způsobů a rychlosti internetového připojení, webových stránek firem, využívání ICT ze strany zaměstnanců, zaměstnávání ICT odborníků a zabezpečení odborných potřeb v oblasti ICT ze strany externích dodavatelů. Každoročně jsou v dotazníku zahrnuty dále otázky o tom, zda a jakým způsobem podnikatelské subjekty využívají elektronické obchodování včetně údajů o finanční významnosti uskutečněných elektronických obchodů. V delší než jednoroční periodicitě jsou dále zařazovány otázky ohledně využívání vybraných aplikací a informačních systémů, využívání placeného cloud computingu, sociálních médií či oblasti digitalizace a automatizace podnikových procesů prostřednictvím využívání integrovaných informačních systémů, elektronické fakturace, sběru a analýzy Big Data, používání 3D tisku, průmyslových a servisních robotů či bezpečnosti a důvěryhodnosti v oblasti ICT.

ČSÚ usiluje prostřednictvím tohoto mezinárodně srovnatelného šetření o kvalitní a systematické statistické zachycení využívání ICT ze strany firem. Údaje z tohoto zjišťování slouží na úrovni EU především k pravidelnému monitoringu plnění jednotlivých oblastí Digitální agendy pro Evropu. V rámci České republiky pak pro výkon státní správy České republiky v oblasti rozvoje informační společnosti a digitální ekonomiky, a to například v rámci plnění Státní politiky v elektronických komunikacích (Digitální Česko). Údaje jsou využívány i pro analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí a pro informování odborné veřejnosti.

Mezinárodní data pocházejí z databází Eurostatu pro digitální ekonomiku a společnost, ve kterých jsou údaje pro tuto oblast aktualizovány každý rok v prosinci. Podrobněji viz následující odkaz:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview.

Podrobné metodické informace a údaje z tohoto šetření lze nalézt v každoroční publikaci „Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru v roce 20XY“, která je volně přístupná na stránkách ČSÚ nebo na následujících stránkách, které se podrobně věnují této oblasti:
https://www.czso.cz/csu/czso/podnikatelsky_sektor.