Počet obyvatel - Metodika

 

Počet obyvatel

Počet obyvatel k určitému okamžiku, tedy stav obyvatelstva, je jednou ze základních charakteristik, kterou sleduje demografická statistika. Veškeré údaje se přitom týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují také cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem.

Stav obyvatelstva je specifikován určením rozhodného časového okamžiku, území, případně dalšími charakteristikami (pohlaví, věk, rodinný stav apod.).

Z hlediska časového okamžiku, ke kterému je počet obyvatel zjištěn, rozlišujeme:
Počáteční stav obyvatelstva: počet obyvatel daného území k počátku sledovaného období, nejčastěji kalendářního roku, ale i pololetí, čtvrtletí, měsíce. Například u kalendářního roku počáteční stav obyvatelstva udává počet obyvatel k 1. lednu, přesněji o půlnoci mezi 31. prosincem předchozího roku a 1. lednem sledovaného roku.

Koncový stav obyvatelstva: počet obyvatel daného území v okamžiku, kterým končí stanovené období. U kalendářního roku koncový stav obyvatelstva vyjadřuje počet obyvatel ve 24:00 hodin 31. prosince stanoveného roku.
Koncový stav obyvatelstva je zpravidla shodný s počátečním stavem obyvatelstva následujícího období. Výjimkou jsou okamžiky, kdy dochází k územní reorganizaci (mění se velikost daného území s platností od 1. ledna), příp. jsou provedeny opravy počtu obyvatel, např. zpětným promítnutím výsledků sčítání lidu.

Střední stav obyvatelstva: počet obyvatel daného území v okamžiku, který byl zvolen za střed sledovaného období. Za střední stav obyvatelstva v kalendářním roce je v ČR považován počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku, za střední stav obyvatelstva v kalendářním pololetí nebo čtvrtletí je považován průměr středních měsíčních stavů za dané období, přičemž měsíční střední stav je průměrem z počátečního a koncového stavu daného měsíce.
Střední stav obyvatelstva je používán nejen pro výpočet ukazatelů demografické, ale např. i ekonomické statistiky. Míra sňatečnosti, porodnosti, rozvodovosti apod., stejně jako hrubý domácí produkt, jsou udávány v přepočtu na 1 000 obyvatel (resp. 1 obyvatele) a při jejich výpočtu se zásadně vychází ze středního stavu.

Z hlediska územní diferenciace:
Územní členění výsledků zpracování demografické statistiky důsledně respektuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb. o vytvoření VÚSC v platném znění, zákon č. 387/2004 Sb. o změnách hranic krajů, a klasifikaci CZ-NUTS, zavedenou opatřením ČSÚ ze dne 27. 4. 1999. Od 1. 1. 2008 je úroveň okresů NUTS4 nahrazena, v souladu se systémem Eurostatu, klasifikací LAU (Local Administrative Units), konkrétně úrovní LAU 1.

Stav obyvatelstva jednotlivých územních celků je zjišťován čtvrtletně a zveřejňován (jako předběžné údaje) v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR. Definitivní výsledky pohybu obyvatelstva, tedy počáteční, střední a koncový stav obyvatelstva ČR a jednotlivých nižších územních celků (regionů soudržnosti (dříve oblast), krajů, okresů a vybraných měst) jsou každoročně publikovány v Demografické ročence České republiky, případně v ročence nižšího územního celku (vydávána je Demografická ročenka krajů, Demografická ročenka okresů, Demografická ročenka měst, Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností, Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem).

Počet obyvatel v podrobném územním členění až na úroveň obcí je k dispozici vždy k 1. lednu daného roku v publikaci Počet obyvatel v obcích k 1. 1. (rok), přičemž plně respektuje územní rozložení platné 1. ledna. Kromě stavu obyvatelstva (v členění na muže a ženy) je uváděn také průměrný věk obyvatel podle pohlaví.
Zde je však důležité upozornit na možné, objektivně nutné odchylky mezi počty obyvatelstva podle bilancí ČSÚ a mezi počty vycházejícími z Informačního systému evidence obyvatel (ISEO), vedeného Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. ČSÚ nevede evidenci obyvatel, publikovaný stav obyvatel navazuje na definitivní výsledky posledního sčítání lidu a je každoročně upravován o počty narozených a zemřelých tak, jak je hlásí matriční úřady, a dále o počty přistěhovalých a vystěhovalých. Ty byly v letech 2001-2004 hlášeny obecními (městskými) úřady, od roku 2005 jsou elektronicky přebírány z Ministerstva vnitra, v případě stěhování cizinců bylo v období 2001-2007 a je opět od července 2012 zdrojem dat Ředitelství služby cizinecké policie.

Další specifikace stavu obyvatelstva:
Počet obyvatel daného území je nejběžněji dále specifikován podle pohlaví a věku, příp. rodinného stavu. Nejpodrobnější údaje jsou každoročně k dispozici v publikaci Věkové složení obyvatelstva, která obsahuje třídění obyvatelstva (počátečního, středního i koncového stavu) podle pohlaví a jednotek věku, a to až do úrovně okresů. Koncový stav obyvatelstva celé České republiky je zde uveden také v členění podle rodinného stavu.

Velmi podrobné členění stavu obyvatelstva přináší ke stanovenému rozhodnému okamžiku Sčítání lidu, domů a bytů, které se koná zpravidla jedenkrát za deset let. Poslední sčítání proběhlo v České republice k 26. 3. 2011. Údaje zjišťované při sčítání nám poskytují jedinečné informace např. o složení obyvatelstva podle vzdělání, národnosti či náboženství nebo o struktuře žen podle počtu narozených dětí.