Počet obyvatel - Metodika

 

Počet obyvatel k určitému okamžiku, tedy početní stav obyvatel, je jedním ze základních údajů, který je předmětem demografické statistiky. Od 1. května 2004 se veškeré údaje týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Do roku 2000 se do obyvatelstva ČR zahrnovali pouze obyvatelé s trvalým bydlištěm v České republice (bez ohledu na jejich státní občanství), od roku 2001 v návaznosti na Sčítání lidu, domů a bytů 2001 nově i cizinci s vízy k pobytu nad 90 dnů a cizinci s azylem.

Údaje o počtu a složení obyvatel se získávají z periodicky konaných (cca jednou za 10 let) sčítání lidu, domů a bytů a z údajů o pohybu obyvatel a jejich bilancí, vycházejících ze statistik sňatků, rozvodů, narozených, zemřelých, potratů a stěhování (viz Pohyb obyvatel).

Stav obyvatel je specifikován rozhodným časovým okamžikem, územím a dalšími charakteristikami, zejména pohlavím a věkem, případně rodinným stavem osob (z dat sčítání lidu dále státním občanstvím, vzděláním aj.).


Z hlediska časového okamžiku, ke kterému je počet obyvatel zjištěn, v každoroční demografické statistice rozlišujeme
:

Počáteční stav: počet obyvatel daného území k počátku sledovaného období – kalendářního roku (nejběžněji), čtvrtletí, pololetí, měsíce. U kalendářního roku počáteční stav obyvatel udává počet obyvatel k 1. lednu, přesněji o půlnoci mezi 31. prosincem předchozího roku a 1. lednem sledovaného roku.

Koncový stav: počet obyvatel daného území v okamžiku, kterým končí stanovené období. U kalendářního roku koncový stav obyvatel vyjadřuje počet obyvatel ve 24:00 hodin 31. prosince stanoveného roku.

Koncový stav obyvatel je shodný s počátečním stavem obyvatel následujícího období s výjimkou roků konání sčítání lidu, kdy dochází na základě výsledků nového sčítání lidu ke stanovení (aktualizaci) i počátečního stavu obyvatel v roce sčítání (v případě rozhodného okamžiku sčítání lidu jiném než 1. 1. se provádí přepočet stavu obyvatel retrospektivně až k 1. 1.)[1], na regionální úrovni pak také s výjimkou okamžiků, kdy dochází k územním změnám (mění se velikost daného území s platností od 1. ledna).

Střední stav: počet obyvatel daného území v okamžiku, který byl zvolen za střed sledovaného období. Za střední stav obyvatel v kalendářním roce je považován počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku, který vychází z bilance pohybu obyvatel daného území od počátku roku do konce června. Za střední stav obyvatel v období (vymezeném kalendářními měsíci) kratším než jeden rok je považován průměr středních měsíčních stavů za dané období, přičemž měsíční střední stav je průměrem z počátečního a koncového stavu daného měsíce.

Střední stav obyvatel je používán nejen pro výpočet relativních ukazatelů demografické, ale například i ekonomické statistiky. Míra sňatečnosti, porodnosti, úmrtnosti, rozvodovosti apod., stejně jako hrubý domácí produkt, jsou udávány v přepočtu na 1 000 obyvatel (resp. na 1 obyvatele) a při jejich výpočtu se zásadně vychází ze středního stavu.


Počet obyvatel z pohledu územního detailu:

Územní členění výsledků demografické statistiky důsledně respektuje příslušnou legislativu platnou k 1. lednu daného roku[2]. Pokud dojde k územní změně v průběhu roku (k jinému datu než k 1. 1.), promítne se tato změna ve statistice až v dalším roce (po přechodu zpracování na novou aktualizaci číselníku dle stavu k 1. 1. daného roku). Legislativně je územní členění České republiky založeno na ústavním zákonu č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, v platném znění, zákonu č. 387/2004 Sb. o změnách hranic krajů, v platném znění, a zákonu č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu. Dále je využívána klasifikace CZ-NUTS, zavedená opatřením ČSÚ ze dne 27. 4. 1999 (viz https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_uzemnich_statistickych_jednotek_-cz_nuts-). Od 1. 1. 2008 je úroveň okresů NUTS4 nahrazena, v souladu se systémem Eurostatu, klasifikací LAU („Local Administrative Units“), konkrétně úrovní LAU1.

Zpracování bilance demografických událostí, jejímž výsledkem je počáteční, střední a koncový stav obyvatel daného roku, probíhá na úrovni obcí, pouze v hlavním městě Praze až do detailu jednotlivých městských částí. Počet obyvatel vyšších územních celků (správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem (SO POU), správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), okresy, kraje, regiony soudržnosti, republika) je vždy součtem počtu obyvatel příslušných obcí v daném územním celku.

Upozorňujeme uživatele dat na možné, objektivně nutné, odchylky mezi zveřejňovanými počty obyvatel založenými na bilancích ČSÚ a mezi počty obyvatel vycházejícími z Informačního systému evidence obyvatel (ISEO), vedeného Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. ČSÚ nevede evidenci obyvatel, publikovaný stav obyvatel navazuje na definitivní výsledky posledního sčítání lidu a je každoročně upravován o počty narozených a zemřelých tak, jak je hlásí matriční úřady, a dále o počty přistěhovalých a vystěhovalých (přebírané z dat Ministerstva vnitra).


Počet obyvatel podle pohlaví a věku (a rodinného stavu):

Počet obyvatel (počáteční, střední i koncový stav) třídí ČSÚ ve všech územních jednotkách standardně podle pohlaví na muže a ženy.

Údaje o věkovém složení obyvatel (k počátečnímu, střednímu a koncovému stavu kalendářního roku) podle jednotek věku (s poslední otevřenou věkovou skupinou 100+ let) jsou dostupné od úrovně SO ORP výše. (Údaje o věkovém složení za jednotlivé obce či specificky vymezené lokality se standardně nepublikují, lze je získat na žádost prostřednictvím Informačních služeb ČSÚ (infoservis@czso.cz) s tím, že pro obce s počtem obyvatel nižším než 1 000 ČSÚ poskytuje údaje za 5leté věkové skupiny, za obce s počtem obyvatel 1 000 a vyšším jsou poskytovány údaje o věkovém složení za jednotky věku. Poslední věkovou skupinou je v obou případech kategorie 90+.)

Věkem se rozumí tzv. věk dokončený, tedy věk při posledních narozeninách. V případě počátečního a koncového stavu věková struktura jednoznačně odpovídá složení obyvatel podle ročníku narození. Věkové složení obyvatel ve středním stavu v základu vychází z průměru počátečního a koncového stavu daného věku, který je dále upravován tak, aby v součtu odpovídal celkovému střednímu stavu obyvatel dle bilance demografických událostí.

Koncový stav obyvatel podle pohlaví a věku je na úrovni celé republiky dále tříděn podle rodinného stavu (de iure) – na kategorie svobodný/á, ženatý/vdaná, rozvedený/á, ovdovělý/á. Bilance obyvatel podle rodinného stavu se na úrovni nižších územních jednotek (či k jinému datu než k 31. 12.) nezpracovává, tyto údaje jsou dostupné pouze z výsledků sčítání lidu, domů a bytů.


Výstupy ČSÚ s daty o počtu obyvatel:

Nejaktuálnější údaje o početním stavu obyvatel České republiky jako celku, jednotlivých regionů soudržnosti, krajů a okresů jsou zveřejňovány – jako předběžné – čtvrtletně, a to 73. den po skončení čtvrtletí, resp. 80. den po skončení roku (konkrétní data viz Katalog produktů na https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu), v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR.

Definitivní údaje o počtu obyvatel k 1. lednu daného roku v podrobném územním členění (přes regiony soudržnosti, kraje, okresy a SO ORP) až na úroveň obcí jsou obsahem publikace Počet obyvatel v obcích, vydávané poslední dubnový pracovní den. Počet obyvatel je zde specifikován také podle pohlaví, jako doplňující je dále uveden průměrný věk obyvatel dané územní jednotky podle pohlaví.

Detailní údaje o stavu obyvatel za daný rok členěné podle pohlaví a věku až do úrovně okresů jsou zveřejňovány v publikaci Věkové složení obyvatelstva, která vychází ve stejném termínu na konci dubna. Uvedeny jsou údaje o počátečním, středním a koncovém stavu roku. Počet obyvatel k 31. 12. na úrovni celé republiky je zde dále tříděn podle věku a rodinného stavu osob.[1] Poslední sčítání se v České republice konalo k  27. 3. 2021, jeho výsledky budou k dispozici na přelomu let 2021/2022. Na základě výsledků sčítání 2021 dojde k aktualizaci počtů obyvatel k 1. 1. 2021, které následně budou základem bilance obyvatel pro dalších deset let.

[2] Časovou řadu údajů o počtu a pohybu obyvatel jednotlivých územních celků, která pro všechny roky jednotně odpovídá územní struktuře platné k 1. 1. roku vydání, lze najít v demografických ročenkách nižších územních celků (Demografická ročenka krajů, Demografická ročenka okresů, Demografická ročenka měst, Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností a Demografická ročenka správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem).