Patenty v České republice v letech 1995 - 2009

 


24. března 2010

Patenty v České republice v letech 1995 - 2009


Český statistický úřad ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky (ÚPV ČR) zveřejnil na svých internetových stránkách aktualizované údaje týkající se statistiky patentů: počty patentových přihlášek, udělených patentů a zapsaných užitných vzorů. Tyto informace naleznete na stránce:
/csu/czso/patentova_statistika

Vybrané poznatky:
  • K 31. 12. 2009 bylo v České republice 21 806 platných patentů. Z tohoto počtu bylo 1 945 (8,9 %) od tuzemských přihlašovatelů a 19 861 (91,1 %) od přihlašovatelů ze zahraničí. Nejvíce platných patentů k 31. 12. 2009 bylo od přihlašovatelů z Německa (31,8 %), následují Spojené státy (12,0 %), Francie (8,5 %) a Švýcarsko (7,6 %). Podíl patentů platných k 31. 12. 2009 od přihlašovatelů z EU27 činil 74 %. Z výše uvedených 21 806 platných patentů v České republice k 31.12. 2009 bylo 1 123 (5,1 %) v high-tech oblasti, 470 (2,2 %) v biotechnologiích a 55 (0,3 %) v oblasti obnovitelných zdrojů.
  • V roce 2009 bylo uděleno nebo validováno s účinky pro Českou republiku 4 702 patentů, tj. o 2 899 více než v roce 2003. Tento nárůst byl z velké části zapříčiněn přístupem České republiky k Evropské patentové úmluvě, a tím i k možnosti dosažení patentové ochrany na území České republiky prostřednictvím evropského patentu, jež využívají především zahraniční přihlašovatelé. V roce 2009 tak Evropské patenty validované pro území České republiky tvořily 73 % všech udělených patentů. Počet patentů udělených tuzemským přihlašovatelům mezi roky 2003 až 2009 vzrostl z 258 na 385. Pouze 29 z 385 patentů udělených tuzemským přihlašovatelům bylo v high-tech oblasti, 18 v biotechnologiích a 4 v oblasti obnovitelných zdrojů.
  • V roce 2009 podali u ÚPV ČR tuzemští přihlašovatelé 788 patentových přihlášek z nich pak 55 (7 %) připadalo na high-tech oblast. Podniky se na celkovém počtu tuzemských přihlašovatelů v roce 2009 podílely 440 přihláškami (55,9 %), vysoké školy 136 (17,3 %), subjekty z vládního sektoru 72 (9,1 %) a fyzické osoby zbylými 140 patentovými přihláškami (17,7 %). V posledních 4 letech byl zaznamenán výrazný nárůstu počtu patentových přihlášek, a to především ve vysokoškolském sektoru – z 31 v roce 2005 na 136 v roce 2009. Obdobný trend lze pozorovat i u zapsaných užitných vzorů, jejichž počet ve vysokoškolském sektoru vzrostl z 10 v roce 2004 na 176 v roce 2009. Naopak u podniků jejich počet ve stejném období klesl z 806 na 668.
  • Počet přihlašovatelů z České republiky je u Evropského patentového úřadu (EPO) v celém sledovaném období 1993 až 2007 minimální. V roce 2007 podalo patentovou přihlášku u EPO 76 přihlašovatelů z ČR, tj. 0,08 % z celkového počtu (91 594) patentových přihlášek podaných v tomto roce u EPO. Počet udělených patentů přihlašovatelům z České republiky u Úřadu pro patenty a ochranné známky ve Spojených státech (USPTO) je ještě řádově nižší a pohybuje se od 9 v roce 1996 do 24 v roce 2003.


Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti
Český statistický úřad
Kontaktní osoba:
Ing. Karel Eliáš
Tel.: 571 410 178
E-mail: karel.elias@czso.cz

  • tz_patenty_2010_final.doc