Otázky a odpovědi k ENERGO 2015

 

Proč se šetření provádí?
Šetření Energo 2015 se provádí na základě nařízení EU. Podobná zjišťování probíhají ve všech zemích Evropské unie a jeho cílem je získat aktuální informace o struktuře spotřeby jednotlivých paliv a energií v domácnostech včetně energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie, jejichž význam neustále roste. Získané údaje budou sloužit výhradně pro statistické účely. Výsledky ze šetření najdou uplatnění např. při tvorbě energetické politiky státu (včetně oblasti dotací a energetických úspor) či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie. Domácnosti budou mít možnost si porovnat svoji spotřebu paliv a energií s průměrnou spotřebou v bytech s podobnými charakteristikami.

Je šetření povinné?
Šetření je organizováno v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Aktivní účast domácností na tomto významném šetření umožní získat řadu důležitých informací o spotřebním chování jednotlivých typů domácností v oblasti paliv a energií, které nelze zjistit jiným způsobem.

Kde si můžu ověřit, že „ta osoba“ u dveří je opravdu z ČSÚ?
Tazatel se vždy prokazuje průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu nebo průkazem tazatele a příslušným pověřením, který ho ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření ENERGO 2015. Domácnost vybraná do šetření může také kontaktovat příslušnou Krajskou správu ČSÚ a u pověřeného pracovníka si ověřit pravost těchto dokumentů a případně získat i další informace týkající se šetření.

Kdy šetření bude probíhat?
Šetření Energo 2015 bude probíhat v období od 7. července 2015 do 15. ledna 2016. Vybrané domácnosti budou osobně navštíveny vyškolenými pracovníky ČSÚ.

Na co přesně se budete ptát?
Dotazník je rozdělen do několika tematických oblastí. Formou otázek jsou zjišťovány základní sociálně-demografické charakteristiky vybrané domácnosti (např. počet členů domácnosti) a dále pak základní technické parametry daného obydlí (např. jestli je dům zateplen). Další část dotazníku je tvořena otázkami na spotřebu paliv a energií používaných v domácnostech a k jakému účelu jsou využívány (vytápění, ohřev vody, atp.). Následují otázky, které se týkají energetické účinnosti (např. zjištění energetické třídy a dalších technických parametrů u základních spotřebičů). Samostatnou část tvoří otázky týkající se využití osobních automobilů k soukromým cestám.

Nemůžete si ty údaje zjistit někde jinde?
Bohužel ne. Informace o spotřebě paliv a energií podle konkrétního účelu jejich využití nejsou z žádného zdroje k dispozici. Výběrové šetření Energo 2015 je proto jedinečným zdrojem těchto informací a je prakticky nemožné je zjistit jiným náhradním způsobem než šetřením v domácnostech.

Komu zjištěné údaje poskytujete?
Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění, jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Na základě legislativy EU jsou výsledky odesílány do Eurostatu (statistický úřad EU) a dalších mezinárodních institucí. V rámci České republiky je bude využívat státní správa (např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a další instituce). Věříme, že výsledky budou zajímavé a využitelné nejen pro odborníky zaměřující na energetiku, ale i pro všechny občany České republiky.

Kdo jsou respondenti šetření? Proč jste vybrali zrovna mě?
Šetření je prováděno ve vybraných domácnostech, které jsou vybírány zcela náhodně z registru budov, z něhož jsou počítačem následně vybrány konkrétní byty. Z toho důvodu Vás mohu ujistit, že Vaše domácnost byla vybrána opravdu nahodilým, ničím neovlivněným způsobem.

Můžu dotazník vyplnit po telefonu/e-mailu?
Dotazník není možné zaslat emailem ani jej vyplnit elektronicky bez přítomnosti tazatele, pouze je možné samostatně vyplnit papírový dotazník, který může tazatel na základě přání respondenta ponechat v domácnosti. Telefonické dotazování je možné, nicméně by mělo být využíváno zcela výjimečně.

Můžeme se k vyplnění sejít někde jinde?
Tazatel ČSÚ se v rámci svých pracovních možností snaží plně přizpůsobit vybrané domácnosti. V případě, že, - respondent navrhne místo setkání např. vedle své práce nebo na jiném, předem dohodnutém místě, - rozhovor se může uskutečnit kdekoliv.

Dotazník rád/a vyplním, ale nechci Vás pustit do bytu, dá se to nějak vyřešit?
Respondent není povinen vpustit tazatele ČSÚ přímo do svého bytu, může zodpovědět otázky nad dotazníkem - mimo svoje obydlí, - před domem nebo v bytovém domě ve vstupní hale.

Jak je to s ochranou osobních údajů?
Ochrana individuálních dat je přísně dodržována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na zjišťování a procesu zpracování dat, jsou vázáni mlčenlivostí ve smyslu §16 uvedeného zákona. Jméno ani adresa vybraného bytu se v datech určených pro zpracování vůbec nezaznamenává a nikomu dalšímu se nepředává. Všechny informace, které tazatel získá, jsou pro nás důvěrné a jsou zpracovávány anonymně.

Jsou někde vysvětlivky k jednotlivým pojmům?
Každý tazatel ČSÚ je vyškolen tak, aby uměl zodpovědět případné otázky respondentů a vysvětlit odborné pojmy v dotazníku. Rovněž má každý tazatel u sebe metodické pokyny k jednotlivým otázkám, včetně konkrétních příkladů a ilustrativních obrázků.  

Kdy budou zveřejněny výsledky?
Sběr dat v terénu bude ukončen v lednu 2016, poté se data budou pořizovat, zpracovávat a analyzovat. Výsledky ze šetření budou publikovány koncem roku 2016.

Je v rámci šetření Energo do spotřeby paliv a energií v domácnostech zahrnována i jejich spotřeba spojená s podnikatelskou činností?
Ano. V případě, že domácnost v daném bytě (rodinném domě) provozuje podnikatelskou činnost a nelze spotřebu paliv a energií na podnikání oddělit od spotřeby pro "domácí" účely (domácnost nemá nainstalován podružný měřič energie/samostatnou přípojku pro podnikatelskou činnost) je ve výsledcích tato spotřeba zahrnuta. Do výsledků však nejsou zahrnovány spotřeby energií u živnostníků, kteří svou podnikatelskou činnost provozují v jiných než bytových prostorách.