Organizační schéma ČSÚ

 

Organizační struktura ČSÚ má čtyři úrovně liniového řízení. Útvary ústředí ČSÚ v Praze zajišťují především metodicko-statistické a technicko-hospodářské agendy. Zabezpečují hlavní statistické procesy, počínaje vývojem metodiky, přes funkčně metodické řízení sběru a zpracování, až po diseminaci statistických informací. Nedílnou součástí jsou útvary zabezpečující podpůrné procesy včetně mezinárodní spolupráce, legislativy, personalistiky, správy financí, IT, veřejných zakázek, bezpečnosti či komunikace.

V každém ze čtrnácti krajů působí krajské správy ČSÚ. Dělí se na dva typy: na tzv. velké a malé. Oba typy mají shodnou vnitřní strukturu, která se skládá z oddělení terénních zjišťování, oddělení informačních služeb a v době realizace sčítání i oddělení sčítání lidu, domů a bytů. Velké krajské správy mají navíc specializované útvary statistického zpracování s celostátní působností.

  • Organizační schéma ČSÚ