Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP

 


OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 4. prosince 1996
k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu
CZ-COICOP
Český statistický úřad podle § 19 odst.1 zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě, zavádí s účinností od l. ledna 1997 Klasifikaci individuální spotřeby podle účelu - CZ-COICOP (dále jen "Klasifikace CZ-COICOP"). Klasifikace CZ-COICOP je vypracována na podkladě mezinárodního standardu Classification of Individual Consumption by Purpose - COICOP, který se používá v systému národních účtů (SNA).

Klasifikace CZ-COICOP je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní právní předpis.

Předmětem Klasifikace CZ-COICOP je zatřídění všech druhů individuální spotřeby (zboží, služeb apod.) podle účelu. Obsahuje návaznost (převodník) na Standardní klasifikaci produkce (SKP)1) a věcné vymezení obsahu podskupin (vysvětlivky).

Klasifikaci CZ-COICOP vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy SIAK, s.r.o., Zlín-Louky. Na disketě ji lze rovněž obdržet v odboru informačních služeb Českého statistického úřadu, Sokolovská 142, Praha 8-Karlín.

Předseda:
Ing. Outrata v. r.