Odvětví informační ekonomiky - Zdroje dat, metodika šetření

 

Sektor informační ekonomiky je nové alternativní seskupení ekonomických činností vymezené v rámci revidované Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností ISIC Rev. 4 a definované podle standardů OECD pro ekonomické činnosti zařazené do ICT sektoru a do Informačního a mediálního sektoru.

 • ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky (technologie) a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou, včetně jejich pořízení, ukládání, přenosu a zobrazení.
 • Informační a mediální sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících, vydávajících a/nebo šířících obsah primárně určený k informování, vzdělávání a/nebo pobavení lidí prostřednictvím masových médií (komunikačních prostředků).

Do sektoru informační ekonomiky se zařazují ekonomické subjekty, jejichž převažující ekonomická činnost patří do následujících oddílů, skupin a tříd klasifikace CZ-NACE:

 • ICT sektor:
  • ICT průmysl: skupina 26.1 – Výroba elektronických součástek a desek; skupina 26.2 – Výroba počítačů a periferních zařízení; skupina 26.3 – Výroba komunikačních zařízení; skupina 26.4 – Výroba spotřební elektroniky; skupina 26.8 – Výroba magnetických a optických médií.
  • ICT obchod: skupina 46.5 – Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením.
  • Telekomunikační činnosti: skupina 61.1 – Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí; skupina 61.2 – Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí; skupina 61.3 – Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí; skupina 61.9 – Ostatní telekomunikační činnosti.
  • IT služby: skupina 58.2 – Vydávání softwaru; třída 62.01 – Programování; třída 62.02 – Poradenství v oblasti informačních technologií; třída 62.03 – Správa počítačového vybavení; třída 62.09 – Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií; skupina 63.1 – Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály; skupina 95.1 – Opravy počítačů a komunikačních zařízení.
 • Informační a mediální sektor:
  • Vydavatelské a informační činnosti: skupina 58.1 – Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti; skupina 63.9 – Ostatní informační činnosti.
  • Audiovizuální činnosti: skupina 59.1 – Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů; skupina 59.2 – Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti; skupina 60.1 – Rozhlasové vysílání; skupina 60.2 – Tvorba televizních programů a televizní vysílání.

Údaje za odvětví informační ekonomiky (ICT sektor a Informační a mediální sektor) uvedené na těchto stránkách, byly (kromě údajů za výzkum a vývoj) získány z výsledků Podnikové strukturální statistiky – známé též pod zkratkou SBS (Structural Business Statistics) – ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví. Zdrojová data Podnikové strukturální statistiky vycházejí z kombinace vlastních šetření ČSÚ a administrativních dat. V případě právnických osob a fyzických osob zapsaných v Obchodním rejstříku je primárním zdrojem šetření P 5-01. V případě fyzických osob nezapsaných v obchodním rejstříku se výsledky do roku 2009 opíraly o specifické šetření P 4-01, které bylo od roku 2010 nahrazeno statistickým modelem založeným na administrativních zdrojích dat. Údaje pro mezinárodní srovnání, kromě údajů za výzkum a vývoj, byly zpracovány ČSÚ z volně dostupných údajů pocházejících z databáze Eurostatu.

Sledované ukazatele za výzkum a vývoj (výdaje za provedený VaV a počet zaměstnanců provádějících výzkum a vývoj) byly získány z Ročního šetření výzkumu a vývoje (VTR 5-01). Formulářem šetření VTR 5-01 jsou každoročně obeslány všechny právnické a fyzické osoby, které na území České republiky provádějí VaV (tj. systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi), ať již jako svoji hlavní ekonomickou činnost (CZ-NACE 72), nebo vedlejší ekonomickou činnost.

Podrobné metodické informace a údaje o zahraničním obchodu s ICT zbožím a službami můžete nalézt na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/odvetvi-informacni-ekonomiky nebo v brožurce „Informační (resp. digitální) ekonomika v číslech 20XY“ (kapitola C Výzkum a vývoj v oblasti ICT a E ICT sektor), která je volně přístupná na stránkách ČSÚ či na následujících stránkách:

https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_ekonomika_v_cislech.