05 Ochrana životního prostředí

 

05 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Třídění vychází z Klasifikace činností souvisejících s ochranou životního prostředí - Classification of Environmental Protection Activities (CEPA), vypracované Statistickým úřadem Evropských společenství (Eurostat) v Evropském systému pro sběr ekonomických údajů týkajících se životního prostředí (SERIEE).

05.1 Odstraňování odpadů KROMĚ ODPADNÍCH VOD

Sběr, třídění, zpracování a zneškodňování odpadů pokrývá všechny druhy odpadu včetně jaderného.

Sběr odpadu zahrnuje: zametání (úklid) ulic, náměstí, chodníků, tržnic, veřejných zahrad, parků a jiných veřejných prostranství, sběr všech druhů odpadu (tříděného - podle druhu produktu, nebo netříděného) včetně dopravy na místo zpracování nebo zneškodnění.

Zpracování odpadu zahrnuje: všechny metody nebo procesy zaměřené na fyzikální, chemické nebo biologické změny povahy odpadu, nebo zaměřené na změnu složení libovolného druhu odpadu takovým způsobem, aby jej neutralizovaly, celkově odstranily jeho nebezpečnost, snížily nebezpečnost pro dopravu, nebo aby jej přizpůsobily pro recyklaci či skladování (při možnosti případného snížení jeho objemu).

Zneškodňování odpadu zahrnuje: konečné uložení (umístění) odpadu, u kterého se již nepočítá s jeho dalším využitím, skládkování podle předepsaného způsobu, uložení do bezpečnostních obalů, podzemních skládek, případně jiné zneškodnění pomocí libovolné metody.

05.1.0 Odstraňování odpadů kromě odpadních vod (KS)

Správa, dohled, kontrola, provoz nebo podpora systému sběru, třídění, zpracování a zneškodnění odpadů.

Řízení sběru odpadu a provoz skládek. Udělování licencí a povolení soukromým firmám, které se zabývají touto činností. Dozor nebo kontrola nad těmito činnostmi, které jsou prováděny soukromými firmami. Činnost veřejných institucí v oblasti sběru odpadu a systému skládek.

Subvence nebo půjčky na podporu provozu, výstavbu, údržbu nebo zkvalitnění těchto systémů.

Z:
- výdaje na čištění pozemních komunikací vč. odklízení sněhu
- správu, dotace týkající se ukládání průmyslových odpadů do podzemí
- správu, dotace týkající se zneškodnění radioaktivního odpadu a snížení radiační zátěže

05.2 Odstraňování odpadních vod

Provoz systému odpadních vod zahrnuje: řízení a výstavbu systému kolektorů, potrubí, kanálů (včetně čerpadel) na odvádění odpadních vod z jakýchkoliv zdrojů (včetně dešťové vody), a to z místa jejich vzniku buď do čističek nebo na místo, kde se vypouštějí do povrchových vod.

Zpracování odpadních vod zahrnuje: všechny mechanické, biologické nebo složitější (pokrokové) procesy úpravy odpadních vod tak, aby splňovaly příslušné normy životního prostředí nebo jiné kvalitativní normy.

05.2.0 Odstraňování odpadních vod (KS)

Správa, dohled, kontrola, provoz nebo podpora systémů sloužících k odstraňování odpadních vod (kanalizačních systémů a systémů zpracování odpadních vod). Řízení zpracování odpadních vod, udělování licencí a povolení soukromým firmám, které se zabývají touto činností, dozor nebo kontrola nad těmito činnostmi, které jsou prováděny soukromými firmami. Činnost veřejných institucí v oblasti zpracování odpadních vod.

Subvence nebo půjčky na podporu provozu, výstavbu, údržbu nebo zkvalitnění těchto systémů.

Z:
- dotace nebo půjčky na čistírny odpadních vod

05.3 Kontrola a snižování znečištění

Jedná se zvláště o činnosti související s ochranou: čistoty ovzduší, podnebí, půdy a podzemních vod; se snižováním úrovně hluku a rezonance a s ochranou před radiací. Tyto činnosti zahrnují: výstavbu, údržbu a provoz monitorovacích systémů a stanic (jiných než meteorologických), výstavbu hlukových clon a ostatních protihlukových zařízení včetně výsadby živých plotů či úprav povrchů místních komunikací či železničních tratí pro snížení hlučnosti, opatření na snižování znečištění vodních toků, kontrolu nebo snižování emisí plynů způsobujících skleníkový efekt nebo látek s nepříznivým vlivem na kvalitu ovzduší. Výstavbu, údržbu a provoz zařízení na dekontaminaci znečištěné půdy ropnými a jinými produkty a na skladování a přepravu produktů způsobujících toto znečišťování.

05.3.0 Kontrola a snižování znečištění (KS)

Správa, dohled, provoz nebo podpora činností souvisejících s kontrolou a se snižováním celkového znečišťování v jednotlivých oblastech. Tvorba norem a provádění kontrol týkajících se znečištění. Výdaje na výstavbu, údržbu a provoz monitorovacích systémů a stanic, pokud je lze vykazovat zvlášť - jako např. stanice monitorující znečištění v blízkosti letišť. Určování dopadu průmyslového a jiného rozvoje na životní prostředí. Výdaje na pořizování a šíření všeobecných předmětných informací v dané oblasti a na shromažďování a sestavování statistik.

Subvence nebo půjčky na podporu činností souvisejících s kontrolou a snižováním celkového znečišťování v jednotlivých oblastech.

Z:
- výstavbu protihlukových clon a ostatních protihlukových zařízení vč. výsadby živých plotů či úprav povrchů místních komunikací či železničních tratí pro snížení hlučnosti
- regulaci a monitorování znečištění způsobeného provozem motorových vozidel
- regulaci a monitorování hluku, např. v blízkosti letišť
- správu předpisů pro tvorbu a uvolňování látek znečišťujících životní prostředí
- záležitosti ohledně znečišťování vodních toků
- monitorování znečištění povrchových a podzemních vod a znečištění v odpadních vodách
- subjekty, které stanovují normy znečištění nebo které monitorují výkony ve srovnání s normami

05.4 Ochrana přírody
05.4.0 Ochrana přírody (KS)

Zahrnuje činnosti související s ochranou živočišných a rostlinných druhů včetně opětovné obnovy druhů ohrožených vyhynutím a bránění vyhynutí druhů v důsledku civilizace. Činnosti související s ochranou přírodních lokalit (včetně správy národních parků a přírodních rezervací) a s ochranou krajiny (včetně obnovy poškozené krajiny) s cílem zvýšení její estetické hodnoty. Rekultivace krajiny po zrušených a opuštěných dolech či kamenolomech.

Správa, dohled, kontrola, provoz nebo podpora činností souvisejících s ochranou přírody a krajiny.

Subvence nebo půjčky na podporu činností souvisejících s ochranou přírody a krajiny.

Z:
- správu, provoz nebo podporu činností týkajících se národních parků a přírodních rezervací

05.5 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

05.5.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti ochrany životního prostředí (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti životního prostředí. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- výdaje na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti problémů snižování a kontroly znečištění
- výdaje na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti sanitárních záležitostí a služeb

05.6 Ochrana životního prostředí jinde neuvedená
05.6.0 Ochrana životního prostředí jinde neuvedená (KS)

Správa, vedení, dohled, regulace činností souvisejících s ochranou životního prostředí, které nelze samostatně zařadit do žádné z předcházejících skupin oddílu 05.

Z:
- koordinaci a monitorování komplexních postupů, plánů, programů a rozpočtů týkajících se podpory či propagace ochrany životního prostředí
- přípravu a posuzování legislativy a norem týkajících se zabezpečení služeb ochrany životního prostředí
- tvorbu a šíření všeobecných informací, technické dokumentace a statistických údajů o ochraně životního prostředí