Obyvatelstvo - zprávy o kvalitě

 

 • Členské státy EU předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů, a to na základě článku 12 Statistická kvalita nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (které bylo novelizované nařízením (EU) č. 2015/759).

   

 • Demografická a migrační statistika

  Specifické požadavky jsou pro demografickou statistiku upraveny nařízením (EU) 1260/2013, kterým se stanoví společný právní rámec pro vývoj, tvorbu a šíření evropských statistik týkajících se obyvatelstva a událostí přirozené měny, a prováděcím nařízením (EU) 205/2014, které stanoví jednotné podmínky, pokud jde o členění údajů, lhůty a revizi dat.

  Pro statistiku migrace jsou specifické požadavky upraveny nařízením (ES) 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany, které zavádí společná pravidla pro shromažďování a sestavování statistik Společenství za oblast migrace a mezinárodní ochrany, a prováděcím nařízením (EU) 351/2010, které definuje kategorie skupin zemí narození, země předchozího obvyklého pobytu, zemí dalšího obvyklého pobytu a skupin státního občanství.

  Zpráva o kvalitě je poskytována jednou ročně. Kromě toho podle článku 12 nařízení č. 862/2007 Komise každé tři roky předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o statistikách sestavených podle tohoto nařízení a o jejich kvalitě (první byla v roce 2012).

 •  

  Příčiny smrti

  Specifické požadavky pro statistiku příčin smrti jsou upraveny nařízením (ES) 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které zavádí společný rámec pro sběr dat, a prováděcím nařízením (EU) 328/2011, kterým se provádí nařízení (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky příčin smrti.

  Zpráva o kvalitě je poskytována jednou ročně. Jednou za pět let je zpráva obsáhlejší, poslední předložena za období 2014–2018.

 •  

  Souhrnné informace: