Obsah sčítání lidu - 1950

 

 

 • 1. Řadové číslo domácnosti
  2. Řadové číslo osoby
  3. Jméno a příjmení
  4. Příbuzenský nebo jiný poměr k osobě, která je v čele domácnosti

Přítomnost v obci:
 • 5.   a) trvalá - dočasná
  6.   b) při dočasné: trvalé bydliště
  7. Pohlaví
  8. Datum narození (den, měsíc, rok)
  9. Rodinný stav

U žen:
 • 10.    a) datum posledního sňatku
  11.    b) u ovdovělých, rozvedených nebo rozloučených datum ovdovění, nebo rozvodu (rozluky)
  12.    c) počet všech živě narozených dětí
  13.    d) počet živě narozených dětí v posledním manželství

U osob, které nebydlí v obci od narození:
 • 14.    a) kdy se přistěhoval do obce
  15.    b) odkud se přistěhoval (obec, okres)
  16.    c) je-li reemigrant, odkud se přistěhoval do ČSR
  17. Státní příslušnost
  18. Národnost
  19. Náboženské vyznání nebo bez vyznání
  20. Školní vzdělání (nejvyšší stupeň)

Hlavní osobní povolání:
 • 21. Druh povolání
  22. Postavení v povolání

Závod, úřad, ústav:
 • 23. Název (firma)
  24. Odbor činnosti a obec pracoviště
  25. U samostatných podnikatelů počet všech zaměstnanců
  26. Vedlejší povolání a postavení ve vedlejším povolání

Vyplní sčítací komisař: příslušnost ke společenské skupině
 • 27. 1.III.1950
  28. 1.1.1946
  29. 1.V.1938

Údaje o domech a bytech:
 • 1. Majitel domu
  2. Národní správce
  3. Druh obydlí
  4. Obytné nebo obydlené budovy pod jedním domovním číslem na jednom pozemku

  • a) bližší označení budovy
   b) počet budov
   c) počet poschodí
   d) vybavenost budovy: vodovod, elektřina, plyn, ústřední topení, výtah
   e) přípojka na kanalizaci
   f) počet bytů
   g) počet ubytovacích ústavů nebo podniků
   h) počet nebytových místností (kanceláře, dílny, apod.)
  5. Byty

  • a) jméno o příjmení majitele bytu
   b) příslušnost ke společenské skupině
   c) v bytě živnost, povolání
   d) počet (domácností, osob) v bytě
   e) nepřítomnost osob
   f) druh bytu
   g) nájemné (u nájemních a družstevních bytů)
   h) poloha bytu
   ch) společné užívání místností
   i) počet místností v bytě (obytných, ostatních)
   j) plocha v m 2
   k) vybavenost bytu (elektřina, plyn, ústřední topení)
  6. Ubytovací ústavy, podniky

Soupis zemědělských závodů:
 • 1. Vlastník závodu
  2. Osobní data
  3. Námezdní síly
  4. Plocha závodu
  5. Osevní plocha
  6. Rostlinná a živočišná výroba
  7. Spotřeba krmiv
  8. Spotřeba hnojiv
  9. Produktivita
  10. Tržby
  11. Technická vybavenost

Soupis pozemků nezemědělských závodů

Soupis průmyslových a živnostenských závodů:

1. Vlastník závodu
2. Předmět podnikání
3. Organizace závodu
4. Pracovní síly
5. Vybavenost
6. Hospodářské výsledky