02 Obrana

 

02 OBRANA

02.1 Vojenská obrana (správa a provoz)
02.1.0 Vojenská obrana (správa a provoz) (KS)

Správa záležitostí vojenských ozbrojených sil a jejich použití, dohled nad nimi: pozemní a vzdušné ozbrojené síly, inženýrské, dopravní, spojovací a telekomunikační, zpravodajské, výzbrojní, personální a ostatní nebojové síly a velení; záložní a pomocné síly obranného systému. Poskytování vybavení, budov, zásob atd. Úřady vojenských atašé nacházející se v zahraničí.

Z:
- mezinárodní spolupráci ve vojenské obraně
- vojenské jednotky (kontingenty) umístěné v zahraničí
- polní nemocnice

N:
- vojenské pomocné mise (02.3.0)
- správu a provozování vojenských škol a vysokých škol, jejichž učební osnovy jsou podobné osnovám civilních institucí (příslušná třída oddílu 09, ačkoli navštěvování takových škol může být omezeno na vojenské pracovníky a jejich rodiny)
- správu a provozování nemocnic na vojenských základnách (příslušná třída skupiny 07.3)
- důchodový systém vojenského personálu (10.2)
- výdaje na sportovní reprezentaci (08.1.0)
- příspěvek osobám vykonávajícím civilní vojenskou službu (zatřiďuje se pod funkci odpovídající činnosti organizace, ve které tyto osoby vykonávají civilní službu)
- správu záležitostí hospodářské mobilizace, hospodářská opatření potřebná k zabezpečení obrany (02.5.0)

02.2 Civilní ochrana
02.2.0 Civilní ochrana (KS)

Správa a provoz v oblasti civilní ochrany včetně účelových jednotek CO, nouzová opatření. Součinnost při zpracovávání záložních plánů, provádění cvičení, do kterých jsou zapojeny civilní instituce a obyvatelstvo.

ZT:
- výzbroj a vybavení civilní ochrany, které není určeno pro naléhavé použití v době míru
- výdaje na nákup a ukládání potravin vč. vybavení pro skladování, pořízení ostatních zásob civilní ochrany pro nouzové použití v době míru
- správu, pořízení, ochranu a obměnu mobilizačních rezerv
- výdaje na zvláštní zásoby pro obyvatelstvo
- činnost integrovaného záchranného systému

N:
- správu, pořízení, ochranu a obměnu státních hmotných rezerv (04.9.0)
- výdaje pro použití ochranného vybavení, materiálu a výzbroje při průmyslových a jiných haváriích v době míru (10.9.0)

02.3 Zahraniční vojenská pomoc
02.3.0 Zahraniční vojenská pomoc (KS)

Správa zahraniční vojenské pomoci. Provoz vojenských pomocných misí akreditovaných u cizích vlád nebo přiřazených k mezinárodním vojenským organizacím nebo aliancím. Dotace na vojenskou pomoc v penězích nebo v naturáliích. Půjčky poskytované za stejným účelem bez ohledu na výši úroků. Půjčování vybavení. Příspěvky mezinárodním mírovým silám včetně přidělování lidských zdrojů.

ZT:
- pomoc mezinárodním operacím pro zachování míru

N:
- vojenské jednotky umístěné v zahraničí (02.1.0)

02.4 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti obrany

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

02.4.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti obrany (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti obrany nebo záležitostmi, které s obranou souvisí. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

N:
- základní výzkum (01.4.0)

02.5 Obrana jinde neuvedená
02.5.0 Obrana jinde neuvedená (KS)

Správa, provozování a podpora záležitostí obrany, které nelze přiřadit k žádné z předchozích skupin oddílu 02. Mezi vládními institucemi, které mohou vedle obecné správy sloužit celkově obrannému uspořádání, jsou instituce zabývající se vytvářením a šířením informací, sestavováním statistik, přípravou rozpočtů apod. v oblasti obrany a souvisejících služeb.

Z:
- vojenskou zpravodajskou službu

ZT:
- správu záležitostí hospodářské mobilizace, hospodářská opatření potřebná k zabezpečení obrany
- záležitosti dovozu a vývozu vojenského materiálu
- personální správu spojenou se záležitostmi obrany a evidenci osob v souvislosti s opatřeními k mobilizaci
- správu vojenských újezdů

N:
- správu záležitostí válečných veteránů (příslušná třída oddílu 10)