Obecné dotazy k ROS

 

 • Jaké osoby budou evidovány v ROS?
  • Dle §25 zákona č. 111/2009 o základních registrech „subjektem, o němž se vedou v registru osob údaje (dále jen „osoba“), je:
   a) právnická osoba,
   b) organizační složka právnické osoby,
   c) organizační složka státu,
   d) podnikající fyzická osoba,
   e) zahraniční osoba a organizační složka zahraniční osoby,
   f) organizace s mezinárodním prvkem, pokud je zapsána do evidence podle jiného právního předpisu“.
 • Kdo je editorem ROS?
  • Editory ROS jsou příslušné orgány nebo instituce, které mají zákonnou povinnost vést o osobách evidenci nebo udělovat oprávnění k činnosti. Další podmínkou při rozhodování zda je příslušný orgán nebo instituce editorem ROS je konstitutivní povaha evidence osob. Znamená to, že daný orgán nebo instituce má zákonem stanovenou povinnost rozhodovat o vzniku, změně údajů nebo zániku osoby bez ohledu na to, zda je tato zapsána ještě v jiných evidencích. V případě decentralizovaných evidencí osob (např. evidence živnostenských úřadů, rejstříkových soudů, apod.), které údaje o osobách zapisují on-line do centrální evidence bude příslušným editorem instituce, která vede danou centrální evidenci (např. MPO - rejstřík živnostenského podnikání nebo MSp - obchodní rejstřík).
 • Jaké budou povinnosti editorů ROS?
  • Editoři budou přidělovat identifikační číslo osoby (IČO) a zapisovat a aktualizovat příslušné referenční údaje v ROS. Dále vyřizují reklamace referenčních údajů osob a jsou odpovědné za správnost a úplnost dat (editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do ROS zapsány). Více informací ohledně editorské role lze najít v zákoně o základních registrech a na stránce www.szrcr.cz v dokumentu Připojení AIS editorů ROS.doc.
 • Co je AIFO?
  • Zákon o základních registrech č.111/2009 Sb. ukládá povinnost, aby agenda, pokud vede údaje o fyzické osobě, používala k jednoznačnému určení fyzické osoby agendový identifikátor fyzické osoby (AIFO). Problematiku AIFO upravuje §9 zákona č. 111/2009 o základních registrech.
 • Jaké jsou přínosy základního registru osob?
  • Zavedení základního registru osob obsahujícího referenční údaje bude znamenat zásadní zkvalitnění a zefektivnění administrativních prací spojených s evidencí osob a využíváním údajů o osobách. Jednotlivé orgány veřejné moci již nebudou oprávněny individuálně zjišťovat hodnoty referenčních údajů (viz §5 zákona č. 111/2009 o základních registrech). Nový přístup zároveň zbaví občany a podnikatelské subjekty povinnosti opakovaně dokládat již předložené údaje. Zvýší se také bezpečnost osobních údajů, kdy doposud hojně využívané rodné číslo bude nahrazeno specifickým AIFO pro každou agendu.
 • Kdy zapisovat do ROS osoby a změny referenčních údajů?
  • Podle § 4 odst. 3) zapisuje editor referenční údaj nebo provede jeho změnu „bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví“.
odkaz na www.strukturalni-fondy.cz loga partnerů redesignu