Roční finanční ukazatele v odvětví obchodu, pohostinství, ubytování - Metodika

 

Metodika časových řad ročních finančních ukazatelů

 

I. Zdroje dat

Zdrojem dat je roční strukturální šetření ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví (P5-01) doplněné o informace z administrativních zdrojů. Šetření P4-01 (malých ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví), které bylo zdrojem dat za fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku pro roky 2005 - 2009, bylo od roku 2010 zrušeno a data za fyzické osoby jsou modelována  na základě  administrativních dat.

Bližší informace o šetření P5-01 naleznete na adrese
https://www.czso.cz/csu/vykazy/p_5_01_psz_2015


II. Základní a výběrový soubor


Základní soubor (ZS) pro šetření P5-01 tvoří právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku.


Výběrový soubor (VS) tvoří jednotky, které vyplňují statistický výkaz. Zda bude jednotka zařazena do výběrového souboru, záleží na její převažující činnosti a velikosti měřené počtem zaměstnanců, výší tržeb a velikostí aktiv. Výběrový soubor se dělí na tři části:

1.      Část plošného výběru, která je šetřena vyčerpávajícím způsobem, tj. aktivní ekonomické jednotky s parametry pro plošný výběr automaticky spadají pod výkaznickou povinnost. Jedná se o jednotky, jejichž absence ve výběrovém souboru by mohla snížit validitu údajů na úrovni určitého odvětví, případně velikostní skupiny. Plošná část VS podléhá v průběhu sledovaného období aktualizaci.

2.      Část 100% výběru, pod kterou spadají výběrová strata (zjednodušeně skupina subjektů se stejnou ekonomickou činností a velikostí dle počtu zaměstnanců), jejichž vysoká obsazenost je důležitá pro korektní průběh dopočtů a podobu konečných výstupů. Část 100% výběru se v průběhu sledovaného období neaktualizuje.

3.      Část stratifikovaného náhodného výběru, kam náleží jednotky menší velkosti, které nesplňují podmínky pro plošný nebo 100% výběr.

Rozdělení na výše popsané části je platné pro VS všech let časové řady, ale hranice mezi nimi byly v jednotlivých letech rozdílné.

Pro rok 2015 plošná část zahrnuje jednotky se 100 a více zaměstnanci, jednotky s ročním obratem 250 a více mil. Kč, jednotky s finančními aktivy netto 300 a více mil. Kč, jednotky s aktivy 300 a více mil. Kč, jednotky s dlouhodobým hmotným majetkem 100 a více mil. Kč, jednotky s dlouhodobým nehmotným majetkem 20 a více mil. Kč a všechny veřejné nefinanční podniky.


III. Dopočty a odhady nešetřené části souboru

Rozsáhlá reforma statistického zjišťování (jejíž součástí byl přechod z klasifikace OKEČ na klasifikaci CZ-NACE) přinesla i změny v systému dopočtů. Výrazně se rozšířilo využívání administrativních dat pro tvorbu celkových odhadů. Od roku 2008 se pro odhady nepoužívá metoda vážení, ale metoda imputace, tzn. každé jednotce (s 20 a více zaměstnanci) nebo skupině jednotek (s 0-19 zaměstnanci) se na základě vývoje v totožném stratu a informací z administrativních zdrojů dopočte dle předem definovaných vztahů mezi ukazateli požadovaná struktura dat.

V rámci ročního šetření P5-01 se dopočty používají v následujících případech:

1.      Úplná nonresponse. Dopočítávají se data jednotkám z výběrového souboru, které nepředložily výkaz. Pro dopočet se využijí známé údaje z administrativních zdrojů, popřípadě z jiných statistických zjišťování.

2.      Částečná nonresponse. Tento případ nastává v okamžiku, kdy jednotka ve vysoké kvalitě vyplnila část výkazu a zbytek je nutno dopočítat. Typickým příkladem částečné nonresponse u výkazu P5-01 jsou některé organizační složky zahraničních společností, které jsou schopny pravdivě vykázat výnosy a náklady dosahované na území ČR, ale objem aktiv/pasiv nejsou schopny odlišit od celku zahraniční matky. Dalším důvodem využití metody částečné nonresponse je dopočet jednotek obeslaných sestavou výkazu P5-01 se zjednodušenou strukturou.

3.      Odhad nešetřené části základního souboru. Data jsou odhadnuta s pomocí vývoje jednotek ve výběrovém souboru a informací z administrativních zdrojů.


IV. Revize

V souladu s politikou revizí ČSÚ jsou ve zjišťování prováděny běžné revize, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dříve publikovaného údaje zahrnutím pozdě došlých dotazníků do zpracování a opravením chybně vykázaných dat.


V. Meziroční srovnatelnost

Meziroční srovnatelnost dat je ovlivněna organizačními změnami, změnami převažující činnosti, legislativními změnami, změnami účetních postupů a v neposlední řadě využíváním nových administrativních zdrojů.

Data v letech 2005 – 2007 byla zjišťována dle klasifikace OKEČ a s odlišnou metodikou dopočtů (nebyly využívané administrativní zdroje dat), data těchto let byla zpětně přepočtena dle klasifikace CZ-NACE, z uvedených důvodů však nejsou metodicky zcela srovnatelná s daty následujících let.

Roky 2008 až 2015 jsou metodicky srovnatelné.


VI. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast strukturálních statistik je v rámci Evropské unie platné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků. Ukazatele publikované ČSÚ jsou mezinárodně metodicky srovnatelné.


VII. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Výsledky ročního šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ze čtvrtletních respektive měsíčních šetření. Měsíční a čtvrtletní údaje jsou publikovány v termínech, kdy podniky nemají k dispozici přesná čísla za sledované období a jsou proto nahrazovány kvalifikovanými odhady a nejsou k dispozici veškeré administrativní zdroje využitelné v dopočtech ročních dat.


VIII. Obsah časových řad

Časové řady neobsahují data za subjekty patřící do nepodnikatelské sféry (organizační složky státu, příspěvkové organizace částečně financované ze státního či územních rozpočtů a neziskové organizace).

Časové řady obsahují data vybraných ukazatelů ekonomických subjektů zařazených dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) do sekcí G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel a I – Ubytování, stravování a pohostinství.

Bližší informace o Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE) naleznete na adrese:
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace

Tabulky pokrývají data za sekce celkem, které se dále dělí dle dvoumístného kódu CZ-NACE (oddílů). Jsou zveřejňovány také vybrané tabulky dle třímístného kódu CZ-NACE (skupin) a čtyřmístného kódu CZ-NACE (tříd):

Sekce G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Oddíl 45 – Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel

Oddíl 46 – Velkoobchod, kromě motorových vozidel

Oddíl 47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel

Sekce I – Ubytování, stravování a pohostinství

Oddíl 55 – Ubytování

Oddíl 56 – Stravování a pohostinství

Vybrané tabulky dle třímístného kódu CZ-NACE

Skupina 46.2 – Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty

Skupina 46.3 – Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky

Skupina 46.4 – Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost

Skupina 46.5 – Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením

Skupina 46.6 – Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím

Skupina 46.7 – Ostatní specializovaný velkoobchod

Skupina 47.1 – Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Skupina 47.2 – Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách

Skupina 47.3 – Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

Skupina 47.4 – Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách

Skupina 47.5 – Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

Skupina 47.6 – Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách

Skupina 47.7 – Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách

Skupina 47.8 – Maloobchod ve stáncích a na trzích

Skupina 47.9 – Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

Vybrané tabulky dle čtyřmístného kódu CZ-NACE

Třída 47.11 – Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách

Třída 47.19 – Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Třída 47.22 – Maloobchod s masem a masnými výrobky

Třída 47.24 – Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami

Třída 47.26 – Maloobchod s tabákovými výrobky

Třída 47.41 – Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem

Třída 47.51 – Maloobchod s textilem

Třída 47.52 – Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily

Třída 47.53 – Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady

Třída 47.54 – Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou

Třída 47.59 – Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách

Třída 47.61 – Maloobchod s knihami

Třída 47.62 – Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím

Třída 47.63 – Maloobchod s audio- a videozáznamy

Třída 47.64 – Maloobchod se sportovním vybavením

Třída 47.65 – Maloobchod s hrami a hračkami

Třída 47.71 – Maloobchod s oděvy

Třída 47.72 – Maloobchod s obuví a koženými výrobky

Třída 47.73 – Maloobchod s farmaceutickými přípravky

Třída 47.74 – Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky

Třída 47.75 – Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky

Třída 47.76 – Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně

Třída 47.77 – Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty

Třída 47.91 – Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby

Třída 47.99 – Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy

Zveřejněna je také tabulka s celkovými tržbami v maloobchodě dle třímístného kódu CZ-NACE a tabulka vybraných ukazatelů maloobchodních podniků s 250 a více zaměstnanci.

 

IX. Definice ukazatelů

Počet aktivních podniků je počet podniků, které byly alespoň po část daného roku aktivní.

Zaměstnané osoby zahrnují evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách, počet pracujících podnikatelů a pomáhajících rodinných příslušníků, pro které je činnost ve firmě hlavním zaměstnáním, osoby zaměstnávané na dohody přepočtené na plný úvazek dle odpracovaných hodin.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců je roční aritmetický průměr počtu osob v pracovním poměru k zaměstnavateli. Přepočtený počet zohledňuje velikost pracovního úvazku.

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje mzdu bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance (fyzickou osobu nebo přepočteného) za měsíc.

Výnosy celkem zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží, změnu stavu zásob vlastní činnosti, aktivace, tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, ostatní provozní výnosy, převod provozních výnosů (-), tržby z prodeje cenných papírů a podílů, výnosy z dlouhodobého finančního majetku, výnosy z krátkodobého finančního majetku, výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů, výnosové úroky, ostatní finanční výnosy, převod finančních výnosů (-) a mimořádné výnosy.

Tržby celkem zahrnují tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb.

Tržby za zboží zahrnují tržby za prodej zboží.

Obchodní marže je rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady na prodané zboží. Procentní vyjádření je podíl obchodní marže na tržbách za zboží.

Výkony včetně obchodní marže zahrnují tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, obchodní marži, změnu stavu zásob vlastní výroby a aktivaci materiálu, zboží, služeb a dlouhodobého majetku.

Náklady celkem zahrnují náklady na prodané zboží, spotřebu materiálu a energie, náklady na služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku a materiálu, změnu stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-), ostatní provozní náklady, převod provozních nákladů (-), prodané cenné papíry a podíly, náklady z finančního majetku, náklady z přecenění cenných papírů a derivátů, změnu stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-), nákladové úroky, ostatní finanční náklady, převod finančních nákladů (-), daň z příjmů, mimořádné náklady a převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-).

Výkonová spotřeba představuje spotřebu materiálu, energií a služeb.

Osobní náklady zahrnují mzdové náklady včetně nákladů na dohody o pracovní činnosti a provedení práce, odměny členům orgánů společnosti a družstva, náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a sociální náklady.

Mzdy bez OON zahrnují základní mzdy a platy zaměstnanců v pracovním poměru (mzdový tarif, platový tarif, smluvní mzdu), příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu.

Přidaná hodnota je rozdíl mezi výkony vč. obchodní marže a výkonovou spotřebou.

Výsledek hospodaření po zdanění je vypočten jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady.

Aktiva netto představují stav majetku v podobě stálých, oběžných a ostatních aktiv k poslednímu dni sledovaného roku. Stav netto = stav brutto mínus korekce, tj. bez oprávek a opravných položek. Stálá aktiva jsou tvořena hodnotou dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku. Oběžná aktiva tvoří zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Ostatní aktiva představují časové rozlišení a pohledávky za upsaný základní kapitál.

Dlouhodobý hmotný majetek v zůstatkové ceně představuje pozemky, stavby vč. budov, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, jiný dlouhodobý hmotný majetek, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-).

Zásoby zahrnují materiál, nedokončenou výrobu a polotovary, výrobky, zvířata a zboží bez poskytnutých záloh.

Pasiva představují stav vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv. Do vlastního kapitálu se zahrnují základní kapitál, vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-), kapitálové fondy (+/-), rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let (+/-), výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-). Do cizích zdrojů patří rezervy, dlouhodobé a krátkodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci. Do ostatních pasiv se zahrnuje časové rozlišení.

Vlastní kapitál zahrnuje základní kapitál, vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-), kapitálové fondy (+/-), rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let (+/-) a výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-).

Pořízení dlouhodobého majetku znamená pořízení (koupí, vytvořením ve vlastní režii, technickým zhodnocením) dlouhodobého hmotného majetku vč. pozemků a ložisek nerostných surovin a majetku najatého na finanční leasing a dlouhodobého nehmotného majetku. Do hodnoty pořízeného majetku se zahrnuje pořízení vč. dotací a bez záloh.

Poznámka: Případné nesoulady mezi propočtenými ukazateli nebo jejich součty mohou vyplývat ze zaokrouhlení.


X. Doplňující externí odkazy

Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 295/2008 o strukturální statistice podniků

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R0295&rid=1

Nařízení komise č. 250/2009 (prováděcí nařízení k nařízení č. 295/2008) – definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, oznamování v NACE rev 1.1 pro rok 2008 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0250&qid=1427360995292&from=CS