O předsednictví v Radě EU

 

Předsednictví je náročný úkol, jehož úspěšné plnění je podmínkou bezporuchové činnosti Rady EU, která

 • je legislativním orgánem ve všech třech pilířích EU; legislativní proces vykonává v závislosti na proceduře společně s Evropským parlamentem,
 • koordinuje hlavní směry hospodářské politiky členských států,
 • uzavírá jménem EU mezinárodní smlouvy s jinými zeměmi či mezinárodními organizacemi,
 • sdílí s Evropským parlamentem rozpočtové pravomoci a přijímá rozpočet EU,
 • přijímá rozhodnutí nezbytná pro vytváření a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky na základě všeobecných vodítek Evropské rady,
 • koordinuje aktivity členských států a přijímá opatření v oblasti vnitra a justice.

Rada se setkává v devíti různých formacích, jejichž jednání řídí a účastní se jich příslušní ministři.

Jedná se o Radu pro:

 • všeobecné záležitosti a vnější vztahy (General Affairs and External Relations Council - GAERC)
 • ekonomické a finanční záležitosti (Economic and Financial Affairs Council - ECOFIN)
 • justici a vnitřní záležitosti (Justice and Home Affairs Council - JHA)
 • zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a otázky spotřebitele (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council - EPSCO)
 • konkurenceschopnost (Competitiveness Council - COCOM)
 • dopravu, telekomunikace a energetiku (Transport, Telecommunications and Energy Council - TTE)
 • zemědělství a rybolov (Agriculture and Fisheries Council - AGRFIS)
 • životní prostředí (Environment Council - ENV)
 • vzdělávání, mládež a kulturu (Education, Youth, and Culture Council - EYC).

Jedna z členských zemí předsedá v Radě EU vždy šest měsíců (v období leden – červen nebo červenec – prosinec). Přitom však těsně spolupracuje i s předchozím a následujícím předsednictvím, a to podle společného 18-měsíčního programu. V současné době takto působí trio předsednictví Francie-Česká republika-Švédsko, které navázalo na skupinu Německo-Portugalsko-Slovinsko. Předsednická země svolává Radu EU, určuje její agendu, podepisuje záznam z jednání Rady EU. Velvyslanec předsednické země vede jednání COREPERu a obdobně i jednání pracovních skupin Rady vedou zástupci předsednické země. Předsednictví určuje, jaký je časový rozvrh schůzek pracovních skupin (s ohledem na zasedání COREPERu, na němž se mají výstupy z pracovních skupin projednávat) a je v kontaktu s ostatními unijními institucemi, zejména s Evropskou komisí a Evropským parlamentem.

Předsednictví v Radě EU je důležitým nástrojem pro ovlivňování chodu celé Unie i pro reprezentaci národních zájmů členských zemí EU, kterým umožňuje v půlročním období realizovat i vlastní priority. Každá předsedající země na začátku svého funkčního období předloží Radě EU a Evropskému parlamentu plán hlavních cílů, kterých hodlá v průběhu svého předsednictví dosáhnout. Tyto cíle zpravidla vycházejí z aktuální situace a problémů, kterým EU v daném období čelí nebo které jsou z hlediska země prioritní. Předsednická země vždy přebírá určité agendy po předchozím předsednictví, ale část agendy mohou tvořit priority dané země.


Přehled zemí předsedajících Radě EU:

2007: leden - červen: Německo
červenec - prosinec: Portugalsko
2008: leden - červen: Slovinsko
červenec - prosinec: Francie
2009: leden - červen: Česká republika
červenec - prosinec: Švédsko


Odbor mezinárodní spolupráce ČSÚ
Prosinec 2008