O šetření ENERGO 2021

 

Historie

Doposud byla v České republice provedena tři dotazníková šetření o energetické spotřebě v domácnostech. První se uskutečnilo v roce 1997 v rámci pilotního projektu PHARE organizovaného Eurostatem. Druhé šetření proběhlo v roce 2004. Šetření proběhlo u 40 000 domácností. Třetí a zároveň poslední šetření proběhlo v roce 2015, kdy bylo šetřeno 20 000 domácností.
 

Důvod realizace šetření

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech (ENERGO 2021) je realizováno v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Šetření je realizováno na základě požadavku nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice v platném znění a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti a dalších mezinárodních a národních potřeb.
 

Cíl šetření

Hlavním cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech podle účelu použití na konkrétní činnost (na vytápění vnitřních prostor, na chlazení vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvětlení a ostatní koncové užití), dále pak údaje o energetické účinnosti vybraných spotřebičů a spotřeby obnovitelných druhů energie.
 

Obsah šetření

Základní sociálně-demografické charakteristiky vybrané domácnosti, základní technické parametry daného obydlí, spotřeba paliv a energií používaných v domácnostech včetně účelu jejich využití, informace o energetické účinnosti vybraných spotřebičů, spotřeba pohonných hmot.
 

Rozsah šetření

Jednotkou šetření je bytová domácnost, která obvykle bydlí ve vybraném bytě. Není rozhodující, mají-li osoby v šetřeném bytě trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo nehlášený pobyt.

Velikost výběrového souboru je odvozena především z počtu obyvatel daného okresu a kraje. Celkem bude osloveno přibližně 10 000 domácností z celé České republiky.
 

Termín sběru dat

Šetření se uskuteční v období od 12. července 2021 do 14. ledna 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.
 

Forma sběru dat

Rozhovor tazatele s domácností.
 

Ochrana individuálních dat

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
 

Využití dat publikování výsledků (kdy budou výsledky a pro koho)

Výsledky ze šetření najdou široké uplatnění. Například se využijí při tvorbě energetické politiky státu (včetně oblasti dotací a energetických úspor) či ke srovnání spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými státy Evropské unie.
 

Zveřejnění výsledků

Výsledky ze šetření budou k dispozici koncem roku 2022.