Newsletter - 26/2014

 

4. července 2014

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
30. 6. Regionální účty (2011–2012)
Při poslední aktualizaci databáze regionálních účtů byly na úrovni regionů soudržnosti (NUTS2) a krajů (NUTS3) zaktualizovány údaje o tvorbě hrubého fixního kapitálu za rok 2012.
30. 6. Senioři v krajích
Informace o úrovni vzdělání, ekonomické neaktivitě a zdravotním stavu seniorů v krajích ČR.
30. 6. Věkové složení a pohyb obyvatelstva Zlínského kraje, jeho okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (2013)
Údaje o věkové struktuře v okresech, městech a obcích s rozšířenou působností ve Zlínském kraji k 31. prosinci 2013. Počty živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých osob jsou vztaženy ke střednímu stavu obyvatel.
30. 6. Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - čtvrtletní údaje (1. čtvrtletí 2014)
Oficiální výsledky výběrového šetření pracovních sil v České republice za 1. čtvrtletí 2014. Informace výši a struktuře zaměstnanosti, nezaměstnanosti a podzaměstnanosti v ČR podle mezinárodních definic a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).
30. 6. Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky (1. čtvrtletí 2014)
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časových řad ze všech oblastí života společnosti.
30. 6. Slovenská menšina v ČR a česká menšina v SR (2011)
Váha české resp. slovenské menšiny v celkové populaci státu, ve kterém žijí, nebyla ani v jedné republice významná. Občané Slovenska tvořili pětinu všech cizinců obvykle bydlících v České republice a byli druhou nejpočetnější skupinou po Ukrajincích. Občané České republiky byli nejpočetnější skupinou cizinců na Slovensku. Každý čtvrtý cizinec trvale bydlící ve Slovenské republice byl občanem ČR.
30. 6. Národnostní struktura obyvatel (2011)
Při sčítání v roce 2011 bylo uvedení národnosti dobrovolné. Neodpověděla čtvrtina respondentů (25,3 %). Nejvyšší podíl z obyvatel České republiky měly osoby s národností českou (64,3 %), dalších pět procent obyvatel mělo národnost moravskou a 1,4 % národnost slovenskou. Ostatní národnosti nepřesáhly hranici jednoho procenta z celkové populace.
30. 6. Nesezdaná soužití (2011)
Neformální svazky osob opačného či stejného pohlaví představovaly v roce 2011 již 11 % všech domácností tvořených jednou úplnou rodinou.
30. 6. Atlas sčítání (2011)
Tištěná publikace o rozsahu 49 textu a 31 volných mapových listů s celkem 82 mapami.
30. 6. Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování (1. čtvrtletí 2014)
Odvětví finančního zprostředkování vykázalo v 1. čtvrtletí roku 2014 pokles průměrného počtu zaměstnanců ve fyzických osobách o 1,7 %. Průměrná mzda fyzických osob se meziročně zvýšila o 10,0 % na 52 455 Kč. Penzijní společnosti a fondy v 1. čtvrtletí 2014 vytvořily 1,1 mld. Kč zisku před zdaněním, tj. o 17,9 % méně než ve stejném období předchozího roku.
30. 6. Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží (květen 2014)
Ceny výrobců v zemědělství se za květen 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku snížily o 0,7 %. Ceny zeleniny se zvýšily o 12,0 %, u ovoce došlo k nárůstu o 10,1 %.
30. 6. Územně analytické podklady (2013)
Nové soubory pro aktualizaci územně analytických podkladů s daty za rok 2013 jsou v územním členění za obce, správní obvody obcí s rozšířenou působností, za kraje a ČR.
30. 6. Čísla z první ruky Praha 2013
První dostupné statistické údaje za rok 2013 za Prahu, její správní obvody a městské části.
30. 6. Základní finanční ukazatele (čtvrtletní) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (1. čtvrtletí 2014)
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časové řady.
30. 6. Základní finanční ukazatele v maloobchodě (1. čtvrtletí 2014)
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časové řady.
30. 6. Vybrané finanční ukazatele v maloobchodě (2012)
Pravidelná aktualizace roční časové řady.
30. 6. Základní finanční ukazatele v tržních službách (1. čtvrtletí 2014)
Pravidelná čtvrtletní aktualizace časové řady.
30. 6. Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR (1. čtvrtletí 2014)
ČSÚ se omlouvá, že údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu za 1. čtvrtletí 2014 nebyly publikovány v domluveném termínu. Důvodem jsou technické problémy. Údaje budou zveřejněny během července 2014.
1. 7. Hlavní makroekonomické ukazatele
Aktualizace ročních časových řad ukazatelů reálné ekonomiky (HDP/obyv., míra dlouhodobé nezaměstnanosti, míra inflace aj.), měnových ukazatelů (průměrný roční kurz koruny vůči dolaru či euru, stav devizových rezerv aj.) a fiskálních ukazatelů (např. vládní deficit).
1. 7. Vybrané finanční ukazatele (roční) v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (2012)
Časové řady obsahují data vybraných ukazatelů ekonomických subjektů zařazených dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) do Sekce H – Doprava a skladování a Sekce J – Informační a komunikační činnosti.
1. 7. Vybrané roční ekonomické ukazatele v odvětvích tržních služeb (2013)
Pravidelná aktualizace roční časové řady.
1. 7. Čtvrtletní národní účty (1. čtvrtletí 2014)
Hrubý domácí produkt se v 1. čtvrtletí meziročně zvýšil o 2,9 %. To je o 0,4 procentního bodu více než předpokládal předchozí odhad publikovaný 4. června.
1. 7. Dluh sektoru vládních institucí (1. čtvrtletí 2014)
Čtvrtletní konsolidovaný vládní dluh vychází ze čtvrtletních dat za sektor vládních institucí.
1. 7. Finanční účty sektoru vládních institucí (1. čtvrtletí 2014)
Obsahem tabulek jsou čtvrtletní údaje z rozvahy a finančního účtu institucí zatříděných do sektoru vládních institucí. Jedná se o konsolidované čtvrtletní údaje, publikované od čtvrtého čtvrtletí roku 1998, sestavené na základě účetních a statistických čtvrtletních informačních zdrojů a dále s použitím matematicko-statistických metod pro rozvrhy ročních údajů.
1. 7. Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí (1. čtvrtletí 2014)
Obsahem tabulek jsou čtvrtletní údaje z nefinančních účtů institucí zařazených do sektoru vládních institucí.
1. 7. Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity (květen 2014)
Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu letošního roku 6,4 % a meziročně se snížila o 0,6 procentního bodu. Míra zaměstnanosti dosáhla v květnu 2014 hodnoty 68,4 % a proti květnu 2013 se zvýšila o 0,5 procentního bodu.
1. 7. Potravinová bilance v ČR se zlepšila
Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak velká, jako ve stejném období roku minulého. Výrazně však zesílil dovoz potravin z Polska a z Nizozemí. V úhrnu se však na meziročním zlepšení celkového deficitu potravinové bilance neprojevily slabší dovozy potravin, ale jejich významně rostoucí export z ČR. Vývozy potravin do Německa stouply o více než třetinu.
4. 7. Osobní doprava - naturální ukazatele čtvrtletní (1. čtvrtletí 2014)
V prvním čtvrtletí 2014 bylo na železnici přepraveno 42,7 mil. osob. Průměrná délka cesty byla 40,8 km. Autobus použilo k přepravě 89,9 mil osob. Průměrná přepravní vzdálenost byla 22,8 km, z toho u pravidelné vnitrostátní přepravy to bylo 15,9 km. Služeb MHD využilo v 1. čtvrtletí 2014 526,2 mil. osob. Letadlem cestovalo 0,7 mil. osob, z toho 0,5 mil. na pravidelných linkách.
4. 7. Nákladní doprava - naturální ukazatele čtvrtletní (1. čtvrtletí 2014)
V 1. čtvrtletí 2014 bylo potrubní dopravou přepraveno 3,0 mil. tun ropy.
4. 7. Maloobchod (květen 2014)
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v květnu reálně meziměsíčně o 1,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 1,1 %. Meziroční pokles tržeb bez očištění o 0,6 % ovlivnil zejména nižší počet pracovních dní.
4. 7. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech (květen 2014)
Pravidelná aktualizace měsíčních časových řad.
4. 7. Služby - měsíční indexy tržeb (květen 2014)
Pravidelná aktualizace měsíčních časových řad umožňuje srovnání se stejným obdobím předchozího roku nebo s průměrem roku 2010.
4. 7. Index cen bytových nemovitostí (1. čtvrtletí 2014)
Pravidelná čtvrtletní aktualizace syntetického cenového indexu, který měří vývoj cenové hladiny bytových nemovitostí v ČR dle jednotné harmonizované normy EU.
4. 7. Statistický bulletin (1. čtvrtletí 2014) – hl. m Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj
Pravidelná informace o demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji v jednotlivých krajích a jejich okresech formou tabulek (s metodickými vysvětlivkami). V tomto vydání jsou navíc doplněny vybrané údaje ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností (v Praze správních obvodů a městských částí) a data o nemocnostech podle krajů a okresů v roce 2013.


Na příští týden připravujeme:
7. 7. Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013 - doplňující třídění
7. 7. Stavebnictví (květen 2014)
7. 7. Index stavební produkce (květen 2014)
7. 7. Stavební povolení (květen 2014)
7. 7. Bytová výstavba (květen 2014)
7. 7. Porážky hospodářských zvířat (květen 2014)
7. 7. Průmysl (květen 2014)
7. 7. Zahraniční obchod (květen 2014)
7. 7. Index nabídkových cen bytů (2. čtvrtletí 2014)
9. 7. Ropa, ropné produkty a zemní plyn (leden až duben 2014)
9. 7. Indexy spotřebitelských cen - inflace (červen 2014)
10. 7. Konjunkturální průzkum v podnicích průmyslových, stavebních, obchodních a ve vybraných odvětvích služeb (červen 2014)
10. 7. Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění (červen 2014)
11. 7. Odhady sklizní (červen 2014)
11. 7. Soupis ploch osevů (2014)
11. 7. Osevní plochy zemědělských plodin (2014)


Informace ze světa:
30. 6. Eurostat: Červnová inflace zůstala v eurozóně stabilní na úrovni 0,5 %
30. 6. Destatis: Mladí v Německu nejvíce dluží telefonním operátorům a poskytovatelům internetu
30. 6. OECD: Výdaje na zdravotnictví po překonání krize opět rostou
1. 7. Eurostat: Míra nezaměstnanosti v zemích EU28 v květnu klesla na úroveň 10,3 %
3. 7. Statistics Norway: Polovina manažerů na maily odpovídá denně i mimo pracovní dobu
3. 7. Statistics Sweden: Švédská statistika genderové rovnosti slaví 30. výročí


Zajímavosti ze světa statistiky:
World of Statistics: Jaká je budoucnost statistiky - workshop


Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do Vaší e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.


Eva Kačerová
oddělení PR ČSÚ
tel.: 274 054 220
e-mail: press@czso.cz


Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz.


Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10