Národní účty vládních institucí, vládní deficit a dluh - zprávy o kvalitě

 

 • Členské státy EU předkládají Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předávaných údajů, a to na základě článku 12 Statistická kvalita nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (které bylo novelizované nařízením (EU) č. 2015/759).
   

  Předmětem statistiky jsou údaje o činnosti vládních institucí zatříděných v sektoru S. 13, jako nedílné součásti Evropského systému národních účtů – 2010, a deficit a dluh vládních institucí.

  Konkrétní požadavky na statistku národních vládních účtů jsou upraveny rozhodnutím (EU) č. 2013/549 o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011 a

  a) nařízením (ES) č. 479/2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku (viz článek 9); Komise (Eurostat) pravidelně hodnotí kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku prostřednictvím podrobné zprávy o metodách, postupech, zdrojích a postupech, na kterých jsou založeny údaje použité při sestavení národních účtů sektoru vládních institucí (např. vymezení sektoru vládních institucí, klasifikace transakcí a závazků vládních institucí a doba jejich zachycení).

  b) Pokyny přijatými Komisí (Eurostatem) po konzultaci s CMFB, které se aktualizují v návaznosti na revize metod, postupů a zdrojů provedené členskými státy za účelem sestavení jejich statistických údajů, v souladu s ESA 2010 a Manuálem pro vládní deficit a dluh.

  Obsah zprávy (tzv. inventory nebo metodika výpočtu) a příslušné pokyny byly schváleny Výborem pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments statistics - CMFB) v červnu 2012 a jsou platné pro všechny členské státy EU.

  Zpráva, respektive metodika pod názvem „Přehled metod, postupů, zdrojů, použitých při sestavení deficitu a dluhu a založených na sestavení sektoru vládních institucí podle ESA 2010“ byla zpracována v anglickém jazyce a na webových stránkách ČSÚ je veřejně dostupná v českém i anglickém jazyce. Zpráva se pravidelně aktualizuje a zasílá každoročně Eurostatu, spolu se statistickými údaji v rámci jarních (dubnových) EDP notifikací o postupu při nadměrném deficitu.

  Metodika výpočtu (inventory/zpráva) – vládní finanční statistika a EDP statistika (za ČR):

  aktuální verze na webu Eurostatu

  česká verze na webu ČSÚ

  anglická verze a informace na webu ČSÚ

 •  

  Poznámka: informace pro statistiku za sektor vládních institucí, vládní deficit a dluh jsou k dispozici v části pro tematickou skupinu HDP, národní účty.

 •  

  Souhrnné informace: