Mzdy

 

Český statistický úřad pořádal odborný seminář ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvem financí ČR a společností Trexima s lapidárním názvem Mzdy.

Obsahem semináře byly informace o tom, co se v mzdové oblasti, z hlediska statistických informací dělo v posledních krizových letech a jeho účastníci se snažili nalézt poučení pro další rozvoj mzdové statistiky ČR.
Srovnání let 2008 a 2009 ukázalo, že omezený pohled přes průměrné hodnoty je nedostatečný. Je potřeba se zaměřit na hlubší analýzy: zejména zkoumání mzdových distribucí a výsledků za jednotlivá zaměstnání. Důležité je také více vzájemně provázat statistické údaje o mzdách s daty o vývoji zaměstnanosti.

Snížení kupní síly většiny zaměstnanců
Údaje strukturální mzdové statistiky (tj. Informačního systému o průměrném výdělku ISPV a Informačního systému o platu ISP) ukazují, že mezi roky 2008 a 2009 došlo k rozevření mzdové distribuce. To mělo za následek, že reálná kupní síla vzrostla jen u 30 % zaměstnanců, kteří pobírají nejvyšší mzdy, zatímco u zbylých 70 % mírně poklesla. Tento trend, pokud by pokračoval i v dalších letech, může mít negativní důsledky na úrovni ekonomické i sociální a může mít vliv i na státní rozpočet ČR.

Pokles celkové zaměstnanosti
Podrobnější analýza firmy TREXIMA na individuálních údajích ISPV - firem s 10 a více zaměstnanci v podnikatelské sféře - ukázala, že během roku 2009 bylo zrušené každé 6. pracovní místo. Nově vytvořené bylo však až každé 15. pracovní místo. Pracovních míst bylo tedy více zrušeno než vytvořeno, a proto celková zaměstnanost v podnikatelské sféře klesala.
V průběhu roku 2009 odešla z firem v rámci podnikatelské sféry téměř třetina zaměstnanců. Nově přijatý byl každý pátý zaměstnanec – to odpovídá vývoji zaměstnanosti i z hlediska pracovních míst, tzn. zaměstnanost ve sledovaných firmách klesla.

2009: firmy šetřily na mzdách
Ekonomická krize s sebou nepřináší pouze změny zaměstnanosti, ale i změny úrovně mezd. V rámci analýzy bylo zjištěno, že v letech 2007 – 2009 byl medián hrubé měsíční mzdy (dále mzda) o 25 % vyšší u stálých zaměstnanců než u nově přijatých zaměstnanců. Zatímco do roku 2008 mzdy stálých zaměstnanců rostly, v roce 2009 mzda stálých zaměstnanců meziročně klesla o 781 Kč (o 3 %). V roce 2009 nastal z hlediska odměňování ještě další zvrat – noví zaměstnanci měli poprvé nižší mzdu než zaměstnanci odcházející, což znamená, že firmy začaly více šetřit i u nově přijímaných zaměstnanců.
Aritmetický průměr mezd byl kromě výše zmíněných změn zaměstnanosti ovlivňován také změnou v nemocnosti, která meziročně významně poklesla, a změnami pracovní doby (přesčasy, zkrácené pracovní týdny apod.).

Rozvoj meziresortní spolupráce od roku 2011

V roce 2011 začne Český statistický úřad sbírat základní údaje výkazu Práce 2-04 o počtu zaměstnanců a mzdách prostřednictvím elektronického Informačního systému Ministerstva financí ČR. Získá tak především rychlejší výsledky o platovém vývoji ve veřejném sektoru. Tato příkladná meziresortní spolupráce navíc přinese i snížení administrativní zátěže v organizacích rozpočtové a příspěvkové sféry.

Česká statistika se chce do dalších let rozvíjet směrem k vyššímu propojování existujících datových zdrojů, tak aby dokázala podávat celistvější obraz o stavu a vývoji společnosti i hospodářství. V oblasti mezd jde o propojení údajů výkaznictví ČSÚ s elektronickými systémy ISPV a ISP a administrativními zdroji (registry).


Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí
Kontaktní osoba:
Mgr. Dalibor Holý, tel.: 274 052 694, e-mail: dalibor.holy@czso.cz

  • TZMzdy1011.doc