Mezinárodní srovnání - Metodika

 

Všechny členské státy EU provádějí konjunkturální průzkumy v rámci harmonizovaného programu Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys, dle metodiky vydané Evropskou komisí. Harmonizace v evropském prostoru tak umožňuje porovnávat data napříč všemi zeměmi EU.

Hodnoty uvedené u jednotlivých států EU na mapce vložené pod odkazem jsou procentuální váhy, kterými se podílejí na celkové výši souhrnného mezinárodního Indikátoru ekonomického sentimentu (ESI) za EU 28, který vypočítává Generální ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti při Evropské komisi - DG ECFIN.

Dané hodnoty jsou vypočítány jako součin vah každého státu v jednotlivých oblastech (průmysl, služby, stavebnictví, obchod, spotřebitelé) a vah, které jsou těmto oblastem přiřazeny při výpočtu Indikátoru ekonomického sentimentu (průmysl = 0,4; služby = 0,3; stavebnictví = 0,05; obchod = 0,05; spotřebitelé = 0,2).

Váhy států v jednotlivých odvětvích v podrobném členění jsou dopočítány DG ECFIN a dostupné na internetových stránkách organizace: http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/time_series/index_en.htm.

  • Indikátor ekonomického sentimentu ESI 28 - váhové rozložení