Měsíční indexy tržeb v odvětví maloobchodu a prodeje aut - Metodika

 

(zahrnuje sekce G bez CZ-NACE 46) v CZ-NACE Rev. 2

I. Základní vymezení odvětví podle CZ-NACE

Rozsah ekonomických činností sledovaných měsíčními statistickými dotazníky se odvíjí od aktuálních předpisů Eurostatu ke krátkodobým statistikám. S ohledem na tyto požadavky poskytuje konjunkturální statistika informace o vývoji tržeb v podnicích s převažující činností v oblasti velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) a maloobchod, kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47).

II. Zdroj dat a definice sledovaného ukazatele

Zdrojem dat pro výpočet měsíčního indexu tržeb je statistické zjišťování SP 1-12 s přílohami, které je společné pro odvětví obchodu, ubytování, stravování, dopravy a skladování, informačních a komunikačních činností a tržních služeb. Měsíčně jsou sledovány celkové tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží v příslušném měsíci. Vstupní dotazník, který je zaslán jako příloha jednotkám poprvé zahrnutým do výběru, obsahuje ukazatele o převažující činnosti vykazující jednotky a o tržbách v jednotlivých měsících předchozího roku. Tržby jsou zjišťovány bez DPH.
Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na
http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1

Od roku 2020 bylo rozšířeno využívání administrativních dat nejen pro tvorbu výběrového souboru, ale i pro výpočet meziročních indexů tržeb. Část dat je nyní modelována na základě měsíčních daňových přiznání k dani z přidané hodnoty. Z tohoto důvodu bylo možné přistoupit k výrazné redukci rozsahu výběrového souboru a snížit tak zátěž respondentů. 

III. Tvorba základního a výběrového souboru

Základní soubor je tvořen jednotkami, které jsou považovány za aktivní, spadají do výše uvedených odvětví a podnikají za účelem zisku. Vykazující jednotky jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů na základě převažující činnosti. Výběr vykazujících jednotek se provádí kombinací metod výběrového a plošného zjišťování. V letech 2009 až 2019 byly do výběru plošně zařazeny jednotky s ročním obratem větším nebo rovno 250 mil. Kč a také jednotky s 50 a více zaměstnanci. Od roku 2020 jsou kritéria pro plošný výběr stanovena pro každé odvětví individuálně s ohledem na výši ročního obratu, příp. počet zaměstnanců. U ostatních podniků je používán proporcionální výběr související s velikostí tržeb známých z administrativního zdroje dat. Pravděpodobnost zařazení jednotky do výběru je pak přímo úměrná jejímu podílu tržeb na celkových tržbách v daném odvětví. Tím je zajištěno, že jednotky s nadprůměrnými tržbami mají vyšší pravděpodobnost zařazení do výběru než jednotky s malými tržbami, které tak nejsou zbytečně administrativně zatěžovány.

Kritérium pro plošné zařazování jednotek do výběru je aplikováno i v průběhu sledovaného roku, základní a výběrový soubor jsou tudíž pravidelně aktualizovány o nově vzniklé jednotky odpovídající tomuto kritériu.

Výběrový soubor neobsahuje subjekty patřící do nepodnikatelské sféry (organizační složky státu, příspěvkové organizace částečně financované ze státního či územních rozpočtů a neziskové organizace). U důležitých jednotek, jejichž data mají významný dopad na výsledky za jednotlivá odvětví, jsou data zjišťována za činnostní jednotky tj. v členění podle činností dané jednotky.

IV. Popis výpočtu indexů tržeb

Index tržeb udává, jak se změnily (zvýšily nebo snížily) tržby ve sledovaném období v porovnání se srovnávací základnou. Podle typu indexu se srovnávací základnou rozumí buď stejné období předchozího roku (meziroční index) nebo průměrné období bazického roku (bazický index).
Index tržeb slouží pro analýzy krátkodobého vývoje a možné predikce budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích.

Výpočet indexů:
Za každou nejnižší agregaci CZ-NACE jsou pro jednotlivé měsíce vypočteny meziroční indexy tržeb v běžných cenách. Pro tyto CZ-NACE jsou používány meziroční cenové deflátory pro jednotlivé měsíce běžného roku a pro bazický rok cenové deflátory jednotlivých měsíců k průměru roku. Absolutní hodnoty měsíčních tržeb v běžných cenách za nejnižší agregace CZ-NACE jsou pomocí zřetězených deflátorů převáděny do cenové hladiny bazického roku. Sčítáním nejnižších agregací absolutních hodnot tržeb ve stálých cenách v jednotlivých měsících se získají vyšší agregace CZ-NACE, z nichž se vypočtou meziroční indexy tržeb ve stálých cenách. V bazickém roce platí, že součet měsíčních tržeb agregovaných CZ-NACE v běžných cenách se rovná součtu jejich tržeb ve stálých cenách. K přepočtu tržeb do stálých cen byly použity cenové deflátory bez DPH k bázi roku 2015.

Změna bazického období od roku 2018:
V roce 2018 došlo ke změně bazického období krátkodobých statistik, což představuje standardní krok prováděný v pětileté periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému.

  • Základní období u bazických indexů se změnilo z průměru roku 2010 na průměr roku 2015.
  • Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2015.
  • V souladu s manuálem Eurostatu ke krátkodobým statistikám byly nové váhy využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2014. To mělo za následek revizi dat za roky 2014-2017.
  • Data za roky 2000-2013 byla s aktualizovanými výsledky propojena za pomoci přepočítacích můstků metodou annual overlap. Vlastností této metody je, že meziroční indexy 2014/2013 za celoroční kumulace zůstávají po propojení stejné jako u původních dat a také se nemění průběh řad za roky 2000-2013, tzn. po propojení se nemění meziroční indexy. Důsledkem změny však je, že historické řady před rokem 2014 ztrácí aditivitu, tzn. nejsou agregovatelné pomocí aktuálního váhového schématu.

V. Zpětné opravy, revize

V souladu s politikou revizí ČSÚ jsou ve zjišťování SP 1-12 prováděny běžné revize, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dříve publikovaného údaje zahrnutím pozdě došlých dotazníků do zpracování, oprav chybně vykázaných dat a zahrnutím aktualizovaných administrativních dat. Se zpracováním každého měsíce (s výjimkou ledna) je prováděna revize dat za předchozí měsíc např. se zpracováním únorových dat je prováděna revize lednových dat. Definitivní údaje jsou publikovány po zpracování všech měsíců sledovaného roku, nejpozději v březnu následujícího roku.

VI. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast krátkodobých statistik je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 / 2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. V rámci tohoto Nařízení jsou členské státy Unie povinné poskytovat informace o vývoji obratu v odvětvích obchodu (v běžných a stálých cenách) v měsíční periodicitě a výsledky vývoje obratu a produkce za ostatní odvětví (doprava, služby) v měsíční periodicitě.

VII. Sezónní očišťování

Velikost tržeb v průběhu roku má v některých odvětvích silně sezónní charakter (například maloobchod v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin apod.). Pro zjištění dlouhodobějších trendů, ale i pro možnost porovnání vývoje jednotlivých měsíců či čtvrtletí mezi sebou, používá ČSÚ sezónně očištěné údaje, kdy se pomocí matematického modelu od původní „hrubé“ řady oddělí ta část tržeb, která je způsobena rozdílným počtem pracovních dní v měsíci a sezónním výkyvem. Po provedení sezónního očištění lze pak vzájemně porovnat nejen meziroční, ale i meziměsíční (mezičtvrtletní) vývoj. Při zveřejnění očištěných časových řad dochází ke zpětnému přepočtu dat za předchozích 14 měsíců. S revizí roku dochází ke změně modelu očišťování, a tudíž i k přepočtu celé časové řady.

Sezónní očištění se provádí metodou TRAMO/SEATS, jejíž používání je také doporučeno Eurostatem. V ČSÚ se používá programová aplikace NbDemetra, verze 2.2.2. Aplikována je tzv. nepřímá metoda, kdy sezónní očištění probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.

VIII. Metodická srovnatelnost s jinými šetřeními

Výsledky měsíčních šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ročních šetření. Měsíční údaje jsou požadovány (z důvodů dodržení publikačních výstupů) v termínech, kdy podniky nemají k dispozici přesná čísla za sledované období a jsou proto nahrazovány kvalifikovanými odhady. Navíc data z ročních zjišťování jsou při definitivním zpracování, které se provádí dva roky po skončení sledovaného roku, upravována podle posledních dostupných administrativních dat.

IX. Tabulka: Tržby za zboží (bez DPH) v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (CZ-NACE 4711) v podnicích s ročním obratem vyšším než 10 mld

Od roku 2022 ČSÚ publikuje časovou řadu (údaje od ledna 2021) struktury tržeb za zboží v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (CZ_NACE 4711) v podnicích s ročním obratem vyšším než 10 mld Kč. Tržby za zboží jsou členěny do vybraných skupin 6-místných CZ-CPA (klasifikace produkce). ČSÚ data získává z pokladních systémů vybraných řetězců. Časová řada je zveřejněna na internetových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/mal_micr2010

X. Typy zveřejňovaných údajů

Výsledky z měsíčního šetření jsou zveřejňovány:

1) V Rychlých informacích
Maloobchod a Služby
2) V časových řadách ve
Veřejné databázi ČSÚ
3) Jsou pravidelně zasílány do databází
Eurostatu
4) V dalších dokumentech na internetu

XI. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Váhy odvětví na celkových tržbách za maloobchod v bazickém roce (2015)

Eurostat: Metadata k sériím
Tržby v maloobchodě
Tržby ve službách

Eurostat: Legislativa EU ke krátkodobým statistikám (anglicky)

Eurostat:
Manuál ke krátkodobým statistikám (anglicky)

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel.: 274052691, 735130284, e-mail:
jana.gotvaldova@czso.cz