Metodika klasifikace

 

Klasifikační jednotkou je stavební dílo (budova, komunikace, ropovod atd.).

Při zatřiďování stavby (soubor stavebních děl, skládající se např. z několika budov a inženýrských děl) je nutno klasifikovat každé stavební dílo samostatně jako samostatnou jednotku. Jestliže se např. školní objekt sestává ze školní budovy a ubytovny pro studenty, pak školní budova je klasifikována kódem 1263 a ubytovna pro studenty kódem 1130. Jestliže však nejsou k dispozici podrobné podklady, zda se jedná o dvě samostatné budovy, je tento komplex klasifikován jako škola kódem 1263. V případech, kdy nejsou podklady pro rozdělení budov jednoznačné, je možno použít pro stanovení objemu stavebních prací kvalifikovaný odhad rozdělení budov.

Z praktických důvodů mohou být z tohoto obecného pravidla stanoveny výjimky v těch případech, kdy jedno ze stavebních děl má proti druhému, se kterým bezprostředně technicky nebo účelově souvisí, nepatrný rozsah. Takovéto stavební dílo o nepatrném rozsahu lze považovat pouze za soubor konstrukcí a prací tvořící součást jiného stavebního díla při dodržení těchto zásad:

a) u nově budovaných stavebních děl stanoví projektant rozsah přičlenění těchto konstrukcí a prací (při respektování hospodárnosti výstavby),
b) uvedené konstrukce a práce musí přímo souviset s tímto stavebním dílem (funkčně, konstrukčně nebo účelově).

Budovy jsou klasifikovány podle převažujícího užívání. Budovy užívané nebo určené k několika účelům (v budově jsou např. byty, úřad a zdravotnické zařízení) jsou označeny jediným klasifikačním kódem, který se stanoví následujícím způsobem:

  • musí být vypočten podíl jednotlivých částí budovy na celkové využitelné podlahové ploše budovy (např. v %) a tyto jednotlivé části musí být klasifikačně zatříděny,
  • budova užívaná k několika účelům je pak klasifikována metodou „top-down“ („odshora-dolů“) - stavba je zatříděna nejdříve do sekce (budova nebo inženýrské dílo), pak do oddílu, skupiny, třídy a nakonec do podtřídy.

Zatřiďování budovy užívané k několika účelům můžeme vysvětlit na následujícím teoretickém příkladu:

Typ užití
Podíl na celkové
využitelné podlahové ploše v %
Třída
CZ-CC
4 byty
30
1122
kanceláře úvěrového ústavu
10
1220
lékárna a obchody
20
1230
knihovna
30
1262
lékařská ordinace
10
1264

Budova bude klasifikována:

v sekci 1 Budovy
v oddílu 12 Budovy nebytové (70 % celkové využitelné podlahové plochy)
ve skupině 126 Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví (40 % v oddílu 12)
v třídě 1262 Muzea a knihovny (30 % ve skupině 126)
v podtřídě 126211 Budovy muzeí, knihoven, galerií, archivů.