Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí

 

Číslo projektu: TITACSU920

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky

Program: Program BETA2

Číslo smlouvy: 2020005, https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11569644

Hlavní vědní obor: Ekonomie (AH)

Vedlejší vědní obor: Stavebnictví (JN)

Název výzkumné potřeby: Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí

Cíl potřeby: Vývoj metody pro kvalifikované ocenění hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí s ohledem na NACE, druh, stáří a stav budov.

Doba řešení: 01.02.2020 - 31.07.2020

Maximální určená finanční alokace v Kč: 1 799 040,00 Kč

Podkladem pro vyčíslení jsou údaje získané při mimořádném šetření. Sebraná data u každé budovy poskytují informaci o způsobu využití budovy, její velikosti (obestavěný prostor, počet nadzemních a podzemních podlaží, velikost podlahové plochy), stáří konstrukčního materiálu nosných zdí. K dispozici je i subjektivní hodnocení současného stavu budovy. Výsledky šetření rovněž poskytují informaci o ceně budovy, čisté i hrubé, v ocenění, jaké má oslovená jednotka k dispozici (účetní cena, historická cena atp.).

Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, z čl. 8 nařízení Rady (EU) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, pro potřeby propočtu makroekonomických ukazatelů vládní finanční statistiky, sestavení vládních národních účtů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské komise (Eurostatu).

  • Výsledek: Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí