Metodika statistiky za oblast cen výrobců

 

I. Základní vymezení (sledovaného odvětví nebo statistické oblasti)

Statistika cen výrobců představuje soubor informací o absolutních cenách a cenových indexech. Statistika je využívána pro administrativní i analytické účely. Definice cenových statistik výrobců vychází zejména z příslušných nařízení EU, obecných konceptů cenové statistiky a národních účtů.

Oblast cen výrobců zahrnuje 4 odvětví:

-          ceny průmyslových výrobců

-          ceny stavebních prací

-          ceny tržních služeb

-          ceny zemědělských výrobců


II. Zdroj dat

1. Statistická zjišťování

-          Ceny průmyslových výrobců – výkaz Ceny Prům 1-12

-          Ceny elektřiny – výkaz Ceny Elek 1-12

-          Ceny stavebních prací – výkaz Ceny Stav 1-04

-          Ceny tržních služeb – výkaz Ceny TS 1-12

-          Ceny zemědělských výrobců – výkaz Ceny Zem 1-12

-          Internetové šetření cen

2. Administrativní zdroje dat, přebírané údaje 

Administrativní zdroj dat z Energetického regulačního úřadu


III.
Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

Výběrová zjišťování


IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Cenové indexy a průměrné ceny za vybrané výrobky, služby a stavební práce


V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

Publikované údaje, mimo indexu cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady indexu cen stavebních prací se běžně revidují na základě ukončeného čtvrtletního šetření. Cenové indexy jsou konečné a nepodléhají následné revizi.


VI. Srovnatelnost

1. Srovnatelnost v čase

Úplná

2. Srovnatelnost s jinými výstupy

Výstupy jsou srovnatelné v rámci statistik pocházejících ze stejných datových zdrojů.

3. Mezinárodní srovnatelnost

Cenové indexy jsou mezinárodně srovnatelné v rámci EU


VII. Sezónní očišťování

Neprovádí se.


VIII. Zveřejňování údajů

Webové stránky ČSÚ.

Publikace: Ceny výrobců - Publikace | ČSÚ (czso.cz)

Časové řady: Ceny výrobců - časové řady | ČSÚ (czso.cz)

Veřejná databáze: Statistiky VDB (czso.cz)

Webové stránky EUROSTATU (data)

Database - Eurostat (europa.eu)

Database by themes/Industry, trade and services/Short-term business statistics/Industry/

Database by themes/Industry, trade and services/Short-term business statistics/Construction, building and civil engineering/

Database by themes/Industry, trade and services/Short-term business statistics/Trade and services/Services/

Database by themes/Agriculture, forestry and fisheries/Agriculture/


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Metodické vysvětlivky:

Ceny výrobců - Metodika | ČSÚ (czso.cz)