Metodika statistiky za národní účty

 

I. Základní vymezení (sledovaného odvětví nebo statistické oblasti)

Systém národních účtů představuje soubor informací o ekonomické aktivitě na území daného státu, popisuje vnitřní vazby a také vztahy se zahraničím. Údaje jsou sestavovány dle metodiky ESA 2010 a využívají pro různé politiky státu a slouží také pro příspěvky členských zemí do rozpočtu EU (HND). Tyto údaje jsou pravidelně auditovány Evropskou komisí.

Statistika Národních účtů zahrnuje tyto oblasti:

-          čtvrtletní odhady HDP (předběžný odhad HDP, tvorba a užití HDP)

-          čtvrtletní sektorové účty

-          roční národní účty (sektorové účty – kompletní set účtů včetně rozvah, tabulky dodávek a užití, účty zaměstnanosti)

-          regionální účty

-          satelitní účty domácností

II. Zdroj dat

1. Statistická zjišťování, administrativní zdroje dat a další použité údaje

Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví (P5-01)

Roční výkaz vybraných vládních institucí (VI 1-01)

Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí NI 1-01(a)

Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí NI 1 01 (b)

Roční výkaz nebankovních finančních institucí účtujících jako banky (Pen 5-01)

Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí účtujících jako podnikatelé (Pen 3c-04)

Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven (Poj 5a-01)

Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven (ZDP 3-04)

Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích (P6-04)

Pojistné na sociální zabezpečení

Roční výkaz zdravotních pojišťoven (ZDP 5-01)

Výkaz o úplných nákladech práce (ÚNP 4-01)

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)

Platební bilance

Zahraniční investiční pozice

Výkaz o příjmech a výdajích (FIN 2 - 12 M)

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů, hlavní činnost (FIN 2-04 U)

Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace, organizační složky státu, Pozemkový fond a územně samosprávné celky

Rozvaha pro organizační složky státu, státní fondy, územně samosprávné celky a příspěvkové organizace

Příloha účetní závěrky OSS, ÚSC, PO, PF a státní fondy

Výkaz zisku a ztráty v podrobném členění za velkou a malou privatizaci - Fond privatizace

Vinařský fond – Výkaz zisku a ztráty

Vinařský fond – Rozvaha

Vinařský fond – Příloha k účetní závěrce

Daně na bázi předpisu

Úroky státního dluhu a finanční deriváty

Zahraniční pohledávky

Garance

Destruktivní technika

Dotace poskytované Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI)

Státní správa hmotných rezerv – údaje o stavech zboží

Veřejné zdravotní pojišťovny - Rozvaha, Tvorba a čerpání fondů

Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

Výkaz zisku a ztráty dle vyhlášky 504/2002 Sb. - Veřejné vysoké školy

Garanční systém finančního trhu  - doplňkové údaje

Kurzy devizového trhu vyhlašované ČNB

Statistika bank

Měsíční bilance aktiv a pasiv banky (RISIFE11)

Měsíční výkaz zisku a ztráty banky (FISIFE20)

Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty banky (FISIFE50)

Měsíční rozvaha družstevní záložny (FISIFE10)

Výkaz zisků nebo ztrát družstevní záložny (FISIFE20)

Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty družstevní záložny (FISIFE50)

Měsíční výkaz banky o odpisech úvěrů a jiných pohledávek (TISIFE11)

Měsíční bilance aktiv a pasiv investičních fondů (RISIFI30)

Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu (ROFOS10)

Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu (VYFOS20)

Penzijní společnosti, Fondy penzijních společností, Rozvaha

Rozvaha pojišťovny/zajišťovny pro účely dohledu (ROPOS10)

Penzijní společnosti, Fondy penzijních společností, Výkaz zisku a ztráty (VYPES20)

Pojišťovny, výkaz zisku a ztráty (VYPOS20)

Garance vydávané Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF)

Export a import FISIM

Rodinné účty

Statistika zahraničního obchodu se zbožím (národní pojetí)

Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb (ZO 1-04)

Rozvaha dle vyhlášky 504/2002 Sb. - Veřejné vysoké školy

Výkaz zisku a ztráty dle vyhl. 500/2002 Sb. - SŽDC, PGRLF, PRISKO

Rozvaha dle vyhlášky 500/2002 Sb. - SŽDC, PGRLF, PRISKO

Čerpání rozpočtu SZIF za období

Výkaz druhového třídění příjmů a výdajů za NF

Výkaz zisku a ztráty dle vyhl. č. 504/2002 Sb Rady pro veřejný dohled nad auditem

Rozvaha dle vyhl. č. 504/2002 Sb Rady pro veřejný dohled nad auditem

DB ARAD provozovaná ČNB

Výkaz zisku a ztráty ČNB (IVIV10)

Doplňková rozvaha penzijních společností a fondů penzijních společností

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv penzijních společností a fondů penzijních společností

Čtvrtletní bilance aktiv a pasiv pojišťovny pro národní účty (RISIPE11)

Hlášení o zákonném úrazovém pojištění (RISIPE17)

Pomocný analytický přehled (PAP)

Tržní ocenění vládního dluhu

Časová řada držitelů dluhopisů

Statistické údaje o živelních škodách

Roční výkaz v průmyslu (Prum 2-01)

Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií (ICT5-01)

Roční výkaz o výzkumu a vývoji (VTR 5-01)

Databáze přiznání k dani z přidané hodnoty

Měsíční výkaz banky/pobočky zahraničních bank o vybraných inkasech a platbách

Podlimitní poštovní zásilky

Cestovní ruch – vývoz, dovoz služeb

Finanční toky s institucemi Evropské unie

Doplňkový dotazník k zaměstnaneckým opcím (Opce 1-01)

Měsíční rozvaha obchodníci s cennými papíry (FISIFE10)

Výkaz zisků nebo ztrát obchodníci s cennými papíry (FISIFE20)

Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu (ROFOS10)

Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu (VYFOS20)

Čtvrtletní rozvaha za finanční platební instituce a finanční instituce EP (ROPIS10)

Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty za finanční platební instituce a finanční instituce EP (VYPIS20)

Zdroj pro sestavení položky nekotovaných účastí a ostatních účastí (Databáze Magnus)

Zdroj pro sestavení položky kotovaných akcií (Databáze Burzy cenných papírů Praha)


III.
Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

Není relevantní  - statistika je úplná včetně odhadů nezjištěné části


IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Celá sekvence údajů národních účtů v různých tříděních


V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

Čtvrtletní účty -  obvykle s běžným čtvrtletím se reviduje předchozí čtvrtletí. Se 4. čtvrtletím se revidují všechna čtvrtletí daného roku. Společně s revizí ročních údajů se revidují i čtvrtletní údaje těchto období.

Roční účty – hlavním publikačním termínem je červen a pak začátek ledna (narovnání na notifikační verzi vládních účtů). T+6  měsíců předběžná verze, T+18 měsíců finální verze, T+30 výjimečně revize z titulu oprav v datech. Každých 5 let mimořádná revize účtů.


VI. Srovnatelnost

1. Srovnatelnost v čase

Úplná v čase.

2. Srovnatelnost s jinými výstupy

Výstupy jsou vzájemně srovnatelné – plná konzistence.

3. Mezinárodní srovnatelnost

Země Evropské unie.


VII. Sezónní očišťování

Čtvrtletní složky HDP a vybrané položky čtvrtletních sektorových účtů


VIII. Zveřejňování údajů

Webové stránky ČSÚ a EUROSTATU.

https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

https://apl.czso.cz/pll/rocenka/b1.metodika

https://www.czso.cz/documents/10180/23164307/CZQNAInventory_20170407_cz.pdf/1029e9d1-f25e-41c6-9bfd-ee5014d174f6?version=1.1

https://apl.czso.cz/nufile/Regional%20GVA%20Inventory%20CZ.pdf