Metodika statistiky vzdělávání

 


Převážná většina údajů z oblasti vzdělávání je převzata ze zdrojů rezortního pracoviště státní statistické služby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Údaje o státních vysokých školách (Policejní akademie ČR v Praze a Univerzita obrany) přebírá MŠMT od Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany, která je zřizují.

Údaje o vzdělanostní struktuře populace pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které v ČR zajišťuje ČSÚ, a sice se čtvrtletní periodicitou. Šetření probíhá ve všech členských státech Evropské unie.

Údaje o celoživotním vzdělávání pochází ze šetření Vzdělávání zaměstnanců (Continuing Vocational Training Survey), které je prováděno s pětiletou periodicitou a Vzdělávání dospělých (Adult Education Survey), které se koná jednou za 6 let. Obě šetření se konají ve všech členských státech Evropské Unie a v České republice je má v gesci Český statistický úřad. Více o šetření Vzdělávání zaměstnanců zde: https://www.czso.cz/csu/vykazy/vz-dotaznik-o-odbornem-vzdelavani_psz_2020, o výběrovém šetření o Vzdělávání dospělých zde: https://www.czso.cz/csu/vykazy/setreni_o_vzdelavani_dospelych.

Data za předškolní až vyšší odborné vzdělávání jsou uváděna za školní roky, s výjimkou samostatných tabulek s počty učitelů a jejich průměrnou hrubou měsíční mzdou, ve kterých jsou údaje za kalendářní roky. Data za školní roky jsou vykazována podle stavu k 30. září, data za kalendářní roky zohledňují období celého roku. Data za vysoké školy jsou čerpána ze systému Sdružených informací matrik studentů (SIMS), kam veřejné i soukromé vysoké školy předávají údaje o studujících, poprvé zapsaných studentech a absolventech. Publikované údaje jsou v případě počtu studentů podle stavu k 31. prosinci daného roku; údaje o poprvé zapsaných studentech a absolventech za kalendářní rok. Zdrojová databáze SIMS je trvale doplňována a aktualizována, včetně zpětných oprav.

Počty učitelů (tj. včetně ředitelů, jejich zástupců a výchovných poradců), resp. v případě vysokých škol profesorů, docentů a ostatního pedagogického personálu jsou přepočteny na plně zaměstnané.

Děti/žáci/studenti mateřských až vyšších odborných škol a studenti státních vysokých škol jsou vykazováni v počtech studií (tj. je-li např. jeden žák/student zapsán ve více studijních programech či na více školách, započítává se do příslušného údaje vícekrát). Na rozdíl od toho studenti veřejných a soukromých vysokých škol jsou vykazováni ve fyzických osobách (tj. jeden student, bez ohledu na to, kolik škol či programů studuje, je v každém z údajů započten jen jednou). Celkové počty studentů, absolventů a poprvé zapsaných na veřejné a soukromé vysoké školy tak nemusejí souhlasit se součty za jednotlivé vysoké školy, případně jednotlivé formy studia a typy studijních programů.

Děti, resp. žáci a studenti se zdravotním postižením jsou děti/žáci/studenti s postižením mentálním, sluchovým, se závažnými vadami řeči, s postižením tělesným, s více vadami, se závažnými vývojovými poruchami učení a chování a s poruchami autistického spektra. Ti mohou být individuálně integrováni do běžných tříd, zařazeni do speciálních tříd na běžných školách, nebo navštěvovat školy zaměřené primárně na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Za cizince jsou považovány děti, žáci a studenti, jejichž státní občanství je jiné než české. U dětí, žáků a studentů mateřských až vyšších odborných škol je zaznamenáno pouze jedno státní občanství uvedené při zápisu do školy, případně jeho poslední aktualizovaná podoba. U studentů vysokých škol veřejných a soukromých může být zaznamenáno více než jedno státní občanství.

Zřizovatelé škol, s výjimkou vysokých, se dělí na veřejné a neveřejné. Veřejným zřizovatelem může být MŠMT, obec či svazek obcí, kraj nebo jiný rezort státní správy. Neveřejnými zřizovateli škol jsou církev či privátní sektor. Vysoké školy se dle zřizovatele dělí na školy veřejné, soukromé a státní.

 

Podrobnější informace z oblasti vzdělávání lze získat na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

– www.msmt.cz/

Další údaje jsou dostupné na internetových stránkách Českého statistického úřadu:

– www.czso.cz/csu/czso/1-vzdelavani

nebo dalších institucí:

– www.mvcr.cz/ – Ministerstvo vnitra

– www.acr.army.cz/ – Ministerstvo obrany

 

Převodní tabulka českého vzdělávacího systému na mezinárodní klasifikaci vzdělání ISCED 2011

Pramen: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úroveň ISCED 2011

Název úrovně ISCED 2011

Odpovídající vzdělávací programy českého vzdělávacího systému (případně druh a typ školy, které programy poskytují)

ISCED 0

Vzdělávání v raném dětství

– mateřská škola (včetně speciální);

– přípravný stupeň základní školy speciální a přípravné třídy základní školy

ISCED 1

Primární vzdělávání

– 1. stupeň základní školy, 1. stupeň základní školy speciální

ISCED 2

Nižší sekundární vzdělávání

– 2. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy speciální;

– 1. a 2. ročník šestiletého gymnázia, 1. až 4. ročník osmiletého gymnázia, 1. až 4. ročník osmileté konzervatoře;

– praktická škola;

– kurzy pro získání základů vzdělání, kurzy pro získání základního vzdělání

ISCED 3

Vyšší sekundární vzdělávání

– čtyřleté obory gymnázií a lyceí;

– 3. až 6. ročník oborů gymnázií šestiletých, 5. až 8. ročník oborů gymnázií osmiletých;

– obory středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou;

– 5. a 6. ročník osmileté konzervatoře, 1. až 4. ročník šestileté konzervatoře;

– nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou, zkrácené studium s výučním listem;

– studium jednotlivých předmětů či ucelených částí učiva na střední škole (má-li osoba status žáka)

ISCED 4

Postsekundární neterciární vzdělávání

– pomaturitní kurzy, jednoleté kurzy jazyků s denní výukou;

– rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;

– kurzy, které vysoké školy organizují pro absolventy středních škol

ISCED 5

Krátký cyklus terciárního vzdělávání

– 7. a 8. ročník osmileté konzervatoře, 5. a 6. ročník šestileté konzervatoře

ISCED 6

Bakalářská nebo jí odpovídající úroveň

– vyšší odborná škola;

– bakalářské studium na vysokých školách;

– další vzdělávání na vysokých školách pro absolventy vyšších odborných škol a bakalářských studijních programů (rozšiřující, nesměřující k udělení titulu)

ISCED 7

Magisterská nebo jí odpovídající úroveň

– magisterské a navazující magisterské studium na vysokých školách;

– další vzdělávání na vysokých školách pro absolventy magisterských a magisterských navazujících studijních programů (rozšiřující, nesměřující k udělení titulu)

ISCED 8

Doktorská nebo jí odpovídající úroveň

– doktorské studijní programy

 

Podrobnější informace naleznete na: www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011