Metodika statistiky Satelitního účtu neziskových institucí

 

I. Základní vymezení (sledovaného odvětví nebo statistické oblasti)

Právnické osoby zabývající se neziskovou činností - jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 2010) a podle metodiky Organizace spojených národů k sestavení satelitního účtu neziskových institucí. Jedná se o politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, spolky, ústavy, právnické osoby působící v oblasti tělovýchovy, kultury a rekreace, mezinárodní organizace a sdružení, školské právnické osoby a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Český rozhlas, Česká televize, Rádio Svobodná Evropa, Vinařský fond, vybrané právnické osoby zařazené do sektoru 12 a zájmová sdružení právnických osob zařazených do sektoru 13, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace.


II. Zdroj dat

1. Statistická zjišťování

Roční statistické zjišťování NI1-01

2. Administrativní zdroje dat, přebírané údaje 

Systém ISPV, údaje finančního účtu z ČNB.

III. Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru (pokud je relevatní)

Šetření NI1-01 je rozděleno na několik částí – jednotky nad 10 zaměstnanců jsou šetřeny každoročně plošně. Jednotky do 10 zaměstnanců jsou rozděleny do pěti skupin podle právních forem, každá skupina je šetřena jednou za 5 let plošně nebo výběrově (výběr je proveden náhodně) a jsou dopočteny na základní soubor. Za zbytek jednotek je provedena extrapolace.


IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Celá sekvence údajů podle národních účtů, počty jednotek podle právních forem a NACE, dobrovolníci v přepočtených osobách, počet odpracovaných hodin dobrovolníky


V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

Revize jsou navázány na revize národních účtů


VI. Srovnatelnost

1. Srovnatelnost v čase

Výstup je v rámci časové řady srovnatelný

2. Srovnatelnost s jinými výstupy

3. Mezinárodní srovnatelnost


VII. Sezónní očišťování (pokud je relevatní)


VIII. Zveřejňování údajů (popis systému publikování, lze uvést odkazy na výstupy Eurostatu, případně na národní výstupy)

Satelitní účet neziskových institucí je zveřejňován každoročně v polovině měsíce října. Údaje jsou zde publikovány za období T-2, kde T je aktuální rok.

https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_sat


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Příručka o neziskových institucích v systému národních účtů:

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/seriesf_91e.pdf

Publikace na stránkách ČSÚ:

https://apl.czso.cz/nufile/gfjss6fq/SUNI_2020.pdf