Metodika statistiky rostlinné výroby

 

I. Základní vymezení sledovaného odvětví

Statistika rostlinné výroby poskytuje základní informace o rostlinné produkci za subjekty, které obhospodařují zemědělskou půdu a jsou evidované v zemědělském registru.

Zemědělský registr vede Český statistický úřad na základě § 19a zákona č. 89/1995 Sb, o státní statistické službě. Kritéria pro zápis subjektů do zemědělského registru jsou stanovená vyhláškou Českého statistického úřadu č. 126/2001 Sb. a jsou následující:

a) výměra obhospodařované zemědělské půdy nejméně 1 hektar,
b) výměra půdy využívané pro pěstování speciálních zemědělských plodin (vinice, chmelnice, intenzivní sady, okrasné květiny nebo dřeviny, zelenina, kořeninové kultury, kultury léčivých rostlin, semenářské plochy, školky apod.), která činí nejméně 1500 m2,
c) výměra půdy, na které jsou zřízeny skleníky, fóliovníky nebo pařeniště, která činí nejméně 300 m2,
d) chov hospodářských zvířat v počtu nejméně 1 kusu skotu nebo 2 kusů prasat nebo 4 kusů ovcí nebo 4 kusů koz nebo 50 kusů drůbeže nebo 100 kusů králíků nebo 100 kusů kožešinových zvířat, nebo
e) chov sladkovodních ryb na vodní ploše bez zřetele na její výměru.

Statistika rostlinné výroby zahrnuje zemědělské činnosti zařazené podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) do skupin 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých, 01.2 Pěstování trvalých plodin, 01.3 Množení rostlin a 01.5 Smíšené hospodářství.

Zemědělský subjekt (statistická jednotka) je technicko-hospodářská jednotka, která podléhá jednotnému řízení a provádí zemědělské činnosti jako svoji primární nebo sekundární činnost. Statistickými jednotkami jsou právnické i fyzické osoby.

Statistika rostlinné výroby geograficky pokrývá celé území České republiky, výstupy jsou členěné podle krajů (úroveň NUTS 3) nebo regionů soudržnosti (úroveň NUTS 2) na základě Klasifikace statistických územních jednotek (CZ-NUTS).


II. Zdroj dat

1. Statistická zjišťování

1.1.   Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin (Osev 3-01)

Zjišťuje tyto ukazatele:

- Osevní plochy zemědělských plodin (k 31. květnu)
- Zemědělská půda, plochy zemědělských kultur (k 31. květnu)

1.2.   Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin (Zem 6-01)

Zjišťuje tyto ukazatele:

- Sklizeň zemědělských plodin (za sklizňový rok)
- Plochy sklizně zemědělských plodin (k 31. prosinci)
- Počet ovocných stromů a keřů (k 31. prosinci)
- Osevní plochy ozimých plodin pro sklizeň v následujícím roce (k 30. listopadu)
- Spotřeba hnojiv (za hospodářský rok)

1.3.   Odhad sklizně zemědělských plodin – červen (Zem V6), k 10. červnu

Odhad sklizně zemědělských plodin – červenec (Zem V7), k 15. červenci

Odhad sklizně zemědělských plodin – srpen (Zem V8), k 15. srpnu

Odhad sklizně zemědělských plodin – září (Zem V9), k 30. září

Zjišťují ukazatel:

- Odhad hektarového výnosu sklizně zemědělských plodin

Sklizňový rok: kalendářní rok, ve kterém proběhla sklizeň (R).

Hospodářský rok: od 1. července předchozího roku (R-1) do 30. června sklizňového roku (R).

Vzory statistických výkazů jsou k dispozici na http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdf1

Obsah a účel statistických zjišťování, okruh zpravodajských jednotek, způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí údajů jsou uvedeny ve vyhlášce o programu statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok.


2. Administrativní zdroje dat, přebírané údaje

2.1. Integrovaný administrativní a kontrolní systém (IACS)

2.1.1.  Evidence využití půdy (LPIS)

Přebírané ukazatele:

- Plochy zemědělských kultur

2.1.2.  Jednotná žádost - Deklarace plodin, Deklarace veškeré zemědělské půdy (od roku 2023)

Přebírané ukazatele (k 10. červnu 2023):

- Plochy zemědělských plodin
- Plochy zemědělských kultur

2.2. Registr vinic

Přebírané ukazatele:

- Plochy vinic (k 31. květnu)
- Produkce vína, prohlášení o produkci (k 31. prosinci)

2.3. Registr chmelnic

Přebírané ukazatele:

- Plochy chmelnic (k 31. květnu)

2.4. Registr sadů (od roku 2023)

Přebírané ukazatele:

- Plochy sadů podle jednotlivých ovocných druhů (k 30. září)
- Počet ovocných stromů a keřů (k 30. září)


3. Odvozené ukazatele:

Z ukazatelů zjištěných statistickými zjišťováními nebo z administrativních zdrojů se dopočítávají odvozené ukazatele:

- Hektarový výnos sklizně zemědělských plodin
- Výnos sklizně ovoce z jednoho stromu, keře
- Odhad sklizně zemědělských plodin
- Spotřeba hnojiv na 1 hektar hnojené obhospodařované zemědělské půdy


III. Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

Základní soubor je pro všechna statistická zjišťování v rostlinné výrobě jednotný. Základem pro výběr vykazujících subjektů je zemědělský registr, který se průběžně aktualizuje až do data vytvoření základního souboru. Základní soubor zahrnuje subjekty evidované v zemědělském registru, které obhospodařují zemědělskou půdu nebo provozují zemědělskou činnost zařazenou podle klasifikace CZ-NACE do skupin 01.1, 01.2, 01.3 nebo 01.5.

Osev 3-01 – změna způsobu statistického zjišťování

Do roku 2022 se provádělo statistické zjišťování Osev 3-01 jako výběrové. Od roku 2023 se využívají administrativní data z Jednotné žádosti (Deklarace plodin, Deklarace veškeré zemědělské půdy). Údaje za jednotky ze základního souboru, které nejsou zahrnuté v tomto administrativním zdroji, se zjišťují statistickým výkazem.

Zem V6, Zem V7, Zem V8, Zem V9 a Zem 6-01

Statistická zjišťování Zem V6, Zem V7, Zem V8, Zem V9 a Zem 6-01 se provádí jako výběrová šetření se stratifikovaným výběrem. Výběrové soubory jsou vytvořené ze základního souboru na základě příslušnosti k definovanému stratu. Pro zařazení každé jednotky do příslušného strata jsou určující následující kritéria:

- velikostní skupina podle výměry obhospodařované zemědělské půdy, orné půdy nebo speciálních kultur
- výrobní podoblast podle místa hospodaření
- kraj podle místa hospodaření

Pro každé stratum je stanovené procento výběru podle velikostní skupiny. Jednotky s nižším procentem výběru než 100 % jsou generovány náhodným výběrem bez opakování.

Při zpracování dat se pro odhad nešetřené části základního souboru používá metoda vážení. Zjištěné hodnoty ve stratech s výběrem nižším než 100 % jsou váženy koeficienty odpovídajícími procentnímu zastoupení vybraných jednotek.

Ve statistickém šetření Zem 6-01 se hodnoty za jednotky z výběrového souboru, které neposkytly údaje (non-response), nahrazují průměrnou hodnotou ve stratu.


IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

V závorce za názvem ukazatele je uvedený čtyřmístný číselný kód statistické proměnné použitý v statistickém metainformačním systému (SMS) ČSÚ.

Osevní plocha zemědělských plodin (5900): Plocha orné půdy osetá nebo osázená hlavními zemědělskými plodinami na jaře sklizňového roku, u ozimých plodin na podzim předchozího roku a u víceletých plodin v předešlých letech. Nezahrnuje plochy předplodin, meziplodin a následných plodin. Do roku 2022 zahrnuje také školky, od roku 2023 jsou školky uvedené jako samostatný druh zemědělské kultury. Do roku 2016 zahrnuje také osev mimo ornou půdu.

Osevní plocha ozimých plodin (5900): Plocha orné půdy osetá ozimými plodinami k 30. listopadu určená pro sklizeň v následujícím roce.

Plocha sklizně zemědělských plodin (5909): Plocha obhospodařované zemědělské půdy určená ke sklizni.
- Kukuřice, brambory rané a kmín (od roku 2023): plocha sklizená ve sledovaném roce.
- Zelenina (od roku 2018): plocha sklizně odpovídá součtu ploch opakovaně osetých nebo osázených a sklizených ve sledovaném roce. Zahrnuje také plochy pod vysokým přístupným ochranným krytem (skleníky, fóliovníky).
- Chmel, réva vinná a ovocné sady podle jednotlivých druhů: plocha, která je ve sledovaném roce určená ke sklizni (produkční plocha). Nezahrnuje mladé, dosud neplodné výsadby.
- Trvalé travní porosty: sklízená nebo spásaná plocha.

Sklizeň zemědělských plodin (5906): Sklizená produkce zemědělských plodin určená k prodeji nebo pro přímou spotřebu. Sklizeň je uvedená ve standardní čistotě. Vlhkost sklizně obilovin na zrno, luskovin a bílkovinných plodin na zrno, olejnin a pícnin je uvedená v tabulce 1.

Tabulka 1: Vlhkost sklizně zemědělských plodin

Plodina/skupina plodin Vlhkost sklizně
(%)
Obiloviny na zrno 14
Luskoviny a bílkovinné plodiny na zrno 14
Olejniny (mimo sóju) 9
Sója 14
Pícniny na orné půdě 15
- kukuřice na zeleno 65
- obiloviny na zeleno (mimo kukuřici) 83
- jetel, vojtěška, jetelinotravní směsi a ostatní jeteloviny 15
- luskoviny na zeleno a směsi plodin poutajících dusík (mimo jetelinotravní směsi) 83
- ostatní pícniny na orné půdě 83

Hektarový výnos sklizně zemědělských plodin (5908): Vypočítá se jako podíl sklizně zemědělských plodin a sklizňové nebo osevní plochy zemědělských plodin.
- Kukuřice, brambory rané, kmín (od roku 2023), zelenina (od roku 2018), chmel, réva vinná a trvalé travní porosty: hektarový výnos se počítá ze sklizňové plochy.
- Ostatní plodiny: hektarový výnos se počítá z osevní plochy.

Počet ovocných stromů a keřů (6494): Počet pěstovaných ovocných stromů nebo keřů. Zahrnuje životaschopné ovocné stromy a keře všech věkových kategorií, včetně mladých ještě neplodných výsadeb.

Výnos sklizně ovoce z jednoho stromu, keře (6868): Vypočítá se jako podíl sklizně ovoce a počtu ovocných stromů nebo keřů.

Odhad hektarového výnosu zemědělských plodin (6493): Odhadovaná sklizeň zemědělských plodin v tunách na 1 ha osevní plochy.

Odhad sklizně zemědělských plodin (6896): Vypočítá se ze zjištěného odhadu hektarového výnosu a osevní plochy zemědělských plodin.

Obhospodařovaná zemědělská půda (5937): Zahrnuje ornou půdu, trvalé travní porosty, vinice, chmelnice, ovocné sady, školky, zahrady (do roku 2022) a ostatní trvalé kultury (od roku 2016).

Orná půda (5919): Zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se za účelem produkce pěstují v pravidelném sledu zemědělské plodiny nebo plochy orné půdy, které jsou k dispozici pro rostlinnou výrobu, ale jsou ponechány ladem (úhor). Zahrnuje také plochy pod vysokým přístupným ochranným krytem (skleníky, fóliovníky). Do roku 2022 zahrnuje také školky, od roku 2023 jsou školky uvedené jako samostatný druh zemědělské kultury.

Úhor (5921): Orná půda ležící ladem, která není využitá k produkci zemědělských plodin v průběhu sledovaného roku. Zahrnuje ornou půdu bez porostu, přírodně osemeněnou, s porostem vyseté plodiny nebo s porostem trav a jiných bylinných pícnin.

Chmelnice (5923): Zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstuje chmel a je opatřená opěrným zařízením pro pěstování chmele. Započítává se související manipulační prostor.

Vinice (5929): Zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázená keři révy vinné a je opatřena opěrným zařízením pro pěstování révy vinné. Započítává se související manipulační prostor.

Ovocné sady (5940): Zemědělsky obhospodařovaná půda rovnoměrně a souvisle osázená ovocnými stromy nebo ovocnými keři. Zahrnuje také související manipulační prostor. Nezahrnuje krajinotvorné sady, podnožové a množitelské porosty, osamoceně rostoucí ovocné stromy a plochy s liniovou výsadbou podél cest (aleje, stromořadí). Od roku 2018 zahrnuje výsadby s minimální hustotou 100 ovocných stromů nebo 800 ovocných keřů na 1 hektar.

Školky: Zemědělsky obhospodařovaná půda s mladými rostlinami nebo dřevinami pěstovanými za účelem pozdějšího přesazení. Zahrnuje révové a podnožové školky, ovocnářské školky a školky bobulovin, školky okrasných rostlin a dřevin, komerční lesní školky (s výjimkou lesních školek na lesní půdě určených pro vlastní potřebu), školky stromů a keřů pro přesazení do zahrad, parků, podél silnic a na nábřeží (například rostliny pro živé ploty, keře růží a jiné okrasné keře, okrasné jehličnany). Od roku 2023 zahrnují také chmelové školky.

Trvalé travní porosty (5931): Zemědělsky obhospodařovaná půda s přírodními nebo uměle vytvořenými trvalými travními porosty nebo pastvinami nezahrnutá do systému střídání plodin po dobu pěti a více let.

Trvalé kultury jinde neuvedené: Zemědělsky obhospodařovaná půda s jinými trvalými kulturami, například krajinotvornými sady (od 2018), vánočními stromky pěstovanými mimo lesní půdu, plochy pro pěstování lanýžů. Od 2016 do 2022 zahrnují také rychle rostoucí dřeviny pěstované na výmladkových plantážích. Krajinotvorné sady jsou plochy rovnoměrně osázené ovocnými stromy ve tvaru polokmenu nebo vysokokmenu o minimální hustotě 50 životaschopných jedinců na hektar s bylinným pokryvem v meziřadí. Nesplňují definici ovocných sadů. Základním účelem není produkce ovoce, ale zachování odrůdové rozmanitosti, kulturního dědictví a zemědělského rázu krajiny.

Spotřeba hnojiv za hospodářský rok: Zahrnuje spotřebu hnojiv vykázanou jednotkami z výběrového souboru (bez odhadu za nešetřenou část základního souboru).

Hospodářský rok je období od 1. července předchozího roku do 30. června sklizňového roku.

Spotřeba minerálních hnojiv (6532): Množství spotřebovaných minerálních hnojiv na obhospodařované zemědělské půdě. Zahrnuje spotřebu dusíku (N), oxidu fosforečného (P2O5) a oxidu draselného (K2O). Je uvedena v tunách čistých živin.

Spotřeba vápenatých hnojiv (6510): Množství spotřebovaných vápenatých hnojiv na obhospodařované zemědělské půdě. Je uvedena v tunách.

Spotřeba statkových hnojiv (6513): Množství spotřebovaných statkových hnojiv na obhospodařované zemědělské půdě. Zahrnuje spotřebu hnoje, kejdy, močůvky a jiných statkových hnojiv. Nezahrnuje vedlejší nebo hlavní produkty vzniklé při pěstování zemědělských plodin, tedy skliditelné posklizňové zbytky, slámu, chrást nebo plodiny na zelené hnojení. Je uvedena v tunách.

Spotřeba organických hnojiv (6518): Množství spotřebovaných organických hnojiv na obhospodařované zemědělské půdě. Je uvedena v tunách.

Spotřeba organominerálních hnojiv (6519): Množství spotřebovaných organominerálních hnojiv na obhospodařované zemědělské půdě. Je uvedena v tunách.

Spotřeba hnojiv na 1 hektar hnojené obhospodařované zemědělské půdy: Vypočítá se jako podíl spotřeby hnojiv a hnojené obhospodařované zemědělské půdy. Hnojená obhospodařovaná zemědělská půda zahrnuje obhospodařovanou zemědělskou půdu jednotek z výběrového souboru, které vykázaly spotřebu hnojiv.

V příloze:

- Položky číselníků ČSÚ použité ve statistice rostlinné výroby.
-
Převodník (mapování) mezi položkami číselníku plodin MZe a položkami výkazu Osev 3-01.


V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

Zpětné opravy a revize se ve statistice rostlinné výroby běžně neprovádí.

Postup zpřesnění odhadů

Odhady osevních ploch ozimých plodin k 30. listopadu roku předcházejícího sklizňovému roku (R-1) zjišťované statistickým zjišťováním Zem 6-01 se upřesňují osevními plochami k 31. květnu sklizňového roku (R), které se zjišťují statistickým zjišťováním Osev 3-01.

První odhad sklizně zemědělských plodin zjišťovaný v červnu sklizňového roku statistickým zjišťováním Zem V6 se upřesňuje v průběhu měsíců července, srpna a září statistickými zjišťováními Zem V7, Zem V8 a Zem V9. Konečné výsledky sklizně zemědělských plodin za sklizňový rok se zjišťují statistickým zjišťováním Zem 6-01.


VI. Srovnatelnost

6.1 Srovnatelnost v čase

Údaje jsou od roku 2002 srovnatelné s přihlédnutím k metodickým změnám.

Metodické změny:

Statistické zjišťování Osev 3-01 se do roku 2022 provádělo jako výběrové zjišťování, od roku 2023 se využívá administrativní zdroj dat (Jednotná žádost: Deklarace plodin, Deklarace veškeré zemědělské půdy). Případné rozdíly jsou způsobeny změnou metodiky.

Změny ve struktuře sledovaných plodin ve statistice rostlinné výroby od roku 2023:

Zemědělské plodiny na orné půdě – nové položky:
- Pšenice tvrdá
-
Pohanka
-
Směsi obilovin na zrno (nahrazují dvě položky sledované do roku 2022: Směsi obilovin na zrno jarní a Směsi obilovin na zrno ozimé)
-
Vikev
-
Řepka ozimá
-
Řepka jarní
-
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (nahrazují dvě položky sledované do roku 2022: Léčivé rostliny a Kořeninové rostliny)
-
Meloun vodní
-
Tykve
-
Chřest
-
Ostatní kořenová a cibulová zelenina
-
Ostatní košťálová zelenina
-
Ostatní plodová zelenina
-
Ostatní lusková zelenina
-
Ostatní listová zelenina
-
Produkce, sklizňová plocha pod skleníky, fóliovníky (vysokým přístupným ochranným krytem): okurky, rajčata, papriky, saláty a jahodník

Plodiny mimo ornou půdu – nové položky:
- Žampiony
-
Ostatní pěstované houby

Ovocné druhy – nové položky:
- Slivoně, švestky (nahrazují dvě položky sledované do roku 2022: Švestky pravé a pološvestky, Slívy, renklódy a mirabelky)
-
Rybíz černý
-
Rybíz červený a bílý
-
Borůvky
-
Ostatní jádroviny
-
Ostatní peckoviny
-
Ostatní bobuloviny (zahrnují také angrešt, který byl do roku 2022 sledovaný samostatně)
-
Ostatní skořápkoviny

Zemědělské kultury:
-
Školky: od roku 2023 samostatný druh zemědělské kultury, do roku 2022 jsou zahrnuté v orné půdě.
-
Zahrady: od roku 2023 se zahrady nesledují, do roku 2022 jsou zahrnuté v obhospodařované zemědělské půdě.

Metodické poznámky:

Osevní plochy zemědělských plodin:
- do roku 2022 zahrnují také školky.
-
do roku 2016 zahrnují také osev mimo ornou půdu.

Pšenice setá ozimá, pšenice setá jarní: do roku 2022 zahrnují také pšenici tvrdou.

Směsi obilovin na zrno: nahrazují dvě položky sledované do roku 2022: Směsi obilovin na zrno jarní a Směsi obilovin na zrno ozimé.

Ostatní obiloviny na zrno: do roku 2022 zahrnují také pohanku, od roku 2023 je pohanka uvedená samostatně.

Hrách polní na zrno: od roku 2017 zahrnuje také pelušku (hrách rolní).

Ostatní luskoviny a bílkovinné plodiny na zrno:
- do roku 2022 zahrnují také vikev na zrno, od roku 2023 je vikev na zrno uvedená samostatně.
- do roku 2008 zahrnují také lupinu, od roku 2009 je lupina uvedena samostatně.
- do roku 2005 a v období 2009 až 2017 zahrnují také bob polní na zrno, v období od 2006 do 2008 a od roku 2018 je bob polní na zrno uvedený samostatně.

Brambory (mimo rané a sadbové): do roku 2005 zahrnují také sadbové brambory, od roku 2006 jsou sadbové brambory uvedené samostatně.

Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny: nahrazují dvě položky sledované do roku 2022: Léčivé rostliny a Kořeninové rostliny.

Energetické plodiny jinde neuvedené: do roku 2015 zahrnují také rychle rostoucí dřeviny.

Ostatní technické plodiny:
- od roku 2011 zahrnují také len přadný, do roku 2010 je len přadný uvedený samostatně.
- do roku 2010 zahrnují také energetické plodiny jinde neuvedené a konopí, od roku 2011 jsou energetické plodiny j.n. a konopí uvedené samostatně.

Pícniny na orné půdě: od roku 2023 se pícniny nerozdělují na jednoleté a víceleté.

Sklizeň pícnin na orné půdě:
- od roku 2017 je sklizeň uvedená ve stanovené vlhkosti (Tabulka 1).
- do roku 2016 je sklizeň pícnin uvedena v seně (v suchém stavu) nebo na zeleno (v čerstvém stavu), přehled je uvedený v Tabulce 2.
- součtová položka Pícniny na orné půdě není v časové řadě do roku 2016 a od roku 2017 bez předchozího přepočtu srovnatelná.

Tabulka 2: Sklizeň pícnin do roku 2016 a vlhkost sklizně od roku 2017

Plodina, skupina plodin do 2016 od 2017
vlhkost sklizně (%)
Pícniny na orné půdě v seně (v suchém stavu) 15
Jednoleté pícniny (do 2022) na zeleno (v čerstvém stavu) 65
- kukuřice na zeleno 65
- ostatní jednoleté pícniny 83
Víceleté pícniny (do 2022) v seně (v suchém stavu) 15

Jetel: do roku 2022 zahrnuje pouze jetel luční, od roku 2023 všechny druhy jetelů.

Jetelinotravní směsi a ostatní jeteloviny (do roku 2022 název položky Ostatní víceleté pícniny):
- do roku 2022 nezahrnují jednoleté jeteloviny.
- do roku 2010 zahrnují také dočasné travní porosty a pastviny.

Luskoviny na zeleno a směsi plodin poutajících dusík (do roku 2022 název položky: Jednoleté luskoviny na zeleno): do roku 2022 zahrnují také jednoleté jeteloviny.

Ostatní pícniny na orné půdě (do roku 2022 název položky: Ostatní jednoleté pícniny na zeleno): do roku 2010 zahrnují také obiloviny na zeleno (mimo kukuřici) a jednoleté luskoviny na zeleno.

Zelenina konzumní: do roku 2017 je uvedená osevní plocha, od roku 2018 je uvedená osevní i sklizňová plocha.

Květák a brokolice: do roku 2010 nezahrnuje brokolici.

Saláty: do roku 2016 zahrnují pouze salát hlávkový, od roku 2017 všechny druhy salátů.

Ostatní zelenina:
- do roku 2022 zahrnuje také tykve, meloun vodní, chřest, ostatní kořenovou a cibulovou zeleninu, ostatní košťálovou zeleninu, ostatní plodovou zeleninu, ostatní luskovou zeleninu a ostatní listovou zeleninu. Od roku 2023 jsou tyto položky uvedené samostatně.
- do roku 2017 zahrnuje také papriky, špenát a řepu salátovou, od roku 2018 jsou papriky, špenát a řepa salátová uvedené samostatně.
- do roku 2010 zahrnuje také brokolici, ředkvičky, pór a saláty. Od roku 2011 je brokolice uvedená společně s květákem a ředkvičky, pór a saláty jsou uvedené samostatně.

Květiny a okrasné rostliny: do roku 2010 zahrnují také školky okrasných rostlin.

Plodiny na semeno a sadbu: do roku 2013 nezahrnuje plochy pícnin na semeno.

Ostatní plodiny (včetně pokusných ploch):
- do roku 2022 zahrnuje také plochy víceletých plodin pěstovaných na orné půdě bez produkce ve sledovaném roce, např. kmín.
-
do roku 2015 zahrnuje také vánoční stromky pěstované na orné půdě.

Školky:
- od roku 2023 jsou uvedené jako samostatný druh zemědělské kultury.
- do roku 2022 jsou zahrnuté v orné půdě.
- od roku 2011 zahrnují také školky okrasných rostlin.

Ostatní trvalé kultury: zjišťují se od roku 2016.
- od roku 2023 nezahrnují rychle rostoucí dřeviny pěstované na výmladkových plantážích.
- od roku 2018 zahrnují také krajinotvorné sady.
- od roku 2016 zahrnují také vánoční stromky pěstované mimo lesní půdu a rychle rostoucí dřeviny pěstované na výmladkových plantážích.

Ovocné druhy (celkem):
- od roku 2023 zahrnují také borůvky, ostatní jádroviny, ostatní peckoviny, ostatní bobuloviny, ostatní skořápkoviny.
-
od roku 2018 zahrnují také maliník.

Slivoně, švestky: nahrazují dvě položky sledované do roku 2022: Švestky pravé a pološvestky a Slívy, renklódy a mirabelky.

Angrešt: od roku 2023 zahrnutý v ostatních bobulovinách.


6.2. Srovnatelnost s jinými výstupy

Výstupy statistiky rostlinné výroby jsou srovnatelné s Integrovaným šetřením v zemědělství (IFS) v ukazatelích osevní plochy zemědělských plodin a zemědělská půda (plochy zemědělských kultur) s přihlédnutím k prahovým hodnotám pro zařazení vykazujících jednotek do IFS.


6.3. Mezinárodní srovnatelnost

Data za statistiku rostlinné výroby jsou mezinárodně srovnatelná.

Odlišnosti dat zveřejněných v databázi Eurostatu a dat zveřejněných ČSÚ podle národní metodiky:

Chmel, chmelnice:
- Eurostat: chmel je zahrnutý v technických plodinách (orná půda).
- ČSÚ: chmelnice jsou uvedené jako samostatný druh zemědělské kultury.

Školky:
- Eurostat: školky jsou uvedené jako samostatný druh zemědělské kultury.
- ČSÚ: do roku 2022 jsou školky zahrnuté v orné půdě, od roku 2023 jsou v souladu s metodikou Eurostatu uvedené jako samostatný druh zemědělské kultury.

Metodické poznámky:

Definice některých plodin nebo skupin plodin podle metodiky ČSÚ jsou odlišné od metodiky Eurostatu. Jedná se ve většině případů o plodiny s nevýznamnou výměrou a produkcí. Tyto odlišnosti nemají vliv na srovnatelnost dat mezi jednotlivými členskými státy EU.

Pšenice setá jarní, Pšenice setá ozimá: do roku 2022 zahrnují tyto položky také pšenici tvrdou. Od roku 2023 jsou tyto položky v souladu s metodikou Eurostatu. Pšenice tvrdá je uvedená samostatně.

Kukuřice na zrno: nezahrnuje kukuřici CCM (Corn-cob-mix).

Ostatní obiloviny na zrno j.n.: zahrnují také čirok.

Řepka ozimá a řepice: do roku 2022 zahrnuje také řepku jarní a nezahrnuje řepici. Od roku 2023 je tato položka v souladu s metodikou Eurostatu. Řepka jarní je uvedená samostatně.

Ostatní olejniny j.n.: do roku 2022 zahrnují také řepici. Od roku 2023 je tato položka v souladu s metodikou Eurostatu a řepice je uvedena v položce Řepka ozimá a řepice.

Ostatní technické plodiny j.n.: zahrnují také len přadný.

Kukuřice na zeleno: zahrnuje také kukuřici CCM (Corn-cob-mix).

Ostatní kořenová zelenina j.n.: do roku 2022 zahrnuje pouze petržel. Od roku 2023 je tato položka v souladu s metodikou Eurostatu.

Ostatní košťálová zelenina j.n.: do roku 2022 zahrnuje pouze kedlubny. Od roku 2023 je tato položka v souladu metodikou Eurostatu.

Ostatní zelenina j.n.: do roku 2022 zahrnuje také tykve, meloun vodní, chřest, ostatní kořenovou a cibulovou zeleninu, ostatní košťálovou zeleninu, ostatní plodovou zeleninu, ostatní luskovou zeleninu a ostatní listovou zeleninu. Od roku 2023 je tato položka v souladu s metodikou Eurostatu.

Broskvoně: zahrnují také nektarinky.

Ostatní bobuloviny j.n.: do roku 2022 zahrnují pouze angrešt. Od roku 2023 je tato položka v souladu s metodikou Eurostatu.


VII. Sezónní očišťování

Sezónní očišťování se ve statistice rostlinné výroby neprovádí.


VIII. Zveřejňování údajů

Veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=30840

Publikace: https://www.czso.cz/csu/czso/zemedelstvi-publikace

- Soupis ploch osevů - k 31. 5.
- Odhady sklizně - operativní zpráva - k 10. 6.
- Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 7.
- Odhady sklizně - operativní zpráva - k 15. 8.
- Odhady sklizně - operativní zpráva - k 30. 9.
- Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin

Rychlé informace: https://www.czso.cz/csu/czso/zemedelstvi

- Odhady sklizní - červen
- Odhady sklizní - červenec
-
Odhady sklizní - září

Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/zem_cr

Otevřená data: https://www.czso.cz/csu/czso/otevrena-data-v-katalogu-produktu-csu

Termíny zveřejnění jsou uvedeny v katalogu produktů: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu

Databáze Eurostatu: http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Zpráva o kvalitě (anglicky): https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/apro_cp_esms.htm

Právní předpisy:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/543/oj

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1557 ze dne 13. července 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 o statistice plodin:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1557/oj

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2379 ze dne 23. listopadu 2022 o statistice zemědělských vstupů a výstupů, změně nařízení Komise (ES) č. 617/2008 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady 96/16/ES (účinnost od 1. 1. 2025):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32022R2379

 

Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Lhotská, tel. 274052291, e-mail: dagmar.lhotska@czso.cz

 

  • Ke stažení:

  • Metodika statistiky rostlinné výroby
  • Příloha: Položky číselníků použité ve statistice rostlinné výroby
  • Příloha: Převodník (mapování) mezi položkami číselníku plodin MZe a položkami výkazu Osev 3-01