Metodika statistiky lesnictví

 

I. Základní vymezení

Statistika lesnictví poskytuje základní informace o lesnických činnostech jako je těžba dřeva nebo zalesňování. Do lesnictví se zařazují subjekty, jejichž činnost spočívá v zalesňování a obnově lesa, pěstování lesa, těžbě dřeva a ostatní lesnické činnosti.
 

II. Zdroj dat

Zdrojem dat pro statistiku lesnictví jsou především statistická zjišťování, využívají se také administrativní zdroje dat.

1. Statistická zjišťování

Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví (Les 8-01)

Zjišťuje tyto ukazatele:

- těžba dřeva vč. nahodilé těžby dřeva

- zalesňování a obnova lesa

- dodávky dříví

- bilance holin

- zaměstnanci a mzdy lesnické činnosti

- prořezávky, probírky a ostatní ukazatele

 
2. Administrativní zdroje dat, přebírané údaje
 

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK): výměra lesních pozemků

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL): porostní plocha, plochy dřevin

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR: lesní požáry

III. Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

Soubor zpravodajských jednotek je tvořen kombinací jednotek s převažující činností lesnictví a těžba dřeva (Klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE) oddíl 02) s daným počtem zaměstnanců a jednotek s určitou výměrou lesa (podrobněji v Programu statistických zjišťování https://www.czso.cz/csu/vykazy/program_statistickych_zjistovani). Data jsou dopočítávána s využitím zjištěných dat.

IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Těžba dřeva zahrnuje vytěžené dřevo - hmotu hroubí a část nehroubí (nezahrnuje těžební zbytky), včetně těžby v tzv. samovýrobě. Hroubí zahrnuje dřevní hmotu nadzemní části stromu v průměru od 7 cm s kůrou. Započítává se dříví získané z těžebních i pěstebních zásahů, vč. těžby nahodilé.

Nahodilá těžba dřeva zahrnuje údaje za nahodilé těžby a kalamity všeho druhu (abiotické a biotické příčiny). Do celkového rozsahu se zahrnují též souše, ojedinělé polomy, vývraty, veškerá lapáková hmota položená za účelem zachycení kůrovců a jedinci, ve kterých zimuje škodlivý hmyz (kůrovci apod.). Nahodilá těžba dřeva (zpracovaná) představuje množství zpracovaného dřeva v rámci nahodilé těžby.

Dodávky dříví zahrnují vytěženou dřevní hmotu hroubí a část nehroubí dodanou pro tuzemské i zahraniční odběratele a pro vlastní spotřebu, bez ohledu na místo dodávky (těžební zbytky a lesní štěpka nejsou započteny). Hroubí zahrnuje dřevní hmotu nadzemní části stromu v průměru od 7 cm s kůrou.

Zalesňování představuje zalesnění a obnovu lesa provedené uměle - síjí a sadbou (tj. výsev a výsadba lesa, bez plochy přirozené obnovy lesa). Patří sem plochy poprvé i opakovaně zalesněné, vylepšování lesních kultur a doplňování náletů (přepočtené na plochu plného zalesnění). Od r. 2002 včetně obnovy pod porostem (podsadba a podsíje).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (ve fyzických osobách) zahrnuje všechny kategorie stálých, sezónních i dočasných zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli (aritmetický průměr průměrných počtů zaměstnanců). Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený je přepočtem průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu. Manuálně pracující spadají do tříd 6 až 9 dle klasifikace zaměstnání.

Mzdy bez ostatních osobních nákladů zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubé mzdy.

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc.

Prořezávky jsou výchovné zásahy v mladých porostech, jejichž účelem je zejména snížení hustoty porostu a úprava zdravotního i jakostního stavu porostu. Zahrnuje se celková plocha prořezávek, čistek a plecích sečí (pročistky), patří sem i prořezávky břehových porostů.

Probírky jsou výchovné zásahy v předmýtních lesních porostech (navazují na prořezávky - pročistky), které slouží k usměrnění vlastností porostu po stránce produkční, zajištění odolnosti a stability porostu. Patří sem zejména úpravy porostní skladby, tvarová výchova porostu a zpevnění porostu. Probírka se uskutečňuje odstraněním porostní složky hospodářsky nevhodné a nežádoucí ve prospěch porostní složky nadějné.

 

V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

Zpětné opravy a revize se ve statistice lesnictví běžně neprovádějí.

 

VI. Srovnatelnost

Od roku 2002 se u zalesňování a obnovy lesa započítává i plocha pod porostem.

 

VII. Sezónní očišťování

Ve statistice lesnictví se neprovádí sezónní očišťování.

 

VIII. Zveřejňování údajů

Publikace: https://www.czso.cz/csu/czso/lesnictvi

- Lesnictví

- Historie a současnost lesního a vodního hospodářství - 1950 – 2011

Časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-od-roku-1989-v-cislech-aktualizovano-2682022#09

Veřejná databáze: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=statistiky#katalog=30841

Otevřená data: https://www.czso.cz/csu/czso/otevrena-data-v-katalogu-produktu-csu-seznam?filtr=true&skupiny=10&vlastnosti=22

Termíny zveřejnění jsou uvedeny v katalogu produktů: https://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu?filtr=true&skupiny=10

 

IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Podrobnější metodika je dostupná v publikacích.
 

New EU Forest Strategy for 2030

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0572