Metodika naturálních ukazatelů v dopravě

 

      I.          Zdroj dat

Zdrojem dat jsou především údaje, které jsou čerpány z výkaznictví Ministerstva dopravy.  Formuláře statistických výkazů Ministerstva dopravy jsou k dispozici na https://www.czso.cz/csu/vykazy/program_statistickych_zjistovani

Data za nehody v silniční dopravě jsou přebírána z Policejního prezidia ČR. Údaje za přepravu ropy potrubní dopravou a infrastruktura potrubní dopravy jsou zpracovány ze statistických zjišťování ČSÚ.

    II.          Obsah časových řad

Zveřejňované časové řady za naturální ukazatele v dopravě jsou rozděleny do sekcí:

Dopravní infrastruktura, která zahrnuje časové řady za infrastrukturu železniční dopravy, silniční dopravy, elektrické trakce městské hromadné dopravy, splavné vodní cesty pro pravidelnou dopravu, infrastruktura letecké dopravy a potrubní dopravy. Tyto časové řady jsou vydávány s roční periodicitou.

Dopravní park, který zahrnuje časové řady za vozový park v železniční dopravě, dopravní park v silniční dopravě, dopravní park elektrické trakce podniků MHD, vnitrozemské vodní dopravy, letecké dopravy a údaje za první registraci silničních vozidel (data pouze do roku 2013). Tyto časové řady jsou vydávány s roční periodicitou.

Osobní doprava, která zahrnuje časové řady za přepravu cestujících železniční dopravou, veřejnou autobusovou dopravou, městskou hromadnou dopravou, obchodní leteckou přepravu cestujících a výkony letišť v osobní letecké dopravě. Tyto časové řady jsou vydávány čtvrtletně.

Nákladní doprava, která zahrnuje časové řady za železniční nákladní dopravu, silniční nákladní dopravu, vnitrozemskou vodní nákladní dopravu, leteckou nákladní dopravu a přepravu ropy potrubní dopravou. Zahrnuje také 2 tabulky za silniční nákladní dopravu – přeprava zboží podle komodit (v tunách a v tunokilometrech). Všechny tyto časové řady jsou vydávány čtvrtletně. V sekci nákladní doprava jsou dále publikovány časové řady s roční periodicitou vydávání, a to 2 tabulky za železniční nákladní dopravu – přeprava zboží dle komodit (v tunách a v tunokilometrech) a 2 tabulky za vnitrozemskou vodní nákladní dopravu - přeprava zboží dle komodit (v tunách a v tunokilometrech).

Nehody v dopravě, která zahrnuje časové řady za nehody v železniční dopravě, silniční dopravě, vnitrozemské vodní dopravě a v letecké dopravě. Jsou vydávány s roční periodicitou kromě tabulky 2 Nehody v silniční dopravě, která se vydává čtvrtletně.

 III.          Definice pojmů a ukazatelů

Železniční dopravou se rozumí přeprava věcí mezi místem nakládky a vykládky nebo přeprava cestujících mezi místem nástupu a místem výstupu železničními vozidly.

Silniční nákladní dopravou se rozumí přeprava věcí nákladními silničními vozidly registrovanými ve vykazující zemi. Nákladním silničním vozidlem se rozumí silniční vozidlo výhradně nebo především určené pro přepravu věcí (např. nákladní automobil, přívěs, návěs).

Veřejnou silniční osobní dopravou se rozumí přeprava cestujících z místa nástupu do místa výstupu autobusy, které jsou vybaveny pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče. Vyjímá se přeprava cestujících uskutečněná v rámci městské hromadné dopravy.

Městskou hromadnou dopravou se rozumí přeprava cestujících uspokojující dopravní potřeby městského centra nebo aglomerace, jakož i dopravní potřeby mezi nimi a jejich okolím, která je uskutečňována s využitím autobusů, trolejbusů, tramvají a metra.

Vnitrozemskou vodní dopravou se rozumí každý přesun cestujících nebo věcí po splavných vnitrozemských vodních cestách pomocí plavidel registrovaných ve vykazující zemi.

Obchodní leteckou dopravou se rozumí letecká přeprava věcí za úplatu a letecká přeprava cestujících za úplatu prováděná tuzemskými leteckými dopravci na základě licence pro provozování obchodních letů.

Potrubní přepravou ropy se rozumí jak přeprava ropy ropovody, tak i dodávka ropy ropovody. Přepravou se rozumí pohyb ropy ropovody od hranic do nádrží na centrálním tankovišti ropy. Dodávkou se rozumí pohyb ropy do nádrží zákazníka nejen přímo z ropovodu, ale i z nádrží na centrálním tankovišti ropy.

Vnitrostátní dopravou se rozumí přeprava věcí vozidly nebo plavidly registrovanými ve vykazující zemi mezi dvěma místy (z místa nakládky do místa vykládky) ve vykazující zemi nebo přeprava cestujících mezi dvěma místy (z místa nástupu do místa výstupu) ve vykazující zemi. U potrubní přepravy je zahrnuta ropa, která byla čerpána dle požadavků zákazníka.

Mezinárodní dopravou se rozumí přeprava věcí vozidly nebo plavidly registrovanými ve vykazující zemi z místa nakládky do místa vykládky, přičemž alespoň jedno z těchto míst neleží na území vykazující země nebo přeprava cestujících mezi dvěma místy (z místa nástupu do místa výstupu), přičemž alespoň jedno z těchto míst neleží na území vykazující země. U potrubní přepravy je zahrnuta ropa, která byla načerpána přímo do nádrží centrálního tankoviště.

Dovozem věcí se rozumí přeprava věcí, kde nakládka věcí je mimo území České republiky a vykládka věcí je na území České republiky.

Vývozem věcí se rozumí přeprava věcí, kde nakládka věcí je na území České republiky a vykládka věcí je mimo území České republiky.

Tranzitní přepravou věcí se rozumí přeprava věcí, kde prochází zásilka územím ČR bez nakládky, vykládky nebo překládky.

Kabotáží se rozumí vnitrostátní přeprava věcí pro cizí potřebu dočasně provozovaná na území jiné země než je země registrace vozidla nebo plavidla.

Přepravou věcí ve třetích zemích se rozumí přeprava věcí prováděná nákladními silničními vozidly (pro silniční nákladní dopravu)/ plavidly (pro vnitrozemskou vodní nákladní dopravu) registrovanými v jedné zemi, která je vykazující zemí, mezi místem nakládky v druhé zemi a místem vykládky ve třetí zemi.

Železničním vozidlem se rozumí registrované mobilní zařízení pohybující se výhradně po kolejích buď vlastním pohonem, nebo tažené jiným vozidlem.

Silničním vozidlem se rozumí registrované motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí.

Letadlem se rozumí registrovaný stroj způsobilý k létání nezávisle na zemském povrchu určený k dopravě osob či materiálu schopný bezpečného vzletu a přistání a je alespoň částečně řiditelný.

Plavidlem se rozumí registrované plovoucí těleso určené pro službu na vodě, např. pro přepravu nákladů a osob nebo nesení různých strojů a zařízení, zahrnuje lodě, plovoucí stroje, plovoucí zařízení a vory.

Vozidlem elektrické trakce městské hromadné dopravy se rozumí registrované drážní vozidlo s elektrickým pohonem primárně určené pro přepravu osob v rámci městské hromadné dopravy.

Trolejbusem se rozumí vozidlo napájené z trolejového vedení, provozované na pozemních komunikacích a určené pro hromadnou přepravu osob.

Tramvají se rozumí povrchový prostředek městské hromadné dopravy, napájený z trolejového vedení a provozovaný na samostatném kolejovém tělese.

Metrem se rozumí kapacitní páteřní prostředek městské hromadné dopravy osob, provozovaný na segregované dopravní cestě pod úrovní terénu s využitím železniční technologie a elektrického pohonu.

Autobusem se rozumí automobil vybavený pro přepravu více než devíti osob včetně řidiče.

Cestujícím v osobní dopravě se rozumí osoba, kterou je dopravce zavázán přepravit v souladu s přepravním řádem a tarifem.

Přepravním výkonem v osobní dopravě (v osobokilometrech) se rozumí součet vzdáleností, na kterou byli přepraveni jednotliví cestující. V případě mezinárodní železniční dopravy se uvažuje pouze vzdálenost ujetá na území vykazující země.

Průměrná přepravní vzdálenost osobní dopravy se rozumí průměrná vzdálenost, na kterou je přepravován cestující. Vypočítá se jako podíl přepravního výkonu osobní dopravy a počtu cestujících. V případě mezinárodní železniční dopravy se uvažuje pouze vzdálenost ujetá na území vykazující země.

Přepravou věcí v nákladní dopravě se rozumí věci, které je dopravce zavázán přepravit. Do přepravených věcí se nezahrnují zavazadla cestujících.

Přepravním výkonem v nákladní dopravě (tunokilometrech) se rozumí součet jednotlivých součinů hmotnosti přepravených věcí a vzdálenosti, na kterou byly přepravené věci přepraveny. V případě mezinárodní železniční dopravy se uvažuje pouze vzdálenost ujetá na území vykazující země.

Průměrná přepravní vzdálenost nákladní dopravy se rozumí průměrná vzdálenost, na kterou jsou přepravovány věci. Vypočítá se jako podíl přepravního výkonu nákladní dopravy a hmotnosti přepravených věcí. V případě mezinárodní železniční dopravy se uvažuje pouze vzdálenost ujetá na území vykazující země.

Přepravou věcí dle komodit se rozumí údaje o přepravě věcí dle jednotlivých komodit. Použitý číselník naleznete na www stránce http://www.sydos.cz/cs/ciselniky08/cis2008.htm. Jedná se o Číselník jednotlivých skupin přepravovaných věcí NST 2007 s vazbou na Standardní klasifikaci produkce (SKP 2008).

Vážnou nehodou v provozu na železnici se rozumí každá nehoda, na které se podílí nejméně jedno železniční vozidlo v pohybu a při níž je vážně zraněna nebo usmrcena nejméně jedna osoba nebo při níž dojde ke značným hmotným škodám na vozidle, na kolejích, na jiných zařízeních nebo na životním prostředí nebo která má za následek rozsáhlé narušení dopravy.

Dopravní nehodou se rozumí událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu. Statistickému sledování podléhají nehody v silničním provozu, které byly nahlášeny Policii České republiky.

Nehodou v provozu na vodní cestě se rozumí událost, k níž došlo v provozu na vodní cestě nebo v příčinné souvislosti s ním a která má za následek poškození nebo zničení plavidla, poškození nebo znehodnocení přepravovaného nákladu, pokud tyto následky nevyplynuly z povahy samotného nákladu, dále poškození vodní cesty nebo stavby na ní, újmu na zdraví nebo smrt účastníků provozu na vodní cestě.

Nehodou v letecké dopravě se rozumí událost spojená s provozem letadla, ke které došlo od nástupu osob do letadla s úmyslem letět a okamžikem výstupu všech těchto osob, přičemž:

a) byl někdo během této doby smrtelně nebo těžce zraněn v souvislosti s provozováním letecké dopravy s výjimkou případů, kdy např. ke zranění došlo přirozeným způsobem, šlo o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestující a posádku

b) letadlo bylo poškozeno nebo trpí konstrukční závadou tak, že toto poškození nepříznivě ovlivňuje pevnost konstrukce, provozní nebo letové charakteristiky letadla a obvykle by vyžadovala rozsáhlou opravu nebo výměnu postižené části s výjimkou např. poškození, které je důsledkem krupobití či srážky s ptákem

c) letadlo je nezvěstné nebo je zcela nedostupné.

 Usmrcenou osobou se rozumí osoba, která zemřela na místě nehody, při převozu do nemocnice nebo na následky zranění utrpěných při nehodě. Uvedené údaje odpovídají skutečnosti zjištěné do určitého okamžiku od nehody (zavedení rozhodného okamžiku pro sledování počtu usmrcených osob umožňuje objektivnější a ucelenější pohled na následky nehod a případné mezinárodní srovnání).

Zraněnou osobou se rozumí osoba, která v souvislosti s nehodou utrpěla újmu na svém zdraví a která na následky této újmy nezemřela. Klasifikaci zranění (těžké, lehké) určuje lékař. Uvedené údaje odpovídají skutečnosti zjištěné do určitého okamžiku od nehody (zavedení rozhodného okamžiku pro sledování počtu usmrcených osob umožňuje objektivnější a ucelenější pohled na následky nehod a případné mezinárodní srovnání).

Věcnou škodou se rozumí hmotná škoda na majetku, která vznikla v příčinné souvislosti s nehodou.

 

Další informace jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva dopravy: http://www.mdcr.cz/ nebo https://www.sydos.cz/

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel.: 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz