Měsíční indexy tržeb v odvětví obchodu a velkoobchodu - Metodika

 

(zahrnuje sekci G a CZ-NACE 46) v CZ-NACE Rev. 2


I. Základní vymezení sledovaného odvětví


Rozsah ekonomických činností sledovaných v rámci krátkodobých statistik se odvíjí od aktuálních předpisů Eurostatu. S ohledem na tyto požadavky poskytuje konjunkturální statistika informace o vývoji tržeb v podnicích s převažující činností v oblasti obchod (CZ-NACE sekce G) a velkoobchod (CZ-NACE 46).


II. Zdroj dat

Zdrojem dat jsou administrativní data - přiznání k dani z přidané hodnoty. Na základě administrativních dat jsou modelovány celkové tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží bez DPH v příslušném měsíci. Nedochází tak k zátěži respondentů.


III. Tvorba základního souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

1. Základní soubor

Základní soubor je tvořen jednotkami, které jsou považovány za aktivní, spadají do výše uvedeného odvětví a podnikají za účelem zisku. Jednotky jsou vybírány z Registru ekonomických subjektů na základě převažující činnosti.

Soubor neobsahuje subjekty patřící do nepodnikatelské sféry (organizační složky státu, příspěvkové organizace částečně financované ze státního či územních rozpočtů a neziskové organizace).

U důležitých jednotek, jejichž data mají významný dopad na výsledky za jednotlivá odvětví, jsou data zjišťována za činnostní jednotky tj. v členění podle činností dané jednotky.

2. Dopočty a odhady nešetřené části souboru

Soubor je rozčleněn do strat tvořených 4místnou NACE a velikostní skupinou dle počtu pojištěnců. Za měsíční plátce DPH jsou vypočítané měsíční tržby z daňového přiznání DPH v příslušném měsíci. Za čtvrtletní plátce a neplátce DPH jsou tržby dopočteny dle měsíčních plátců DPH v daném stratu. Tržby jednotlivých podniků se sčítají do 3místných agregací CZ-NACE.

3. Výpočet indexů

Index tržeb udává, jak se změnily (zvýšily nebo snížily) tržby ve sledovaném období v porovnání se srovnávací základnou. Podle typu indexu se srovnávací základnou rozumí buď stejné období předchozího roku (meziroční index) nebo průměrné období bazického roku (bazický index).
Index tržeb slouží pro analýzy krátkodobého vývoje a možné predikce budoucího vývoje v jednotlivých odvětvích.

Výpočet indexů:

Za každou 3místnou agregaci CZ-NACE jsou pro jednotlivé měsíce vypočteny meziroční indexy tržeb v běžných cenách. Pro tyto CZ-NACE jsou používány meziroční cenové deflátory pro jednotlivé měsíce běžného roku a pro bazický rok cenové deflátory jednotlivých měsíců k průměru roku. Absolutní hodnoty měsíčních tržeb v běžných cenách za 3místné agregace CZ-NACE jsou pomocí zřetězených deflátorů převáděny do cenové hladiny bazického roku. Ze sady bazický indexů ve stálých a běžných cenách na základní úrovni 3místných NACE v celé časové řadě se následně počítají meziroční indexy a absolutní hodnoty tržeb za vyšší agregaci CZ-NACE 46. K přepočtu tržeb do stálých cen byly použity cenové deflátory bez DPH k bázi roku 2021.

Agregace CZ-NACE sekce G je vypočtena analogicky a kromě CZ-NACE 46 zahrnuje data za CZ-NACE 45 a 47 z měsíčního zjišťování SP 1-12.

4. Změna bazického období od roku 2024

V roce 2024 došlo ke změně bazického období krátkodobých statistik, což představuje standardní krok prováděný zpravidla v pětileté periodě a koordinovaný v rámci Evropského statistického systému.

  • Základní období u bazických indexů se změnilo z průměru roku 2015 na průměr roku 2021.
  • Došlo k použití nových váhových schémat odvozených z výsledků strukturální podnikové statistiky za rok 2021.
  • V souladu s manuálem Eurostatu ke krátkodobým statistikám byly nové váhy využity ke zpětnému přepočtu dat do roku 2020. To mělo za následek revizi dat za roky 2020-2023.
  • Data za roky 2000-2018 byla s aktualizovanými výsledky propojena za pomoci přepočítacích můstků metodou annual overlap. Vlastností této metody je, že meziroční indexy 2019/2018 za celoroční kumulace zůstávají po propojení stejné jako u původních dat a také se nemění průběh řad za roky 2000-2018, tzn. po propojení se nemění meziroční indexy. Důsledkem změny však je, že historické řady před rokem 2019 ztrácí aditivitu, tzn. nejsou agregovatelné pomocí aktuálního váhového schématu.


IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Meziroční indexy tržeb v běžných cenách
Meziroční indexy tržeb ve stálých cenách
Bazické indexy tržeb v běžných cenách
Bazické indexy tržeb ve stálých cenách

Uvedené indexy jsou zveřejňovány ve formě neočištěných dat, indexy očištěné o kalendářní vlivy a sezónně očištěné indexy (včetně očištění o kalendářní vlivy). Data jsou zveřejňována v měsíční, čtvrtletní a roční periodicitě.


V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů


V souladu s politikou revizí ČSÚ jsou v úloze ADMDPHSP prováděny běžné revize, jejichž cílem je zvýšit kvalitu dříve publikovaného údaje zahrnutím aktualizovaných administrativních dat. Se zpracováním každého měsíce (s výjimkou ledna) je prováděna revize dat za předchozí měsíc např. se zpracováním únorových dat je prováděna revize lednových dat. Definitivní údaje jsou publikovány po zpracování všech měsíců sledovaného roku, nejpozději v březnu následujícího roku.


VI. Srovnatelnost


1. Srovnatelnost v čase

Data pocházejí ze stejného datového zdroje a ve zjišťování nedošlo k metodickým změnám, proto jsou v čase zcela srovnatelná.

2. Srovnatelnost s jinými výstupy

Výsledky měsíčních šetření se mohou lišit od výsledků publikovaných ročních šetření. Měsíční údaje jsou požadovány (z důvodů dodržení publikačních výstupů) v termínech, kdy nejsou k dispozici daňová přiznání za všechny podniky za sledované období. Navíc data z ročních zjišťování jsou při definitivním zpracování, které se provádí dva roky po skončení sledovaného roku, upravována podle posledních dostupných administrativních dat.

3. Mezinárodní srovnatelnost

Pro oblast krátkodobých statistik je v rámci Evropské unie platné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 / 2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. V rámci tohoto Nařízení jsou členské státy Unie povinné poskytovat informace o vývoji obratu v odvětvích obchodu (v běžných a stálých cenách) v měsíční periodicitě.


VII. Sezónní očišťování

Velikost tržeb v průběhu roku má v některých odvětvích silně sezónní charakter. Pro zjištění dlouhodobějších trendů, ale i pro možnost porovnání vývoje jednotlivých měsíců či čtvrtletí mezi sebou, používá ČSÚ sezónně očištěné údaje, kdy se pomocí matematického modelu od původní „hrubé“ řady oddělí ta část tržeb, která je způsobena rozdílným počtem pracovních dní v měsíci a sezónním výkyvem. Po provedení sezónního očištění lze pak vzájemně porovnat nejen meziroční, ale i meziměsíční (mezičtvrtletní) vývoj. Při zveřejnění očištěných časových řad dochází ke zpětnému přepočtu dat od ledna 2021. S revizí roku dochází ke změně modelu očišťování, a tudíž i k přepočtu celé časové řady.

Sezónní očištění se provádí metodou TRAMO/SEATS, jejíž používání je také doporučeno Eurostatem. V ČSÚ se používá programová aplikace NbDemetra, verze 2.2.2. Aplikována je tzv. nepřímá metoda, kdy sezónní očištění probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.


VIII. Zveřejňování údajů


Výsledky jsou zveřejňovány:

1) V časových řadách ve
Veřejné databázi ČSÚ

2) Jsou pravidelně zasílány do databází Eurostatu

3) V dalších dokumentech na www.czso.cz


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy


Váhy odvětví na celkových tržbách za obchod v bazickém roce (2021)

Eurostat: Metadata k sériím Tržby v obchodě

Eurostat:
Legislativa EU ke krátkodobým statistikám (anglicky)

Eurostat:
Manuál ke krátkodobým statistikám (anglicky)


Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel.: 274052691, e-mail:
jana.gotvaldova@czso.cz